דוראל - המניה יורדת 7% למרות הצמיחה בנתונים של רבעון 3

ההכנסות המצרפיות של תאגידי הפרויקטים גדלו בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-27% לכ-111 מיליון ש"ח

 

 

 
יקי נוימן, מנכ״ל קבוצת דוראל, צילום: מיכה לובטוןיקי נוימן, מנכ״ל קבוצת דוראל, צילום: מיכה לובטון
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

ה-EBITDA המצרפי של תאגידי הפרויקטים גדל בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-18% לכ-89 מיליון ש"ח.

ההון העצמי המיוחס לבעלים גדל לכ-2.05 מיליארד ש"ח.

הספק המתקנים המחוברים ומוכנים לחיבור המשיך לגדול ועומד על 444 MWp בשילוב 442MWh אגירת אנרגיה. לחברה מתקנים בהקמה ולקראת הקמה בהיקף של 1,340 MWp ועוד 1,337 MWh אגירת אנרגיה.

ההכנסות השנתיות של הפרויקטים הבשלים, אשר חוברו לרשת או צפויים להתחבר בחודשים הקרובים, צפויות לעמוד על למעלה מ-670 מיליון ש"ח בשנת 2024, למעלה מ-1.1 מיליארד ש"ח בשנת 2025 ולמעלה מ-1.5 מיליארד ש"ח בשנת 2026.

יקי נוימן, מנכ"ל החברה, מסר: "בסיכום הרבעון השלישי אנו מציגים המשך צמיחה בתוצאות, בזכות הקמות וחיבורים של פרויקטים נוספים בארץ ובעולם. את הרבעון השלישי סיימנו עם הספק מתקנים מחוברים של כ-444 מגה וואט סולארי ועוד כ-442 מגה וואט-שעה אגירה. תנופת ההקמות בה אנו נמצאים בישראל, ארה"ב ואירופה, תביא עימה צמיחה משמעותית בהכנסות החזויות של החברה כבר בשנת 2024 ל-673 מיליון ש"ח

הרוב המוחלט של מתקני החברה ממשיכים לפעול כסדרם לכל אורך מלחמת חרבות ברזל ולספק חשמל לרשת החשמל בישראל. לנוכח התמשכות המלחמה והתרחבותה גם לצפון המדינה, החלטנו לבחור בעת הנוכחית בדרך שמרנית יותר ולדחות ל-2024 את התחלת עבודות ההתקנה במספר פרויקטים באזורים הסמוכים לגבול לבנון. להערכתנו, העיכוב יוביל לירידה שולית בתחזית הכנסות החברה, אולם יביא במקביל להשפעות חיוביות על החברה, לנוכח הדחייה בהוצאות החברה . 

בארה"ב ובאירופה נמשכת פעילות החברה כסדרה. אנו מצפים להשלמת ההתקנות בפרויקט אינדיאנה צפון עד סוף שנת 2023 ולחיבור הפרויקט לרשת החשמל במחצית הראשונה של 2024. מדובר בפרויקט סולארי בהספק של 480 MWp, אשר יכפיל את כושר ייצור החשמל של החברה. באירופה נשלים עד סוף שנת 2024 את חיבורם של פרויקטים בהיקף כולל של 203 MWp, באיטליה, פולין ודנמרק. 

לסיום, אבקש להתייחס לאירועי ה-7 באוקטובר. אנו שולחים את תנחומינו למשפחות שאיבדו את יקיריהם, מייחלים לשובם הבטוח של כל החטופים ארצה, וברצוננו לחזק את כוחות הביטחון שפועלים בגזרות השונות למען שמירה על מדינת ישראל."

התפתחויות עסקיות בעקבות מלחמת חרבות ברזל:

מתקני החברה בישראל פועלים כסדרם, למעט מתקנים בודדים באזור חבל תקומה, שספגו פגיעות חלקיות ושהובילו לאובדן הכנסות זניח לחברה (בגובה נמוך מ-1% מסך ההכנסה השנתית של החברה). צפויה דחייה מסוימת במועדי ההשקעות וההכנסות של חלק ממתקני החברה בישראל. 

