דלתא גליל מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי:43.1% שיא של כל הזמנים; רווח תפעולי חזק ברבעון הרביעי בשיעור של 11.0% מהמכירות, עלייה לעומת רבעון מקביל

 

 

 
אייזיק דבח, צילום: רמי שלושאייזיק דבח, צילום: רמי שלוש
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/02/2024

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-37.8 מיליון דולר, לעומת 37.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד, למרות ירידה בהכנסות שנבעה מההאטה בצריכה העולמית.

הרווח הגולמי השנתי -הגבוה ביותר בהיסטוריה של החברה: 40.9%.

תזרים המזומנים השנתי מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16   הגיע לרמת שיא והסתכם ב- 181.9 מיליון דולר.

החברה מכריזה על דיבידנד של כ-9 מיליון דולר לרבעון הרביעי של 2023.

החברה צופה צמיחה משמעותית במכירות וברווחיות בשנת 2024 לעומת 2023.

אייזק דבח, מנכ"ל דלתא גליל, מסר: "אני גאה בתוצאות 2023: המכירות ללקוחות קמעונאיים (DTC) עלו בכל המגזרים בשנת 2023, עובדה המדגישה את  עוצמת המותגים שלנו. הפעולות שנקטנו הביאו לשיא בשיעור הרווח הגולמי, לקיטון של  כ-26% ברמת המלאי, לשיא בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ולהפחתה משמעותית ברמת החוב הפיננסי. הפעולות שביצענו במהלך 2023 השיאו ערך משמעותי, זאת תוך השקעה בצמיחה, שתביא להעצמת יכולתינו להתחרות בצורה מיטבית".

דלתא גליל תעשיות בע"מ

דלתא גליל תעשיות בע"מ (DELT/בורסת תל אביב), יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת על תוצאות כספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2023.

עיקרי תוצאות לרבעון הרביעי ולשנת 2023

מכירות האונליין של מותגי החברה ברבעון הרביעי ובשנת 2023 עלו ב-16% וב-17%, לעומת תקופות דיווח מקבילות אשתקד. בסך הכל, המכירות השנתיות ירדו ב-9% (8% במונחי מטבע מקור) 1.87 מיליארד דולר לעומת שנת 2022.  המכירות ברבעון האחרון של השנה ירדו ב-7% (6% במונחי מטבע מקור)  לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-508.6 מיליון דולר, עקב האטה מתמשכת בצריכה העולמית.

שיפור 340 נקודות בסיס בשיעור הרווח הגולמי הרבעוני ל-43.1%, שיא של כל הזמנים.

שיעור הרווח הגולמי השנתי: 40.9%- גידול של -230 נקודות בסיס לשיא של כל הזמנים.

הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים ברבעון הרביעי הסתכם ב-56.2 מיליון דולר, כ-11.0% מהמכירות לעומת 56.9 מיליון דולר, או 10.5% מהמכירות, ברבעון מקביל אשתקד.

הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בשנת 2023 הסתכם ב-153.0 מיליון דולר, או 8.2% מהמכירות.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 עלה בשנת 2023 ב-201.2 מיליון דולר לשיא שנתי של 181.9 מיליון דולר.

החוב הפיננסי נטו, בנטרול IFRS 16, ירד ב-43% ל-123.4 מיליון דולר, לעומת 217.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2022.

מאזן איתן ליום 31 בדצמבר 2023 הכולל יתרת מזומנים בסך 174.5 מיליון דולר והון עצמי בסך 768.4 מיליון דולר.

החברה הכריזה על דיבידנד לרבעון הרביעי בשנת 2023 בסך של כ-9 מיליון דולר, לעומת דיבידנד של כ-8 מיליון דולר, ברבעון מקביל אשתקד.

אייזק דבח, מנכ"ל דלתא גליל, מסר:

"אני גאה בתוצאות 2023, במהלכה הצוותים הגלובליים שלנו ניווטו בהצלחה בסביבה קמעונאית מאתגרת. המכירות ללקוחות קמעונאים (DTC) עלו בכל מגזרי הפעילות, עובדה המעידה על עוצמת המותגים שלנו. במהלך השנה, נקטנו באסטרטגיות שמטרתן להגדיל את שיעור הרווחיות הגולמית ולהקטין את רמות המלאי תוך יצירת תזרים מזומנים תפעולי חזק. הביצועים שלנו בשנת 2023 הביאו לשיא בשיעור הרווח הגולמי, קיטון של  כ-26% ברמת המלאי, לשיא בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ולהפחתה משמעותית ברמת החוב הפיננסי.

מר דבח המשיך, "בנוסף, ביצענו השקעות אסטרטגיות במהלך השנה כדי להמשיך ולהתייעל, לנצל את יכולות הייצור שלנו ולפתח מוצרים חדשניים עבור לקוחותינו. צירפנו  את Florence by Mills לפורטפוליו הזיכיונות העשיר שלנו, ורכשנו את המותג Passionata. 

