אלדן תחבורה: ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2023 עלו בכ-17.8% לכ-416.9 מיליון שקל

הרווח הגולמי הסתכם לכ-119.9 מיליון שקל; הרווח הכולל ברבעון – כ-36.2 מיליון שקל

 

 

 
שי דהן, מנכ״ל משותף באלדן תחבורה, צילום: מתוך אתר החברהשי דהן, מנכ״ל משותף באלדן תחבורה, צילום: מתוך אתר החברה
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2023

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 ההכנסות עלו בכ-12.9% לכ-1.2 מיליארד שקל; הרווח הכולל בתקופה – כ-106 מיליון שקל.

ההון העצמי עלה לכ-759.4 מיליון שקל – כ-21.3% מהמאזן.

שי דהן, מנכ"ל משותף באלדן: "ראשית, ליבנו באלדן עם משפחות הנפגעים ממתקפת הטרור האיומה ב-7 באוקטובר שהובילה לפרוץ מלחמת "חרבות ברזל" ועם משפחות הנפגעים מקרב כוחותינו במלחמה. אנו מייחלים לחזרת החטופים למשפחותיהם ולהחלמת הפצועים וכן מחזקים את ידי הממשלה , צה"ל ,זרועות הביטחון וכל עם ישראל. בעקבות המלחמה חל צמצום בפעילות העסקית במגזר ההשכרה ובתחום הסחר אך למועד פרסום הדוח אין השפעה מהותית על מצבה העסקי והפיננסי של החברה. ברבעון השלישי המשכנו להציג גידול בהכנסות החברה ורווח כולל משמעותי ברבעון בסך כ-36.2 מיליון שקל, על אף גידול בהוצאות המימון. אנחנו ממשיכים לפעול להשבחת החברה תוך התאמת הפעילות למגמות העסקיות והמאקרו כלכליות, ומאמינים בחוזקה של הכלכלה הישראלית ויכולתה לחזור למגמת הצמיחה שאפיינה אותה בשנים קודמות."

חברת אלדן תחבורה בע"מ, מחברות הליסינג והשכרת הרכב המובילות במשק, פרסמה את הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023. 

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2023:

ההכנסות ברבעון השלישי של 2023 עלו בכ-17.8% לכ-416.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-353.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים עלו ברבעון בכ-13.8% לכ-318.6 שקל, בהשוואה לכ-280.0 שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מגזר זה נבע הן מגידול בהכנסות מהשכרה המיוחסת לפעילות זו בשל עלייה בתמורה הממוצעת לרכב, והן מגידול בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר כתוצאה מעלייה בכמות כלי הרכב בקיזוז ירידה בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר הסתכמו ברבעון לכ-76.1 מיליון שקל, לעומת כ-78.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022. 

במגזר השכרת כלי רכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים עלו ברבעון בכ-6.6% לכ-69.8 מיליון שקל, לעומת כ-65.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בהכנסות נבע מגידול בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר כתוצאה מעלייה בכמות כלי הרכב שנמכרו ועלייה בתמורה הממוצעת לרכב. כמו כן, חל גידול בהכנסות מהשכרה המיוחסות לפעילות המגזר, בעיקר כתוצאה מעלייה בתמורה הממוצעת לרכב, בקיזוז ירידה בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר.  רווחי המגזר הסתכמו לכ-11.7 מיליון שקל, לעומת כ-15.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

במגזר הסחר ההכנסות מלקוחות חיצוניים זינקו בכ-304% ברבעון לכ-26.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-6.6 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הגידול בהכנסות מגזר זה נבע בעיקרו מעלייה בכמות כלי הרכב שנמכרו ללקוחות המגזר, וכן מעלייה בתמורה הממוצעת לרכב. ברבעון השלישי נרשם הפסד במגזר של כ-0.2 מיליון שקל לעומת רווח של כ-0.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ברווחיות נובע מעליה בעלות הרכבים שנמכרו. 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לכ-119.9 מיליון שקל (כ-28.8% מההכנסות), לעומת כ-122.6 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2022 (כ-34.6% מההכנסות). השינוי הושפע מגידול בעלות ההשכרה שהושפעו מעלייה בהיקף הצי לעומת אשתקד הגורר גידול בפחת, ביטוחים ואגרות רישוי. כמו כן חל גידול בסעיף עלות מופחתת של כלי רכב שנמכרו. 

