WeSure Global Tech ירידה במניה אחרי דוחות רבעון 3

הרווח הכולל של קבוצת הביטוח ברבעון עומד על כ-12.05 מיליון שקל לאחר מס, בהשוואה להפסד של כ- 31.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

 

 

 
ניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל ווישור, צילום: רמי זרנגרניצן צעיר הרים, יוחנן דנינו ואמיל וינשל ווישור, צילום: רמי זרנגר
 

נטלי גרין
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2023

הקבוצה מציגה ברבעון השלישי של 2023 רווח כולל בסך של כ-12.05 מיליון שקל לאחר מס (כ-6.85 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה להפסד של כ 31.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בתקופת הדוח רשמה הקבוצה המשך גידול ניכר בפרמיות, שהסתכם בסך של כ- 3.2 מיליארד שקל.

סך המאזן ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם בכ-17.5 מיליארד שקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה לסך של כ-430 מיליון שקל עם שיעור שנתי של תשואה על ההון של כ-10%.

אמיל ויינשל, יו"ר WeSure Global Tech: "ווישור גלובלטק ממשיכה במגמת הצמיחה והרווחיות, הניכרת גם ברבעון השלישי של השנה. ברבעון זה נרשם שיפור נוסף בפעילות איילון ביטוח, שרשמה רווח נאה ברבעון, וכן נרשמה צמיחה משמעותית בפעילותה של ווישור ביטוח. אנו ממשיכים ליישם מהלכים שיביאו להשבחת איילון ביטוח, כך למשל התבשרנו לאחרונה על הארכת ההתקשרות בין איילון ביטוח לבין חבר משרתי הקבע והגמלאים בביטוח חיים ונכות קבוצתי ל-12 שנים נוספות. אנו מברכים על הבעת האמון של מועדון חשוב ואיכותי זה. במקביל פועלים לחיזוקה של ווישור ביטוח בפעילותה, לצד מיקסום הסינרגיה בין חברות הביטוח בקבוצה, ווישור ואיילון, כמו גם המשך פיתוח פעילותה של ווישור ארה"ב, שליום פרסום הדוח החלה פעילות בשבע מדינות, כדי לייצר מסה קריטית של פעילות שתבטיח רווחיות יציבה ונאותה לקבוצה בשנים הקרובות. 
כולנו מייחלים לימים של שקט וביטחון, משתתפים בצער משפחות הנרצחים והנופלים, מאחלים בריאות איתנה לפצועים ומתפללים לחזרת החטופים והנעדרים לביתם במהרה ".

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח WeSure Global Tech דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה לסיכום הרבעון השלישי לשנת 2023 ותשעת החודשים הראשונים של השנה, ומציגה צמיחה עקבית ושיפור משמעותי ברווחיות. ווישור גלובלטק שולטת בישראל בשתי חברות הביטוח: איילון ביטוח (כ- 67%) וווישור ביטוח (100%) ומחזיקה בכ-70% (בשרשור) בחברה נכדה בארה"ב weSure Digital (המוחזקת במשותף עם קבוצת הביטוח האמריקאית (AmTrust. כמו כן, מחזיקה החברה ב- weSure Insurtech India, חברה הודית, המהווה את זרוע פיתוח הטכנולוגיות של הקבוצה. 

תוצאות ווישור גלובלטק:

בתשעת החודשים הראשונים של 2023 מציגה ווישור גלובלטק רווח כולל בסך כ-48.8 מיליון שקל (כ-32.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בהשוואה להפסד בתקופה המקבילה אשתקד. הקבוצה מציגה ברבעון השלישי של 2023 רווח כולל בסך של כ-12.05 מיליון שקל לאחר מס (כ-6.85 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בהשוואה להפסד ברבעון המקביל אשתקד. 

סך המאזן ליום 30 בספטמבר 2023 הסתכם בכ-17.5 מיליארד שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עלה לסך של כ-430 מיליון שקל. הרווח הכולל לתקופת הדוח מהווה תשואה על ההון בשיעור שנתי של כ- 10%.

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בתשעת החודשים של שנת 2023 בקבוצה עלה לכ-3.2 מיליארד שקל, לעומת כ-1.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה נובעת בעיקר מכך שהשנה אוחדה פעילות איילון באופן מלא, בעוד שאשתקד נכללה בתוצאות החל מיום 1.7.2022. וכן מהמשך צמיחה ניכר של פעילות ווישור ביטוח לצד עליה משמעותית גם בהכנסות מפרמיה של איילון ביטוח. 

