רשות ניירות ערך: הכרה בהפסדי אשראי בעקבות צירוף עסקים

החלטת אכיפה חשבונאית 24-1

 

 

 
Image by 3D Animation Production Company from PixabayImage by 3D Animation Production Company from Pixabay
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/02/2024

נושא ההחלטה:

הכרה בהפסדי אשראי בעקבות צירוף עסקים

תאריך ההחלטה:

פברואר 2023.

סוג ותאריך הדיווח:

דוחות כספיים לשנת 2021 ("הדוח השנתי") ודוחות כספיים רבעוניים לכלל הרבעונים בשנת 2022 של החברה.

תיאור הטיפול החשבונאי שיושם:

החברה פועלת בתחום האשראי החוץ בנקאי. לקראת סוף הרבעון הרביעי של שנת 2021 , השלימה החברה רכישה של חברת אשראי חוץ בנקאי בארצות הברית ("הנרכשת") באופן שהקנה לחברה שליטה בחברה זו ("הרכישה" ו-"מועד צירוף העסקים"). הנרכשת רוכשת מסוחרי מכוניות ("דילרים") הלוואות צרכניות המועמדות לקונים לצורך מימון רכישה של רכבי יד 2 בארצות הברית. החברה טיפלה ברכישה בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 3: "צירופי עסקים" ("IFRS 3"). כך, במועד צירוף העסקים הכירה החברה בספריה בנכסים ובהתחייבויות של הנרכשת בשווי הוגן, לרבות הכרה ומדידה בשווי הוגן של תיק האשראי של הנרכשת. לעמדת החברה, השווי ההוגן שיקף בקירוב את הערך ברוטו של תיק האשראי בספרי הנרכשת בניכוי ההפרשה להפסדי האשראי לפי אומדן של החברה במועד צירוף העסקים (האומדן להפסדי אשראי בגין התיק של הנרכשת הוצג במסגרת ביאור הרכב ההפרשה להפסדי אשראי) ("הערך בספרים נטו"). זאת, לעמדת החברה, מאחר שתיק זה מאופיין במח"מ קצר, ורובו הועמד בחצי שנה שהסתיימה עובר למועד צירוף העסקים, תקופה בה שררה סביבת ריבית נמוכה שהשפעתה על שינויים בשווי ההוגן של התיק (מלבד האומדן להפסדי אשראי) היא זניחה. בהתאם לכך, התיק הנרכש כערך בספרים החדש של הנכסים שנרכשו.

החברה הכירה בשווי ההוגן של החברה לא הכירה בהפסד אשר נוצר במועד צירוף העסקים כתוצאה מההפרשה להפסדי אשראי בגין תיק האשראי של הנרכשת.

החלטת סגל הרשות:

סגל הרשות הורה לחברה לתקן את הטעות, כך שהדוחות הכספיים ישקפו את סכום ההפרשה וההוצאה להפסדי אשראי המיוחסים לתיק האשראי של הנרכשת.

בסיס להחלטה:

סעיף 41 ב ל IFRS 3 קובע כי:

"הרוכש לא יכיר בהפרשה נפרדת לירידת שווי במועד הרכישה בגין נכסים שנרכשו בצירוף עסקים שנמדדים בשווי ההוגן שלהם למועד הרכישה, מפני שההשפעות של חוסר הודאות לגבי תזרימי מזומנים עתידיים נכללות במדידה של השווי ההוגן. לדוגמה, משום שתקן זה דורש מהרוכש, במסגרת הטיפול החשבונאי בצירוף עסקים, למדוד חייבים שנרכשו, כולל הלוואות, בערכי השווי ההוגן שלהם למועד הרכישה, הרוכש לא מכיר בהפרשה נפרדת לירידת שווי בגין תזרימי המזומנים החוזיים שנחשבים באותו מועד כסכומים שאינם ניתנים לגבייה או בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים." (הדגש אינו במקור).

מהאמור עולה שההפרשה להפסדי אשראי במועד צירוף העסקים אינה מטופלת כחלק מצירוף העסקים תחת הוראות IFRS3, ולכן הטיפול החשבונאי בהפרשה להפסדי אשראי בנכסים פיננסים יטופל תחת הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 9 "מכשירים פיננסיים" ("התקן"), ככל נכס פיננסי שנוצר לראשונה ביישות.

סעיף 5.5.1 לתקן קובע כי:

"ישות תכיר בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים על נכס פיננסי שנמדד בהתאם לסעיפים 4.1.2 או 2 א. 4.1, חייבים בגין חכירה, נכס בגין חוזה, או מחויבות למתן הלוואה וחוזה ערבות פיננסית שלגביהם דרישות ירידת הערך מיושמות בהתאם לסעיפים 2.1 סעיף (ז), 4.2.1 סעיף (ג) או 4.2.1 סעיף (ד)." (הדגש במקור).

סעיף ב 5.5.28 לתקן קובע את אופן המדידה של הפסדי אשראי כלהלן:

"הפסדי אשראי חזויים הם אומדן משוקלל הסתברות של הפסדי אשראי (כלומר, הערך הנוכחי של כל הפסדי המזומנים) לאורך כל חיי המכשיר הפיננסי. הפסד מזומנים הוא ההפרש בין תזרימי המזומנים שהישות זכאית להם בהתאם לחוזה לבין תזרימי המזומנים שהישות צופה שהיא תקבל..."

במילים אחרות, התקן קובע שישות המכירה לראשונה בנכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת, בין אם כתוצאה מיצירה לראשונה (origination) ובין אם כתוצאה מרכישה (לרבות צירוף עסקים), נדרשת להכיר בהפרשה להפסדי אשראי בגין אותם נכסים בגין ההפרש בין תזרימי המזומנים החוזיים להם החברה זכאית בהתאם לחוזים מול לקוחותיה לבין תזרימי המזומנים שהחברה צופה שתצליח לגבות, הגם שבמקרה של רכישה או צירוף עסקים הפסדי האשראי שהישות צופה ביחס לאותם נכסים פיננסים קיבלו ביטוי בשווי ההוגן במועד ההכרה לראשונה.

יצוין שהאמור חל רק על נכסים פיננסיים שבמועד צירוף העסקים או הרכישה אינם מוגדרים כנכסים פגומים. (סעיף 5.5.13 לתקן).

תיאור התיקון:

לאחר בחינת הטעות, זקפה החברה את השפעות התיקון בדוחות כספיים תקופתיים לשנת 2022, בהתאם לפרמטרים שנקבעו בעמדת סגל הרשות 99-4.

x