בנק לאומי: "בשבוע החולף, מחירי הנפט התאפיינו בעלייה רצופה"

בין הגורמים ברקע לעליית מחירי הנפט בשבוע החולף, עדכון כלפי מעלה של צמיחת התמ"ג הריאלי בארצות הברית

 

 

 
Image by chandlervid85 on FreepikImage by chandlervid85 on Freepik
 

ד״ר גיל מיכאל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי, ר"א כלכלה, חטיבת שוקי הון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/04/2024

התפתחות מחיר הנפט

מאז תחילת הרביע הראשון של שנת 2024, מחירי הנפט השלימו עלייה של רבעונית של כ-10 דולרים לחבית מסוג Brent, וכ-13 דולרים לחבית מסוג WTI. בשבוע החולף, מחירי הנפט התאפיינו בעלייה רצופה. בתחילת השבוע החולף, מחיר הנפט היה ברמה של כ-85 דולרים לחבית מסוג Brent, וכ-81 דולרים לחבית מסוג WTI. בסוף השבוע החולף, מחיר הנפט היה ברמה של כ-86 דולרים לחבית מסוג Brent, וכ-84 דולרים לחבית מסוג WTI.


מספר גורמים עמדו ברקע לעליית מחירי הנפט בשבוע החולף, ובראשם עדכון כלפי מעלה של צמיחת התמ"ג הריאלי בארצות הברית, אשר צמח ב-3.4% (במונחים שנתיים) במהלך הרביע הרביעי לשנת 2023. הצמיחה בפועל הייתה גבוהה ממוצע תחזיות הקונצנזוס, אשר עמד על 3.2%. צמיחה גבוהה מהתחזיות מעידה על יצור גבוה מהמצופה, שמצביע על הביקוש למוצרי אנרגיה, וביניהם נפט, שתומחר, ככל הנראה, במחיר נמוך. פרסום נתוני הצמיחה לרביע האחרון לשנת 2023 תרם, ככל הנראה, לעליית מחיר הנפט בשבוע החולף. בהמשך לכך, הביקושים בארצות הברית המשיכו להיות גבוהים גם בשבוע החולף. זאת לנוכח נתוני היבוא נטו, אשר היו גבוהים ביחס לתקופה האחרונה, והדגישו את הביקושים הגואים בארצות הברית. בנוסף לכך, גם ההודעה של רוסיה, אשר תחל בקיצוצי התפוקה והיצוא, בחודשים אפריל ומאי, ייתכן שתרמה לעליית מחיר הנפט בשבוע החולף, כתוצאה מצמצום ההיצע העתידי. 

ייתכן שגם פרסום שיעור הניצולת של בתי הזיקוק הרוסיים תרמו לעליית מחירי הנפט בשבוע החולף. בתי הזיקוק הרוסיים עומדים על שיעור ניצולת של כ-14% בשבוע החולף, זאת בעקבות פגיעה במספר גדול של בתי זיקוק רוסיים, הנובעים כתוצאה ממלחמת רוסיה-אוקראינה. שיעור ניצולת הנמוך מעיד על היצע הנפט, אשר עתיד להגיע לשווקים בעתיד הקרוב, וככל הנראה ההיצע הרוסי יהיה מצומצם למדי. מנגד, נראה כי העלייה במלאי הנפט גם תרמה לקיזוז עוצמת העלייה, כתוצאה מהיווצרות מלאי גבוה.

הביקוש וההיצע הגלובליים


מלאי הנפט המסחרי של ארה"ב עלה בשבוע שהסתיים ב-22 למרץ 2024 בכ-3.2 מיליון חביות, לרמה של כ-448.2 מיליון חביות. מלאי הנפט הגולמי המסחרי בארה"ב, מצוי ברמה שהינה כ-2% מתחת לממוצע של חמש השנים האחרונות בתקופה זו של השנה. תשומות בתי הזיקוק של נפט בארה"ב, עמדו בממוצע על כ-15.9 מיליון חביות ליום במהלך השבוע שהסתיים ב-22 למרץ 2024, כ-147 אלף חביות ליום יותר מהממוצע של השבוע הקודם. בתי הזיקוק פעלו ב-88.7% מיכולת ההפעלה שלהם, שיעור הגבוה בכנקודת האחוז משיעור הניצולת בשבוע שקדם לו. העלייה בשיעור הניצולת המצרפי נובעת מהעלייה בשיעור הניצולת בחוף המערבי, בחוף המפרץ ובחוף המזרחי. 