החברה השיגה את היעדים הפיננסיים העדכניים לשנת 2023, למרות סביבה כלכלית מאתגרת הפעולות שביצענו במהלך 2023 השיאו ערך משמעותי, זאת תוך השקעה בצמיחה, שתביא לחיזוק מצבנו הפיננסי ולהעצמת יכולתינו להתחרות בצורה מיטבית".

מר דבח סיכם, "אנו מצפים שסביבת המאקרו המאתגרת תימשך במהלך 2024, אך מאמינים שאנו ממוצבים היטב להשיג צמיחה בהכנסות וברווחיות, המונעת על ידי חוזק מותגי החברה, יכולות הייצור והעיצוב המתקדמות שלנו וכן המאזן האיתן שלנו. אני מעודד מהפלטפורמה החזקה שיצרנו ומהאסטרטגיות ארוכות הטווח שאנו נוקטים בהן להשאת ערך עבור בעלי המניות שלנו".

מכירות

החברה מדווחת על מכירות של 508.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי, ירידה של 7% (או 6% במטבע מקור) מ-544.4 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. 

המכירות לשנת 2023 הסתכמו ב-1,857.7 מיליון דולר, ירידה של 9% (8% במטבע מקור) לעומת ל-2,031.5 מיליון דולר אשתקד.

רווח גולמי

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023 עלה ל-43.1%, שיא של של כל הזמנים, לעומת 39.7% ברבעון הרביעי של 2022. העלייה של 340 נקודות בסיס נבעה בעיקר מתמהיל לקוחות, ערוצי הפצה ומגזרי פעילות, גידול ברווחיות המפעלים שלנו וירידה בעלויות השילוח, אשר קוזזו חלקית בשל עליה בהנחות ומבצעים.

שיעור הרווח הגולמי בשנת 2023 עלה ב-230 נקודות בסיס לשיא שנתי של 40.9%, לעומת 38.6% אשתקד.

רווח תפעולי

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-56.2 מיליון דולר או 11.0% מהמכירות ,לעומת 57.2 מיליון דולר או 10.5% מהמכירות ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח התפעולי לשנת 2023 הסתכם ב-144.9 מיליון דולר, לעומת 185.1 מיליון דולר אשתקד.

הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בשנת 2023 הסתכם ב-153.0 מיליון דולר, או 8.2% מהמכירות, לעומת 190.2 מיליון דולר, או 9.4% מהמכירות אשתקד.

הירידה ברווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים נבעה בעיקר מירידה במכירות וגידול בהוצאות מכירה, שיווק ,הנהלה וכלליות, שקוזזו באופן חלקי על ידי שיעור רווח גולמי גבוה יותר.
סעיפים חד פעמיים 

ברבעון הרביעי לשנת 2023 לא נכללו סעיפים חד פעמיים.

בשנת 2023 כללה החברה בדוחות עלות חד פעמית בסך 11.4 מיליון דולר בגין שתי תוכניות ארגון מחדש שכללו את הצעדים הבאים:

סגירת המרכז הלוגיסטי של Bare Necessities והעברתו למיקור חוץ במקסיקו.

סגירת מפעל ייצור הגרביים בבולגריה במקביל לבניית המפעל החדש במצרים.

העברת פעילות הגזירה והתפירה מקהיר לאל-מיניה, הממוקמת בדרום מצרים.

צעדי התייעלות נוספים בתחום פעילות Seven for All Mankind.

צמצום פעילות הייצור של Bogart בסין.

החברה מעריכה את החיסכון השנתי מהתוכניות בכ-11.5 מיליון דולר, שחלקו נבע ב-2023.

בנוסף לאמור לעיל, כללו סעיפים חד פעמיים בשנת 2023, הכנסה בסך של 4.0 מיליון דולר משינוי בשווי הוגן של תמורה מותנית בעסקת Bogart, וכן כ-0.7 מיליון דולר בגין הוצאות עסקאות רכישה.

להלן ריכוז הסעיפים החד פעמיים בשנים 2023 ו-2022:

תחום פעילות

שנת

2023

2022

 

מיליוני דולר

הוצאות ארגון מחדש

11.4 

5.5 

שינוי בשווי הוגן של התחייבות בגין תמורה מותנית 

(4.0)

(9.6)

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

                  -    

9.3 

הוצאות בגין עסקאות רכישה

0.7 

 

 

8.1

5.2


רווח נקי

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-37.8 מיליון דולר, לעומת 37.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי אשתקד. 

הרווח הנקי בשנת 2023 הסתכם ב-85.3 מיליון דולר לעומת 115.4 מיליון דולר אשתקד. הרווח הנקי ללא סעיפים חד פעמיים, נטו ממס, הסתכם ב-91.6 מיליון דולר, לעומת 120.6 מיליון דולר אשתקד.

רווח מדולל למניה

הרווח המדולל למניה ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-1.31 דולר, לעומת 1.35 דולר ברבעון הרביעי של 2022. הרווח המדולל למניה, ללא סעיפים חד פעמיים, נטו ממס, הסתכם ב-1.31 דולר לעומת 1.34 דולר ברבעון הרביעי של 2022.

