Pomvom (פוםוום) והספאק Israel Acquisitions Corp מודיעים על הגשת טיוטת תשקיף

חסויה ל-SEC ועל תיקון להסכם המיזוג

 

 

 
פוםוום, צילום: רון קדמיפוםוום, צילום: רון קדמי
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
24/04/2024

Pomvom Ltd. (TASE:PMVM) (״Pomvom״ או ״החברה״), חברת טכנולוגיה הפועלת בתחום התיעוד החוויתי בפארקי שעשועים, פארקי מים ואטרקציות ברחבי העולם, ונמצאת בתהליך למיזוג ל- SPAC Israel Acquisitions Corp. (NASDAQ: ISRL, ISRLU, ISRLW), דיווחה הבוקר, בהמשך לדיווחים קודמים, כדלקמן:

כחלק מהתקדמות ההליכים הנדרשים להשלמת עסקת המיזוג, ביום 22 באפריל 2024, בהתאם להוראות הסכם המיזוג, הגישה החברה החדשה (כהגדרתה בדיווח המיידי הקודם) ל- SEC טיוטה חסויה ראשונה של תשקיף (Confidential draft Form F-4 Registration Statement).

בנוסף, ביום 18 באפריל 2024 אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בתיקון להסכם המיזוג, במסגרתו הוסכם, בין היתר, כי המועד של אחת מהעילות לביטול הסכם המיזוג, כפי שצוינו בסעיף 11 לדיווח המיידי הקודם, נדחה, באופן שבו, החברה תוכל לבטל את הסכם המיזוג בשל אי הבטחת סכום של לפחות 5 מיליון דולר מעסקאות ההשקעה הפרטיות ו/או עסקאות מימון אחרות עד ליום 31 באוגוסט 2024 (חלף עד ליום 30 ביוני 2024).

יתר תנאי הסכם המיזוג, כפי שדווחו בדיווח המיידי הקודם, נותרו ללא שינוי. כמו כן, יצוין, כי בשלב זה, אין שינוי בהערכת החברה, כפי שצוינה בדיווח המיידי הקודם, ביחס למועד השלמת עסקת המיזוג, ככל שתושלם.

הערכות החברה כמפורט בדוח זה לעיל, בקשר עם מועד השלמת עסקת המיזוג הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968- . ההערכות כאמור עשויות להשתנות או לא להתממש, כולן או חלקן, בין היתר, לאור התנאים הנדרשים להתממשותן שאינם בשליטת החברה, ובכלל זה קבלת הסכמות ואישורים מצדדים שלישיים, עיכובים ומורכבויות שעשויים לחול ביחס לקבלת הסכמות ואישורים כאמור, וכן, שינויי מאקרו ושינויים בלתי צפויים בשוק ההון בישראל ובארה"ב. 

לגרף פוםוום לחצו כאן

9 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 232.53 אלפי בפוםוום
קרנות נאמנות שמחזיקות את פוםוום.
x