מידרוג מותירה תחת בחינה עם השלכות שליליות את דירוג Baa2.il לאג"ח שהנפיקה Moinian Limited‏

 

 

 
Image by jannoon028 on FreepikImage by jannoon028 on Freepik
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/02/2024

Moinian Limited

דירוג מנפיק

Baa2.il

בחינת דירוג עם השלכות שליליות

דירוג סדרה

Baa2.il

בחינת דירוג עם השלכות שליליות


מידרוג מותירה תחת בחינה (CREDIT REVIEW) עם השלכות שליליות את הדירוג Baa2.il למנפיק ולאגרות חוב (סדרה ב') שהנפיקה Moinian Limited (להלן: "החברה").

אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג: 

סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

ב'

1143015

Baa2.il

בחינה דירוג עם  השלכות שליליות

30/12/2024

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מחודש נובמבר 2023 .

שיקולים עיקריים להותרת הדירוג בבחינה

בחודש נובמבר 2023 מידרוג הורידה את דירוג אגרות החוב (סדרה ב') שהנפיקה החברה והותירה את הדירוג תחת בחינה עם השלכות שליליות, זאת בעקבות הנזילות החלשה של החברה, לנוכח התחייבות לפרעון הסופי של אגרות חוב סדרה ב' בסך 334.15 מ' ₪ (91.55 מ' דולר) העומדת לתשלום ביום 30 בדצמבר 2024, זאת לאחר שהחברה השיגה את המקורות לפרעון אגרות החוב שחל בדצמבר 2023, בעיקר מתוך כספי הלוואות בעלים נחותות שהעמיד לחברה בעל המניות מר גו'זף מויניאן במהלך שנת 2023.

בדוחותיה הכספיים ליום 30.09.2023 הציגה החברה מספר חלופות לעמידה בפרעון הסופי של אג"ח סדרה ב': החלופה הראשונה הינה מכירת הנכס Bezel (שיעור אחזקה של 60%) על פי שוויו בספרים, אשר להערכת החברה צפויה להניב לה תזרים חופשי בסך כ- 62.5 מ' דולר. הנכס הועמד למכירה על ידי החברה בשלהי שנת 2023 והיא צופה כי המכירה תושלם עד יוני 2024. הנכס הינו בניין מגורים במיאמי שהקמתו הושלמה בשנת 2021 והוא החל להתאכלס בסוף אותה שנה. הנכס כולל כ- 434 יחידות דיור להשכרה ושיעור התפוסה בו עמד על כ- 95% נכון לסוף שנת 2022. להערכת מידרוג, העובדה כי טרם דווח על התקדמות במו"מ למכירת הנכס, מצמצמת את הסבירות למכירתו עד יוני. חלופות נוספות שהחברה בוחנת להשגת מקורות הן הכנסת שותף לנכסים קיימים כדוגמת 3CC , מכירה מלאה או חלקית של נכסים אחרים וכן מחזור חוב. 

מידרוג סבורה כי בשנים 2022-2023 חלה הרעה בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה לאור העלייה החדה והמהירה בשיעור הריבית אשר הובילה להאטה בקצב ההשקעות והעסקאות בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב, לקושי בהשלמת עסקאות מכירה ומימון מחדש וללחץ על מחירי הנכסים בשל כך. להערכת מידרוג גורמים אלו מכבידים על הגמישות הפיננסית של החברה ומעלים את סיכון האשראי ברקע הנזילות החלשה. כמו כן מידרוג סבורה כי בשל כך החברה עלולה להתקשות לעמוד במדיניות הפיננסית שהציגה בפנינו עד כה, לשמירה על יתרות נזילות לצורך חלות האג"ח לפחות 5 חודשים מראש. 

מידרוג מותירה את הדירוג תחת בחינה עם השלכות שליליות לצורך המשך בחינה של מקורות המזומנים לצורך פרעון האג"ח ומועד קבלתם בחברה. ככל שלא תעלה הוודאות לגבי מקורות אלו בחודשים הקרובים הדבר עלול להוביל לפעולת דירוג שלילית. 

x