להערכת החברה, רשות החשמל צפויה להאריך את לוחות הזמנים המחייבים להקמת מתקנים ולהתאימם למצב, ללא סיכון לחילוט ערבויות. החברה צופה שמועדי ההפעלה המסחרית העדכניים ישפרו את רווחיות הפרויקטים, לאור מגמת הירידה של מחירי חומרי הגלם והציוד לפרויקטים, וסממנים לעלייה בתעריפי החשמל בישראל. במקביל, העבודה על עסקאות המימון השונות מתקדמת כסדרה.

החברה גם הסדירה עם יצרנים וספקים את לוחות הזמנים למשלוחי ציוד לפרויקטים ופועלת לשמר גמישות בנושא זה מול הספקים בהתאם להסכמי הרכש.

נתונים עיקריים לרבעון השלישי של 2023: 

ההכנסות המצרפיות של תאגידי הפרויקטים ממכירת חשמל ברבעון השלישי הסתכמו לכ-42.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-37.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-14%.

ההכנסות על בסיס Non-GAAP ברבעון השלישי הסתכמו בכ-31.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-29.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6%. הגידול בהכנסות נובע מגידול של כ-19% במכירות החשמל כתוצאה מחיבור פרויקטים חדשים לרשת, אשר קוזז  חלקית עם קיטון של 22% משירותים שנרשמו ברבעון המקביל.

ה-EBITDA המצרפי של תאגידי הפרויקטים ברבעון השלישי הסתכם לכ-32.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-31.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-4%.

הרווח התזרימי המתואם המצרפי - FFO של תאגידי הפרויקטים ברבעון השלישי הסתכם לכ-21.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-28 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-24%. 

הכנסות המימון (נטו) ברבעון השלישי הסתכמו בכ-30.2 מיליון ש"ח, לעומת הוצאות מימון נטו של כ-7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע ברובו מעלייה בהכנסות ריבית, הן בשל גידול בהלוואות לישויות כלולות והן בשל עליה בשער הריבית על פיקדונות בנקאיים, וכן מעלייה בשווי ההשקעות ומעלייה בשווי נגזרים פיננסיים. 

חלק החברה בתוצאות ישויות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ברבעון השלישי הסתכם בהפסד של כ-17 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-0.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפרש נובע בעיקר מחלק החברה בתוצאות Doral LLC, אשר אוחדה בתקופה המקבילה אשתקד. 

ההפסד הנקי המיוחס לבעלים ברבעון השלישי הסתכם לכ-4.8 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי המיוחס לבעלים של כ-1.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נובע, בין היתר, מחלק החברה בתוצאות Doral LLC 

הרווח הכולל המיוחס לבעלים ברבעון השלישי הסתכם לכ-39 מיליון ש"ח, לעומת כ-3.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל ברבעון השלישי נובע בעיקר מהפרשי תרגום מטבע חוץ, כתוצאה מהתחזקות הדולר מול השקל.

ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום 30 בספטמבר 2023 בכ-2.054 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.958 מיליארד ש"ח ביום 31 בדצמבר 2022.

התפתחויות עסקיות במהלך הרבעון השלישי:

בספטמבר השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח (סדרה א') למשקיעים מסווגים, בדרך של הרחבת סדרה, בתמורה כוללת של כ-277 מיליון ש"ח.

נתונים עיקריים לתשעת החודשים הראשונים של 2023: 

ההכנסות המצרפיות של תאגידי הפרויקטים ממכירת חשמל בתשעת החודשים הסתכמו לכ-111.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-87.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-27%.

ה-EBITDA המצרפי של תאגידי הפרויקטים בתשעת החודשים הסתכם לכ-89 מיליון ש"ח, לעומת כ-75.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-18%.

הרווח התזרימי המתואם המצרפי - FFO של תאגידי הפרויקטים בתשעת החודשים הסתכם לכ-64 מיליון ש"ח, לעומת כ-62 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-3%. 

לגרף דוראל אנרגיה לחצו כאן

140 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 50.55 מיליון בדוראל אנרגיה
קרנות נאמנות שמחזיקות את דוראל אנרגיה. לרשימה המלאה
x