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-75 מיליון שקל (כ-18% מההכנסות), לעומת כ-82.5 מיליון שקל (כ-23.3% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2022.

הוצאות המימון, נטו הסתכמו ברבעון לכ-28.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-24.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה בהיקף האשראי הממוצע, עלייה בריבית האשראי, ועלייה בהפרשי ההצמדה כתוצאה מהתחייבויות צמודות מדד. זאת, בקיזוז עם גידול בהכנסות מימון בשל עליית שיעור הריבית על הפיקדונות. 

החברה רשמה רווח כולל של כ-36.2 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2023, בהשוואה לכ-44.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) הסתכמה ברבעון השלישי של 2023 לכ-78.2%, לעומת כ-87.2% ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 עלו בכ-12.9% לכ-1.2 מיליארד שקל, לעומת כ-1.06 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2022.

הרווח הגולמי בתקופה צמח בכ-5% לכ-363.2 מיליון שקל (30.4% מההכנסות), בהשוואה לכ-346.5 מיליון שקל (32.7% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ברווחיות נובע בעיקר מהסיבות שצוינו בהתייחס לרבעון השלישי. 

הרווח התפעולי בתקופה הסתכם לכ-229.1 מיליון שקל, לעומת כ-230.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון למרות גידול ברווח הגולמי, נובע מגידול בהוצאות התפעול. 

הוצאות המימון, נטו עלו לכ-92.2 מיליון שקל, לעומת כ-69.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם לכ-106 מיליון שקל, לעומת כ-125.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהגידול בהוצאות המימון, נטו כאמור. 

דגשים נוספים:

ההון העצמי של החברה נכון ל-30.9.2023 עלה לכ-759.4 מיליון שקל ומהווה כ-21.3% ממאזן החברה. נכון ל-30.9.2023 לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך כ-283.1 מיליון שקל.

מלחמת "חרבות ברזל" – למועד הדוח החברה ממשיכה בפעילות סדירה בכל תחומי הפעילות. עם זאת, חל קיטון בהיקף הפעילות במגזר ההשכרה ובתחום הסחר בכלי רכב, כאשר בתחום ההשכרה נמשכת מגמת הירידה גם בחודש נובמבר, ואילו בתחום הסחר הסתמנה יציבות במגמת הירידה לקראת מועד פירסום הדוח.

הנהלת החברה סבורה שההשפעה של מצב המלחמה על עסקיה עד כה אינו מהותי ולא צפויה להערכת החברה השפעה מהותית על פעילות החברה בהתחשב בחוסנה הפיננסי, ובהיערכותה של החברה להתמודדות עם השלכות המלחמה. בין היתר ביכולתה להתאים את צי כלי הרכב לביקושים במגזרים השונים, צמצום הוצאות החברה ושמירה על היקפי מסגרות מאושרות חתומות מהמערכת הבנקאית ומזומנים בקופת החברה. 

ביוני 2023 גייסה אלדן כ-345 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרות ח' ו-ט'. 

בינואר 2023  גייסה אלדן כ-560 מיליון שקל באמצעות הנפקת 2 סדרות אג"ח חדשות, סדרה ח' וסדרה ט' אשר קיבלו דירוג ilA+ על ידי מעלות S&P. בסדרה ח' גייסה החברה כ-255 מיליון שקל ע.נ. בסדרה ט' גייסה החברה כ-305 מיליון שקל ע.נ. 

x