יבוא הנפט הגולמי של ארה"ב עלה בכ-423 אלף חביות ליום, ועמד בממוצע על כ-6.7 מיליון חביות ליום, נכון לשבוע שהסתיים ב-22 למרץ 2024, ובמהלך ארבעת השבועות האחרונים, יבוא הנפט הגולמי עמד בממוצע על כ-6.4 מיליון חביות ליום, 7.1% יותר מהתקופה המקבילה בשנה הקודמת. במקביל, היצוא של נפט גולמי ירד בכ-700 אלף חביות ליום, ככל הנראה כתוצאה מצינון הביקושים הגלובליים. זאת בהשוואה לשבוע שקדם לו, שבו יצוא הנפט הגולמי עלה בכ-55%. כך, היבוא נטו של נפט גולמי לארצות הברית עלה בכ-1.1 מיליון חביות ליום. השינויים בשבוע החולף ביצוא, וכפועל יוצא מכך ביבוא נטו, ממשיכים את מגמת התנודתיות בשווקי הנפט. מלאי הבנזין עלה בשבוע החולף בכ-1.3 מיליון חביות, נתון הנמוך בכ-2% מהממוצע של חמש השנים האחרונות. בהמשך לכך, סך מוצרי הנפט שסופקו בארבעת השבועות האחרונים, עמד בממוצע על כ-20.1 מיליון חביות ליום, עלייה של 2.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במהלך ארבעת השבועות האחרונים, אספקת הבנזין הייתה בממוצע כ-8.9 מיליון חביות ליום, עלייה של 0.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כמות הדלק הסילוני שסופקה עלתה במעט (כ-0.4%) בהשוואה לתקופה המקבילה של ארבעת השבועות אשתקד. 

תחזית ה-EIA המעודכנת, לטווח הקצר, כפי שפורסמה ב-12 למרץ 2024, צופה עלייה במחירי הנפט הגולמי ברביע השני של 2024, אל עבר מחיר ממוצע של 88 דולרים לחבית נפט מסוג Brent. בנוסף, ה-EIA צופים שמחיר ה-Brent הממוצע, לאורך שנת 2024, יהיה סביב 87 דולרים לחבית, עלייה של 5.6% מהתחזית הקודמת. זאת, לנוכח התרחבות הביקושים וקיצוצי יצור הנפט מצד ארגון OPEC. בנוסף, המחיר הממוצע בארצות הברית לדלק קמעונאי צפוי, על-פי התחזית, לעלות בממוצע  בכ-3.5% לגלון בשנת 2024, לעומת 5% בתחזית הקודמת. עם זאת, ה-EIA צופים שמחירי הבנזין הנומינליים, בין החודשים מאי-יולי, יהיו גבוהים יותר השנה בהשוואה לשנה שחלפה. על פי תחזית ה-EIA, מלאי הנפט הגלובלי צפוי לגדול בכ-300 אלף חביות ליום במהלך שנת 2024, עלייה של כ-200 אלף חביות ליום לעומת התחזית הקודמת.

המדיניות של ארגון OPEC, כפי שהתקבלה בנובמבר 2023, הינה קיצוץ של 2.2 מיליון חביות נפט ביום. מדיניות זו אינה מוגבלת בזמן, ושינויי המדיניות, אם ישנם, נבחנים בעת פגישת חברי המדינות המשויכות לארגון. המדיניות הקיימת, כפי שתוארה, נבחנה ביום ראשון 03/03/2024, וב-OPEC החליטו על המשך הקיצוצים ביצור וביצוא הנפט. המשך המדיניות, כפי שהתקבלה עוד בנובמבר 2023, הובילה לעלייה במחירי הנפט, דבר שייתכן ומעיד על ציפיות השוק כלפי יצוא הנפט מארצות הברית, אשר לא יוכלו, ככל הנראה, לספק את הביקושים ולהאפיל על קיצוצי היצור של קבוצת OPEC+. עם זאת, סקירת ה-EIA לחודש מרץ מצביעה על יבוא ממדינות OPEC, אשר לא נפגע בצורה משמעותית. כפי שניתן לראות בלוח 1, השינוי ביבוא בפועל, בחודש נובמבר, בו הוכרזה המדיניות החדשה, עמד בממוצע על כ-121 אלף חביות פחות ליום, נתון שאכן נמוך מקודמו, אך לא בצורה משמעותית. אנו סבורים שבהמשך שנת 2024 ארגון OPEC יצליח לשמר את הגבלות ההיצע, עם תנודות חודשיות אשר יכולות לנבוע מגורמים שונים. לכן, הצפי שקיצוצי ההיצע ישמרו, וככל הנראה יובילו, בטווח הקצר, לעלייה במחירי הנפט וכפועל יוצא מכך יובילו לעלייה במחירי תזקיקי הנפט.


