השקת קרן חדשה - מיטב (4D) מניות חו"ל - המשקיעה בעזרת אלגוריתם חיזוי מבוסס בינה מלאכותית²

מיטב קרנות נאמנות מנפיקה קרן אקטיבית חדשה¹ - המשקיעה במניות ו/או סקטורים בחו"ל בעזרת אלגוריתם חיזוי מבוסס בינה מלאכותית (AI), אשר פותח ע"י חברת I Know First, המשמשת כיועץ חיצוני לקרן

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/03/2024

קרן חדשה של מיטב קרנות נאמנות¹:

מיטב (4D) מניות חו"ל.

מס' ני"ע: 5138375.

נכס הייחוס של הקרן: s&p500 - 100%, מטבע דולר ארה״ב - 100%.

קרן אקטיבית חדשה¹ אשר תנוהל בהתאם לאלגוריתם הבינה המלאכותית שפיתחה חברת I Know First, ויפעל באופן הבא: במקרה בו האלגוריתם מזהה מגמה חיובית במניות שבאוכלוסיית המדגם שלו, המודל בוחר את המניות ו/או הסקטורים המומלצים ביותר שנבחרו על ידי האלגוריתם. במקרה בו האלגוריתם מזהה מגמה שלילית במניות כאמור, המודל ימליץ לצמצם את החשיפה לאותן מניות/סקטורים ספציפיים וימליץ להיחשף לשוק המניות באמצעות מוצרי מדדים/חוזים עתידיים². 

יודגש, כי למועד התשקיף וכל עוד לא יוחלט אחרת, מנהל הקרן יעשה שימוש במודל ביחס למניות הנסחרות במדד S&P 500. עם זאת, מנהל הקרן עשוי לעשות שימוש במודל ביחס לאוכלוסיות מדגם שונות של מניות כגון: מדדים שונים ו/או שווקים שונים ביחד או לחוד, לפי שיקול דעתו. בנוסף, יצויין כי מנהל הקרן עשוי לעשות שימוש במודל כאמור, אך אינו מתחייב לכך². 

I Know First היא חברת פינטק ישראלית, שפיתחה מודל השקעות כמותי המתבסס על אלגוריתם בינה מלאכותית (AI) המספק תחזית יומית לשוק ההון לזיהוי מגמות והזדמנויות השקעה. האלגוריתם מעבד אלפי נתונים משוק ההון ובונה את רשת הקשרים (קורלציות) בין הנכסים השונים בשווקים ומפיק מהם תחזית יומית לכ-13,500 נכסים ומסמן הזדמנויות השקעה.

במיטב מוסיפים כי "אנו שמחים על שיתוף פעולה ראשון מסוגו עם חברת I Know First, והשקת קרן אקטיבית המשקיעה במניות בחו"ל, ומשלבת בין יכולות אלגוריתם מבוסס AI לשיקול דעת אנושי. זאת לאחר תהליך ארוך של בחינת אפשרויות ואסטרטגיות שונות". 

"ההתפתחות המואצת של תחום הבינה המלאכותית (AI) מביאה לפיתוח יישומים מתקדמים במגוון תחומים, והופכים נפוצים יותר ויותר גם בתחום ההשקעות הפיננסיות. השימוש באלגוריתמים מבוססי AI מאפשר לנתח כמות עצומה של מידע, לאתר דפוסים חוזרים של יחסים בין נכסים, לחזות מגמות בשווקים ולנסות לספק תובנות למשקיעים לגבי ביצועים עתידיים של ניירות ערך. להערכתנו, שימוש בכלים אלה עשוי להגביר את פוטנציאל התשואה ולשפר את ביצועי הקרן לאורך זמן".³

הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 20.03.24. התאמת נכסי הקרן תסתיים לא יאוחר מיום 03.05.24.

דיסקליימר:

מנהל הקרן הינו מיטב קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 20.03.24. התאמת נכסי הקרן תסתיים לא יאוחר מיום 03.05.24. 2. מדיניות ההשקעות המלאה מופיעה בתשקיף/דו"ח שנתי/ דיווחי הבורסה השוטפים. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד 3. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר מגנא מס' אסמכתא: 2024-03-025341. (4D) 4- עד 120% חשיפה למניות, D - עד 120% חשיפה למט"ח.

דיסקליימר:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

x