סוגי ההצעות הפרטיות לגביהם נדרש גילוי בדבר היחס באחוזים בין מחיר מניה מוצעת לבין מחירה בבורסה?

רשות ניירות ערך - גילוי בדוח מיידי בדבר הצעה פרטית שאלות ותשובות

 

 
Image by Arek Socha from PixabayImage by Arek Socha from Pixabay
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/04/2024

שאלה:

113.9.א מהם סוגי ההצעות הפרטיות לגביהם נדרש הגילוי המפורט בשאלה ותשובה מספר 113.9 בדבר היחס באחוזים בין מחיר מניה מוצעת לבין מחירה בבורסה? ​

תשובה: גילוי כאמור נדרש בדוח מיידי בדבר הצעה פרטית חריגה, הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה הצעה פרטית חריגה או מהותית, זאת על פי תקנות 4(א)(10)(ד), 20(4) ו-21(2) לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000.​
x