מישורים מקבלת מימון של 170 מיליון שקלים מבנק הפועלים

המימון יועמד לחברה כחלק ממחזור חוב בסך 115 מיליון שקלים; 19 מיליון שקלים ישמשו לפרעון הלוואת מוכר שניתנה בעת רכישת מגדל ויטה בבני ברק

 

 

 
אלון וקסמן, צילום: אבירם ולדמןאלון וקסמן, צילום: אבירם ולדמן
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/02/2024

מישורים, הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב, נמצאת בשליטתו של Alex Shnaider ומנוהלת ע"י אלון וקסמן, הודיעה למשקיעיה על חתימת הסכם מימון על סך 170 מיליון שקלים עם בנק הפועלים. במסגרת ההסכם, שאותו מישורים קידמה כתוצאה מעלייה בשווי הנכסים, בדגש על בניין פורטאון בחיפה, תבצע מישורים פירעון מוקדם של הלוואה קודמת שהועמדה לחברה בשנת 2021 ויתרתה 115 מיליון שקלים ותקבל הלוואה חדשה בהיקף של כ-170 מיליון שקלים, בריבית של 3.95%, צמודה למדד לתקופה של 5 שנים.

מישורים תפרע את הקרן והריבית בתשלומים חודשיים המשקפים אמורטיזציה של 4% בשנה ואת היתרה בסוף התקופה. כחלק מההלוואה החדשה תשעבד מישורים כבטוחה את מגדל ויטה בבני ברק, לאחר פרעון הלוואת מוכר בסך של 19 מיליון שקלים שקיבלה עם רכישת המגדל, זאת בנוסף לבטוחות שהועמדו להלוואה הקודמת – נכסים של מישורים בחיפה ובעפולה. בין אמות המידה הפיננסיות שנקבעו להלוואה, יחס חוב לבטוחה (LTV) שלא יעלה על 70%.   

אלון וקסמן, מנכ"ל מישורים: "אנו מברכים על הבעת האמון מבנק הפועלים. לאור עליית שווי נכסים החלטנו לצאת למהלך של מחזור חוב במסגרתו מישורים מצטיידת ביתרת מזומנים שתאפשר לה להמשיך ולבחון הזדמנויות עסקיות בשוק, כל זאת לצד שירות החוב ושמירה על התנהלות פיננסית שמרנית ופיזור סיכונים שמאפשרים לנו לצלוח גם תקופות של סביבה מאקרו כלכלית מאתגרת. המהלך הנוכחי, יחד עם עסקאות נוספות שביצעה החברה לאחרונה, דוגמת מכירת מרכז מישורים בביל"ו ומכירת שטחי המסחר בויטה, מהווים דוגמא נוספת ליכולת החברה לאתר נכסים מתאימים, להשביח אותם ולהצדיק את שווי הנכסים בספרים, ואף מעבר לכך".

פורטאון, צילום: יח״צ

x