בשורת הרווח, ווישור גלובלטק מציגה בתשעת החודשים של שנת 2023 רווח כולל לאחר מס בסך של כ-48.8 מיליון שקל (מתוכו כ-32.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), לעומת הפסד של כ-41.3 מיליון שקל (כ-33.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר לרווח הינו הן משיפור ברווח החיתומי והן מעליה במרווח הפיננסי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

חלוקה על פי מגזרים:

במגזר ביטוח כללי: 

ברבעון השלישי של שנת 2023 גדלו הפרמיות שהורווחו ברוטו לכ-756.7 מיליון שקל, לעומת כ-581.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהמשך גידול עקבי בפעילות הביטוח הכללי של ווישור ביטוח אשר גדלה בתקופת הדוח בשיעור של 34% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמה בסך של 147.8 מיליון שקל, לעומת כ-110.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וכן גידול בפרמיה מורווחת ברוטו של איילון אשר גדלה ברבעון השלישי בשיעור של 29% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכמה בסך של כ-608.9 מיליון שקל, לעומת כ-470.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הפרמיות שהורווחו ברוטו בקבוצה גדלו בתשעת החודשים של שנת 2023 לכ-2.1 מיליארד שקל, לעומת כ-788.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מהמשך גידול עקבי בפעילות הביטוח הכללי של ווישור ביטוח אשר גדלה בתקופת הדוח בשיעור של 33% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמה בסך של 423.8 מיליון שקל לעומת כ-317.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, ומאיחוד פעילותה של איילון, שהפרמיה המורווחת ברוטו שלה בתקופת הדוח הסתכמה בסך של 1.71 מיליארד שקל.  

לצד הצמיחה בפרמיות, נרשם בתקופת הדוח שיפור ניכר ברווחיו במגזר זה. ברבעון השלישי של שנת 2023 הסתכם הרווח לפני מס במגזר הביטוח הכללי בכ-23.8 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-15.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח לפני מס במגזר זה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 בכ-114 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-27.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

במגזר ביטוח חיים בקבוצה: 

הפרמיה המורווחת ברוטו הסתכמה ברבעון השלישי של שנת 2023 לכ-167.2 מיליון שקל, לעומת כ-162 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022, ונרשם רווח של כ-2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-12.8 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד.

הפרמיה המורווחת ברוטו הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 לכ-483.9 מיליון שקל, ונרשם הפסד לפני מס במגזר בסך של כ-2 מיליון שקל. 

במגזר ביטוח בריאות בקבוצה: 

הפרמיה המורווחת ברוטו ברבעון השלישי של שנת 2023 צמחה בכ-18% לכ-191.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-162.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתקופת הדוח נרשם במגזר ביטוח בריאות רווח של 3.1 מיליון שקל, לעומת כ-5.1 מיליון שקל אשתקד.

הפרמיה המורווחת ברוטו בתשעת החודשים של שנת 2023 הסתכמה בכ-560.3 מיליון שקל. בתקופת הדוח נרשם במגזר זה הפסד לפני מס, שהסתכם בכ-9.9 מיליון שקל. 

במקביל לאישור הדוחות, הוצגו גם דוחות כושר פירעון (סולבנסי) ליום 30 ביוני 2023: יחס כושר הפרעון של איילון ביטוח עמד על שיעור של כ- 113% (כולל התחשבות בהוראות המעבר) ויחס של כ- 101% (ללא התחשבות בהוראות המעבר); יחס כושר הפרעון של ווישור ביטוח עמד על שיעור של כ- 107% (כולל התחשבות בהוראות המעבר) ויחס של כ- 96% (ללא התחשבות בהוראות המעבר).

לגרף ווישור גלובלטק לחצו כאן

19 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1.42 מיליון בווישור גלובלטק
קרנות נאמנות שמחזיקות את ווישור גלובלטק. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

כרמים 15/85

0.92%

276641.48

כרמים מדינה שקלית + 10%

0.72%

37175

אלפי בנדק 20/80

0.37%

76922.51

אלפי בנדק מניות ישראל

0.28%

65209.41

PTF ת"א-ביטוח

0.28%

129441.86

אי.בי.אי. תיק השקעות 50/50

0.25%

31921.43

כרמים (!) אג"ח חברות 

0.2%

126395

PTF ת"א צמיחה

0.15%

6116.03

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.15%

22093.85

אקורד 10/90

0.15%

34944.5


x