הרווח המדולל למניה לשנת 2023 הסתכם ב-3.02 דולר למניה, לעומת 4.14 דולר למניה אשתקד. הרווח המדולל למניה, ללא סעיפים חד פעמיים, נטו ממס, הסתכם ב-3.25 דולר לעומת 4.33 דולר למניה ב-2022. 

EBITDA, תזרים מזומנים, חוב פיננסי נטו והון

ה-EBITDA בנטרול השפעת IFRS 16 ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-62.9 מיליון דולר, לעומת 65.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2022. 

ה-EBITDA בנטרול השפעת IFRS 16 הסתכם בשנת 2023 ב-182.6 מיליון דולר, לעומת 224.2 מיליון דולר אשתקד.

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בנטרול השפעת IFRS 16 הסתכמו בסך 82.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2023, לעומת 85.1 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת בנטרול השפעת IFRS 16 גדלו לשיא של 181.9 מיליון דולר בשנת 2023, לעומת מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בסך של 19.3 מיליון דולר אשתקד.

השיפור המשמעותי בתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת כאמור, נבע בעיקר מקיטון ההון החוזר ובעיקר ברמת המלאי.

החוב הפיננסי נטו, בנטרול IFRS 16, ליום 31 בדצמבר 2023, הסתכם ב-123.4 מיליון דולר, לעומת 217.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2022. הירידה ביתרת החוב הפיננסי משנה לשנה נובעת בעיקר מתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, אשר קוזז בחלקו על ידי רכישת רכוש קבוע ואחר ותשלומי דיבידנדים.

יתרת ההון ליום 31 בדצמבר 2023 הסתכמה לשיא של 768.4 מיליון דולר, גידול של 8.2% מ-710.3 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2022.

דלתא גליל הכריזה על דיבידנד של 9 מיליון דולר, או כ-35.0 סנט למניה, שיחולק ב-18 במרס 2024. המועד הקובע יהיה 5 במרס 2024.

תחזית לשנת 2024

תחזית החברה מבוססת על שערי החליפין 3.74 ש"ח ל- 1 דולר ארה"ב ו – 1.05 דולר ארה"ב ל- 1 אירו, אינה כוללת סעיפים חד פעמיים, מתבססת על שיעורי המס הנוכחיים ללא השפעת השינויים הצפויים מחקיקת  Pillar 2 וכוללת את השפעת IFRS 16.

התחזית מבוססת על ציפיות הנהלת החברה נכון למועד פרסום דוח זה ואינן כוללות השפעות לא ידועות עתידיות, לרבות מגמות מאקרו כלכליות. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאלה הצפויות בתחזיות, כתוצאה מסיכונים ואי ודאויות שאינם ניתנים לניבוי מדויק. לפיכך, אין כל ודאות כי האמור להלן אכן יתממש והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה.

המכירות בשנת 2024 צפויות לנוע בין 1,951.0 מיליון דולר ל-2,031.0 מיליון דולר, לעומת 1,857.7 מיליון דולר בשנת 2023.

הרווח התפעולי לשנת 2024 צפוי לנוע בין 163.0 מיליון דולר ל-183.0 מיליון דולר, לעומת 153.0 מיליון דולר בשנת 2023.

ה-EBITDA לשנת 2024 צפוי לנוע בין 256.3 מיליון דולר ל-276.3 מיליון דולר, לעומת 246.8 מיליון דולר בשנת 2023.

הרווח הנקי בשנת 2024 צפוי לנוע בין 99.1 מיליון דולר ל-114.7 מיליון דולר, לעומת 91.6 מיליון דולר בשנת 2023. 

הרווח המדולל למניה בשנת 2024 צפוי לנוע בין 3.52 דולר ל-4.11 דולר, לעומת 3.25 דולר בשנת 2023.

החברה צופה צמיחה משמעותית במכירות וברווחיות בשנת 2024 לעומת 2023 כשעיקר הצמיחה צפויה במחצית השנייה של השנה. ציפיות אלו תלויות, בין היתר, בשינויים הבאים: חזרה לרמות מלאי מנורמלות אצל הלקוחות העיקריים שלנו המניעה את הביקושים ושיפור שיעורי הרווחיות, המשך צמיחה תוך התרחבות לקטגוריות אחרות עם Skims, השקת הקולקציה החדשה של Organic Basics, הגדלת רמת הייצור במפעלים החדשים שלנו בווייטנאם ובמצרים, יישום תוכניות הארגון מחדש שלנו, צבר הזמנות משופר של מוצרים חדשניים והשקות של מותגים והסכמי זיכיון חדשים.

מטבע מקור - נטרול השפעת שינוי בשער חליפין

פרסום זה מתייחס לסכומים מדווחים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) הכוללים השפעות תרגום עסקאות במטבע חוץ. הפרסום מתייחס גם לסכומים "במטבע מקור", שאינם כוללים את ההשפעה של תרגום מטבעות זרים לדולר ונחשב למדד פיננסי שאינו בהתאם ל-IFRS.

יש להיעזר במדדי ביצועי מטבע המקור בנוסף, ולא במקום מדדי הביצוע התפעוליים של דלתא המחושבים בהתאם ל-IFRS.


x