בנוסף, רוסיה הודיעה כי תפחית את תפוקת הנפט ברביע השני לשנת 2024 על מנת לצמצם את הפערים עם שאר המדינות החברות בארגון OPEC. רוסיה פרסמה כי בחודש אפריל היא תחל בשלב הראשון להפחתות וקיצוצים, כאשר בשלב זה היא תפחית את התפוקה בכ-350 אלף Bpd, ותצמצם את היצוא בכ-120 אלף Bpd. בשלב השני, בחודש מאי, רוסיה צפויה להפחית את התפוקה בכ-400 אלף Bpd, ותצמצם את היצוא בכ-71 אלף Bpd. אלו באים לאחר שרוסיה צמצמה את יצור הדלקים בכ-500 אלף חביות ליום, במהלך הרביע הראשון לשנת 2024.     


בהמשך לאמור לעיל, בנוגע לקיצוצי היצור של המדינות החברות בארגון OPEC ובהמשך ליצוא הנפט הגואה מארצות הברית בחודשים האחרונים, נראה שהשווקים צופים ירידות מחיר עתידיות. זאת לנוכח יחסי המכירה בחסר (נטו) של חוזי נפט גולמי שהולכים ומתעצמים. נראה כי השוק "מהמר" על ירידת מחיר הנפט כבר החל מאמצע חודש דצמבר 2023. מחיר הנפט אמור לגלם בתוכו את כלל האינפורמציה הקיימת בשווקים, והתרחבות סך המכירה בחסר נטו מציינת כי קיימת אינפורמציה שתורמת בירידה עתידית של מחירי הנפט, אם כי, לא קיים מתאם חזק בין סך המסחר לבין מחיר הנפט.


לאחר ירידה מתונה בחודשיים האחרונים, מחירי ההובלה הימית, מסין אל המזרח התיכון, התייצבו במחיר גבוה ביחס לתחילת החודש האחרון. זאת לנוכח הסיכונים, המצויים ברמה גבוהה באזור הים האדום. החות'ים מתימן, הנתמכים על ידי איראן, פתחו בשבוע החולף במתקפת טילים על מכלית נפט בבעלות סינית, זאת למרות שהחות'ים ואיראן הודיעו, לפני כשבועיים, שלא יפגעו באוניות המשויכות למדינות מסוימות וסין ביניהם. ארבעה טילים שוגרו לעבר אנייה הנושאת את השם MV Huang נפגעה מהמתקפה, אך באירוע זה לא דווח על נפגעים. תקיפות אלו מסכנות את המצב ומעידות על האפשרות שחברות הספנות, בעלות אוניות ייעודיות למשלוחי אנרגיה, לא בהכרח יחזרו להפליג דרך מפרץ עדן, גם במדיה ויובטח להם שלא יפגעו. בנוסף לאמור לעיל, איומי התנועה החות'ית נמשכים, ואלו מאיימים על הרחבת התקיפות לכלל האוקיינוס ההודי. אפשר להניח כי מימוש האיומים עשויים לגרור תגובה צבאית, מצד הכוח הבינלאומי שהוקם באזור מפרץ עדן. הסלמה כזאת עשויה להוביל לעליית פרמיית הסיכון הגלומה במחירי הנפט, ואף ליצור חסימה, על ידי האירנים, של המפרץ הפרסי, ובכך להגביל את יצוא הנפט הגלובלי, אשר מגיע מאיחוד האמירויות, קטאר וכוויית. אלו עשויים להוביל לעליית מחירי הנפט, כתוצאה מצמצום היצע הנפט וכתוצאה מפגיעה נוספת בשרשראות האספקה הסדירות.

