רשות מקרקעי ישראל: מכרזים חדשים בלוד

רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון וחברת "דירה להשכיר" מפרסמים מכרז פומבי להקמת מתחם מגורים של כ- 265 יח"ד לבניה רוויה, מתוכן כ-193 יח"ד בפרוייקט 'דירה להשכיר' בתוספת שטחי מסחר בלוד

 

 

 
Image by freestockcenter on FreepikImage by freestockcenter on Freepik
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/02/2024

מרחב מרכז

רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון ו'דירה להשכיר' מפרסמים מכרז מקוון לרכישת זכויות חכירה להקמת מתחם מגורים הכולל כ-265 יח"ד בבנייה רוויה, מתוכן כ- 193 יח"ד להשכרה לטווח ארוך למשך 15 שנה, וכ-72 יח"ד למכירה מיידית, בתוספת שטחי מסחר ולניהול והפעלה של פרויקט 'דירה להשכיר' במתחם הרובע הבינלאומי, לוד

מספר מכרז: מר/44/2024

המגרשים המשווקים במכרז זה מיועדים להקמת מתחם מגורים שיכלול כ-265 יח"ד לפחות, אשר מתוכן 193 יח"ד לפחות תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למשך 15 שנה, כאשר 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים ו-50% מהדירות יושכרו בשוק החופשי במחיר שוק.

מגרשים הם חלק מתוכניות של 'לוד-הרובע המערבי' ברובע הבינלאומי בלוד, מערבית לשכונת גני אביב. מדובר ברובע מגורים חדש הכולל כ-11,000 יח"ד בבניה עירונית בצפיפות ממוצעת של כ-22 יח"ד לדונם נטו וכ-600 יח"ד של דיור מוגן. תמהיל הבינוי ברובע מגוון וכולל מבני מגורים בני 5-7 קומות ובנייה גבוהה של 12-15 קומות. לצד המגורים ברובע, מוצעים שטח למגורים משולבים במוסדות ציבור (כ-15 דונם), מוסדות ציבור (כ-285 דונם), מסחר, תעסוקה ותחבורה (כ-12 דונם), תעשייה ומסחר (כ-30 דונם), תעסוקה ומבני ציבור (כ-4 דונם), תשתית דרכים (כ-442 דונם) וכן שטחים פתוחים (כ-387 דונם).

בתום תקופת ההשכרה כאמור, הזוכה יהיה רשאי למכור את הדירות להשכרה כדירות מגורים, והכל כמפורט בחוברת המכרז על נספחיה. את יתר הדירות (72 יח"ד לפחות) אשר ייבנו על מגרש 201 ניתן יהיה למכור באופן מיידי, ללא ייעודן למטרת השכרה. 

את השטחים המיועדים למסחר יהיה הזוכה רשאי למכור כנכס מניב במקשה אחרת (ללא מכירה פרטנית של יחידות) בתום ההקמה ולאחר האכלוס.

המכרז כולל תנאי סף פיננסיים ו/או מקצועיים כמפורט בחוברת המכרז.

התחרות בין המציעים במכרז תהיה על מחיר הקרקע.

על המגרש חלות תוכניות תמל/1/1087 ו- תמל/1087, יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח והוצאות פיתוח נוספות למשרד, הכל כמפורט בחוברת המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו 15/04/2024 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

להלן פרטי המגרשים המוצעים במכרז זה:

*עלויות הפיתוח המופיעות בטבלה צמודות למדד תשומות הבנייה למגורים של חודש 11/23 שפורסם ביום 15.12.2023.

x