דוח ריכוז ממצאי ביקורת רוחב בנושא חשבונות נאמנות

מיועד לחברי בורסה שאינם בנקים (להלן: "חש"בים")

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/03/2024

רקע

חשבונות נאמנות מהווים כר נוח להסוואת הזהות האמיתית של הנהנים בחשבון, בין היתר, משום שבישראל לא קיים מרשם המאגד את כלל הנאמנויות ולפיכך לא ניתן לאמת את המידע בנוגע לנהנים בהן. גורמים עבריינים עשויים לנצל חשבונות מסוג זה לצורך פעילות של הלבנת הון או מימון טרור. תחום הנאמנויות אינו כפוף למשטר דיווח לעניין הלבנת הון, וזאת פרט למצבים בהם הפעילות נופלת לתחומים המוסדרים במסגרת החוק, דוגמת עורכי דין ורואי חשבון.

חשבונות הנאמנות מתחלקים לשניים: חשבונות נאמנות לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, שהפעילות בהם נועדה, בעיקר, לטיפול באופציות לעובדים והיא מפוקחת על ידי רשויות המס, עובדה המקלה את סיווג הסיכון בפעילות בחשבון להלבנת הון ומימון טרור, כנמוך. חשבונות אחרים הינם נאמנות "כללית", שיכולה לאגד מגוון של פעילויות ומקורות כספים, עובדה שמציבה את הפעילות בחשבונות אלו בסיכון גבוה יותר להלבנת הון ומימון טרור.

בהערכת הסיכונים הלאומית לשנת 2017 דורג הסיכון של הסדרים וישויות משפטיות כבינוני, כאשר צוין כי בשל העדר מידע מקיף ונגיש ביחס לנאמנויות פרטיות, הסדרים משפטיים אלה הם הרגישים ביותר להלבנת הון, לעומת יתר סוגי הישויות המשפטיות. כנקודות התורפה העיקריות צוינו מאפיינים של קושי להתחקות אחרי הנהנה הסופי, אפשרות לעשות שימוש ב"ממונים" שפועלים עבור עבריינים בחשבון נאמנות, ומתווכים פיננסיים המעורבים בהלבנת הון דרך נאמנויות.

בתהליך הערכת הסיכונים בנושא הלבנת הון ומימון טרור שבוצעה ברשות בשנת 2021 במסגרת הערכת הסיכון הלאומית, סווגה הפעילות בחשבונות נאמנות ברמת סיכון בינונית – נמוכה (2), בעיקר לאור העובדה שעיקר חשבונות הנאמנות הינם מהסוג שנועד לטפל באופציות לעובדים, כאמור לעיל. עוד גורם שהשפיע על סיווג נמוך זה הוא פעולות מפחיתות סיכון שאמורות להתבצע על ידי המפוקחים לאור הדרישה לבצע תהליכים להערכת הסיכון של הפעילות בחשבונות. יצוין כי טיב הביצוע לא נבחן על ידי הרשות במסגרת הערכת הסיכון הלאומית.

במסמך שפרסם ארגון ה – FATF, שעודכן באוקטובר 2019 , בנוגע להערכת הציות ליישום הדרישות הטכניות של המלצות הארגון ויעילות מערכות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, קיימת התייחסות ספציפית לחשבונות נאמנות. המלצה 10 במסמך זה מתייחסת להסדרים משפטיים וקובעת שגופים פיננסים צריכים להידרש לזהות ולנקוט אמצעים סבירים לאמת את הזהות של נהנים בהסדרים משפטיים בכלל, ובנאמנויות בפרט. לעניין זה אף הודגש ביחס לנהנים, שעל הגופים הפיננסיים להחזיק במידע מספק ביחס לנהנה, על מנת שיניחו את דעתם בעת שיתבקשו לזהות את הנהנה במועד בו יבקש לממש זכויות המוקנות לו, לרבות קבלת תשלומים. המלצה 25 במסמך זה מתייחסת לשקיפות בזכויות נהנים בהסדרים משפטיים, כך שנקבע שעל נאמנות להשיג ולהחזיק מידע הולם, מדויק ועדכני על הזהות של נהנים.

ביוני 2019 פורסם מדריך FATF בנושא Trust and company service providers. מטרתו של המדריך היא לבסס את הערכת הסיכון בהתייחס לפעילות של חשבונות הנאמנות ולהדגיש את פעילות זיהוי ואימות הזיהוי של הנאמן והנהנים בחשבונות אלו.

במהלך השנים 2021-2022, ערך סגל הרשות ביקורת רוחב בנושא חשבונות נאמנות, במדגם של מספר חש"בים. הביקורת התמקדה בבדיקת ציות לחוק איסור הלבנת הון תש"ס- 2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"), לרבות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2010 (להלן: "הצו") וחוזר לחברי בורסה שאינם בנקים - ניהול סיכונים לצורך מניעת הלבנת הון ומימון טרור (1.1.2018) (להלן: "החוזר"), והכל בהתייחס לפעילות חשבונות נאמנות. במסגרת הביקורת נשלח שאלון ביקורת למיפוי חשבונות הנאמנות בחש"בים, נסקרו מסמכים ונתונים שהתקבלו מהחש"בים, בוצע תחקור של נתונים לאיתור חריגים ביחס למדגם של חשבונות נאמנות, ונערכו ראיונות עם האחראים על מילוי חובות התאגיד בחש"בים.

כ- 90% ממספר חשבונות הנאמנות בחש"בים (כ- 85% ממספר הנהנים), הם חשבונות שסווגו על ידי החש"בים כחשבונות נאמנות לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה. 9 כ- 9% מחשבונות הנאמנות הנותרים נפתחו בחברות נאמנות הקשורות לחש"בים, וכ- 1% מהחשבונות נפתחו אצל עו"ד או רו"ח. הביקורת התמקדה בחשבונות נאמנות שאינם חשבונות נאמנות לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.
x