משק הגז הטבעי


מחיר הגז הטבעי (Henry Hub) בארצות הברית ירד בשבוע החולף. נכון ל-28/03/2024, המחיר עמד על כ-1.71 דולרים ל-MMBtu, ירידה של כ-6 סנט מהמחיר שהיה בתחילת השבוע החולף. זאת, לעומת טווח מחירים של 2.7-3.0 דולרים בתחילת הרביע הנוכחי. הצריכה הכוללת של גז טבעי בארצות הברית עלתה ב-6.3% בשבוע המסתיים ב-27/03/2024, ביחס לקודמו. צריכת הגז במגזרי המגורים והמסחר עלתה ב-18.3% בשבוע שהסתיים ב-27/03/2024, ביחס לשבוע שקדם לו. העלייה בצריכת הגז במגזרי המגורים והמסחר נובעת כתוצאה מטמפרטורות נמוכות, שהתפרסו על פני רוב המדינות.  נכון לשבוע שהסתיים ב-22/03/2024, המשיכות נטו ממלאי הגז הטבעי עמדו על 37 Bcf, נתון אשר גבוה מהממוצע החמש שנתי, שעומד על 27 Bcf לאותו שבוע. מלאי הגז הטבעי הסתכם ב-2,296  Bcf שהם 41% יותר מהממוצע של חמש השנים האחרונות, ו-21% יותר מאשר השבוע המקביל אשתקד. באירופה, מחיר הגז הטבעי, TTF, התאפיין בתנודתיות בסוף השבוע החולף ועמד על כ-27.3 אירו למגה-וואט/שעה, נכון ל-28/03/2024. מלאי הגז הטבעי בגרמניה עומד על כ-65% מסך הקיבולת, ובאיטליה מלאי הגז הטבעי עלה במעט ל-57.8% מהקיבולת המקסימלית. יחסית לשנים שלפני פרוץ המלחמה באוקראינה, מדובר ברמת מלאי גבוהה יחסית לתקופה זו של השנה. 


מחירי הגז הטבעי בארה"ב צפויים להישאר נמוכים יחסית, זאת עקב היצע מקומי רב ומדיניות הממשל האמריקאי בנושא מתקני יצוא חדשים. לפי חוזי הפרוורד, מחיר Henry Hub יעבור את ה-3 דולרים ל-MMBtu לקראת סוף שנת 2024. גם מחירי הגז הטבעי באירופה צפויים להישאר בטווח מחירים הנוכחי בחודשים הקרובים. לפי חוזי הפרוורד, מחיר הגז הטבעי, TTF, יעבור את ה-30 אירו למגה-וואט/שעה בסוף שנת 2024. אך השפעות מזג האוויר העתידיות, כתוצאה מההתחממות הגלובלית, יכולות להוביל לתנודתיות במחירים. 

בנוסף לכך, בית הנבחרים בארצות הברית, ביטל את החלטת הנשיא ביידן להשהות את מתן האישורים החדשים ליצוא גז טבעי נוזלי מארצות הברית. אך עדיין החלטה זו עומדת בפני הסנאט האמריקאי. בשבוע שקדם לשבוע זה, 16 מדינות בארצות הברית הגישו בקשה, לבית המשפט המחוזי בלואיזיאנה, לצו מניעה ראשוני, אשר יוביל לחידוש בחינת ההיתרים ליצוא גז טבעי. בתגובה לכך, ממשל ביידן, בשליחות שרת האנרגיה, ג'ניפר גרנהולם, טען כי הפסקת יצוא הגז הטבעי תהיה קצרת מועד, בנוסף ציינה השרה כי להקפאת האישורים אין השפעה על 48 Bcf שכבר קיבלו אישור ליצוא. עם זאת, טענות נגד עלו מצד החברות העוסקות בתחום, כי ההקפאה מערערת את האמון בקרב משקיעים. 

בתגובה, יושב ראש בית הנבחרים בארצות הברית, דייד פלן, הקים ועדה מיוחדת על מנת לבחון את הצו הביצועי של הנשיא ביידן. יו"ר בית הנבחרים הנחה את הוועדה לקבוע אם לממשל ביידן יש את הסמכות להקפאת האישורים. נראה כי בבחירות, אשר עתידות להתקיים בארצות הברית, מגזר האנרגיה יהווה תפקיד פוליטי חשוב, אשר יוכל להביא לשינויים עתידיים. בנוסף, וללא קשר לשאלה אם ההחלטה תעבור את כלל הגורמים הרלוונטיים, ככל הנראה, יצוא הגז הטבעי צפוי לעלות בשנתיים הקרובות, כתוצאה מהתחלת הפעילות של פרויקטים שכבר אושרו ליצוא גז טבעי נוזלי. עם זאת, לתוצאות הבחירות בנובמבר 2024 יכולה להיות השפעה של ממש על  מחיר הגז, זאת לנוכח הבדלים בין הגישה של ממשל רפובליקני לבין זה ממשל דמוקרטי בנושא של הפקת אנרגיה ויצוא מארה"ב. 

על פי תחזית משק האנרגיה לטווח הקצר, אשר מפרסמת ה-EIA, הפקת הגז הטבעי היבש צפויה לעמוד בממוצע על כ-103 Bcd/d בשנת 2024, זאת בעקבות מחירי הגז הנמוכים והפעילות היציבה של אסדות הגז הטבעי. יצור הגז הטבעי, בארצות הברית, גדל ב-4% (5 Bcf/d)  בשנת 2023. שלושה אזורים היוו כ-60% מכלל יצור הגז הטבעי בארצות הברית, והם: אפלאצ'יה, פרמיאן והיינסוויל, וזאת בדומה לשנת 2022. אזור האפלאצ'יה היווה את עיקר יצור הגז הטבעי בשנת 2023, והיווה לבדו כ-30% מסך יצור הגז הטבעי. אך צמיחת היצור באזור זה נבלמה כתוצאה ממחסור בצינורות הובלה. אזור הפרמיאן, במערב טקסס, היווה כ-20% מסך יצור הגז הטבעי בשנת 2023. אזור הפרמיאן, בשונה מאזורי האפלאצ'יה והינסוויל, הצמיחה בהפקת הגז היא תוצאה של "גז קשור" המופק תוך כדי תהליך הפקת הנפט, וניתן להעריך שככל שהפקת הנפט באזור זה תגדל, כך תגדל הפקת הגז. אזור הינסוויל היווה כ-13% מסך יצור הגז בארצות הברית בשנת 2023. הצמיחה באזור זה הואטה בשנת 2023, כתוצאה ממחירי הגז הנמוכים, אשר הפחיתו את פעילות אסדות הגז, כאשר ספירת האסדות בשנת 2023 עמדה בממוצע על כ-49 אסדות, נתון נמוך משנת 2022, אשר עמד על כ-55 אסדות. 

הצפי לטווח הקצר והבינוני

הצפי לטווח הקצר, מושפע ממדיניות קבוצת OPEC+ שהאריכה את הקיצוצים ביצוא הנפט, וייתכן כי אף תעמיקם עוד. אלו, בשילוב עם שמירה על רמה גבוהה של ביקוש גלובלי לאנרגיה, עשויים להוביל לשמירה על רמה גבוהה יחסית של מחירי הנפט בטווח הקצר. אך מנגד, נראה כי המשך האצת יצור הנפט בארצות הברית, בשילוב עם קידום פרויקטים נוספים בתחום האנרגיה, עשויים, בטווח הרחוק יותר, לקזז את הלחץ לעליית המחירים. נראה שארגון OPEC מנסה לבסס "רצפת" מחירים של כ-80 דולר לחבית במונחי נפט מסוג ברנט וישנן ידיעות שהארגון, ובפרט ערב הסעודית, מכוון לכ-90 דולר לחבית. עם זאת, בטווח הבינוני, ירידת הביקוש לנפט ותזקיקים, כתוצאה מהליך מתמשך של דה-קרבוניזציה, עשוי להוביל לירידת מחיר הנפט, ומנגד לעליית מחיר הגז הטבעי, זאת כתוצאה ממחסור שעלול להיווצר במקורות אחרים ליצור חשמל.

בנוסף, הצפי לטווח הקצר, מושפע ממדיניות קבוצת OPEC+ שהאריכה את הקיצוצים ביצוא הנפט, וייתכן כי אף תעמיקם עוד. אלו, בשילוב עם שמירה על רמה גבוהה של ביקוש גלובלי לאנרגיה, עשויים להוביל לשמירה על רמה גבוהה יחסית של מחירי הנפט בטווח הקצר. אך מנגד, נראה כי המשך האצת יצור הנפט בארצות הברית, בשילוב עם קידום פרויקטים נוספים בתחום האנרגיה, עשויים, בטווח הרחוק יותר, לקזז את הלחץ לעליית המחירים. נראה שארגון OPEC מנסה לבסס "רצפת" מחירים של כ-80 דולר לחבית במונחי נפט מסוג ברנט וישנן ידיעות שהארגון, ובפרט ערב הסעודית, מכוון לכ-90 דולר לחבית. עם זאת, בטווח הבינוני, ירידת הביקוש לנפט ותזקיקים, כתוצאה מהליך מתמשך של דה-קרבוניזציה, עשוי להוביל לירידת מחיר הנפט, ומנגד לעליית מחיר הגז הטבעי, זאת כתוצאה ממחסור שעלול להיווצר במקורות אחרים ליצור חשמל. בנוסף, גם הביקוש הצומח לרכבים חשמליים והיברידיים עשוי להוביל לירידת הביקוש לנפט ותזקיקים, וכתוצאה מכך ללחוץ את מחיר הנפט מטה בטווח הארוך יותר. 

x