מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים מציגה שיא כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהלים

החברה מציגה צמיחה בכל קווי העסקים - גידול של כ-17% בהיקף הנכסים לכ-435 מיליארד שקל לצד ירידה ברווח הנקי הכולל ברבעון, בעקבות קיטון בהשפעת שינויי הריבית על ההתחייבויות הביטוחיות

 

 

רונן אגסי, צילום: ניקולה וסטהפלרונן אגסי, צילום: ניקולה וסטהפל

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/05/2024

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2024 ("הרבעון המדווח"):

הרווח הכולל ברבעון המדווח הסתכם בכ-109 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל בסך כ-139 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

צמיחה בכל קווי העסקים: הפרמיות ודמי הגמולים ברבעון הסתכמו בכ-7.4 מיליארד ש"ח, עלייה של כ-16% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים נכון ל-31.03.2024 הסתכם בכ-435 מיליארד ש"ח, צמיחה של כ-17% מול סוף הרבעון המקביל אשתקד.

מנכ"ל מגדל אחזקות, יוסי בן ברוך, ומנכ"ל מגדל ביטוח, רונן אגסי, מסרו:

"אנו מסכמים את הרבעון הראשון של השנה עם המשך צמיחה במכירות ובפרמיות השוטפות, בכל קווי העסקים, לצד שיפור ברווח החיתומי במרבית תחומי הפעילות של הקבוצה.

בתחום הביטוח הכללי, אנו ממשיכים לקצור את פירות המהלכים שביצענו ואנו מציגים שיפור חיתומי הנובע בעיקר ממעבר לרווח חיתומי ברכב רכוש, וכן גידול בפרמיות הנובע בעיקר מעלייה בפרמיה הממוצעת בענפי הרכב.

אנו גאים במיוחד בתנופת ההשקעות המתמשכת של החברה במגוון תחומים, כמו ענף הנדל"ן על מרכיביו השונים, בדגש על לוגיסטיקה ומגורים ועוד. בחודשים האחרונים נכנסה החברה להשקעות גם בתחומים חדשים, בין היתר באמצעות השתתפות ברכישת גרעין השליטה של חברת "סלקום".

ברבעון שעבר הצגנו את התכנית האסטרטגית של מגדל לשנים הקרובות. אנחנו ממשיכים לפעול תחת המתווה שגיבשנו מתוך מטרה לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו".

הרווח החיתומי (לפני מס) ברבעון המדווח הסתכם לכ-147 מיליון ש"ח לעומת רווח חיתומי של 103 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול ברווח החיתומי ברבעון התבטא במרבית קווי הפעילות של החברה והתרכז בעיקרו בביטוח כללי ובביטוח חיים.

בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים ששווקו עד שנת 2004 נרשמה תשואה ריאלית חיובית. עם זאת, בשל תשואה ריאלית שלילית מצטברת מתחילת שנת 2022, לא נרשמו דמי ניהול משתנים ברבעון המדווח, אלא דמי ניהול קבועים בלבד. אומדן דמי הניהול שלא יגבו בשל התשואה הריאלית השלילית עד להשגת תשואה חיובית מצטברת, הצטמצם בחצי מיליארד ש"ח מכ-1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2023 לכ-0.5 מיליארד ש"ח נכון ל-31.03.2024. לאחר תאריך המאזן חלו ירידות בשווקים הפיננסיים אשר הגדילו את "בור" דמי הניהול לכ-0.7 מיליארד ש"ח נכון למועד הסמוך לפרסום הדו"ח.

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים ברבעון המדווח הסתכמו בכ-7.4 מיליארד ש"ח, גידול של 

כ-16% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

היקף הנכסים המנוהלים עמד על כ-435 מיליארד ש"ח נכון ליום 31 במרץ 2024 לעומת 

כ-372 מיליארד ש"ח נכון ליום 31 במרץ 2023, גידול של כ-17%.

ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך:

הרווח החיתומי ברבעון המדווח הסתכם בכ-89 מיליון ש"ח לפני מס לעומת רווח בסך כ-81 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול ברווח החיתומי בביטוח חיים נבע בעיקר מגידול בדמי הניהול הקבועים ומעלייה ברווח מסיכון, בעיקר בשל קיטון בהפסד באובדן כושר עבודה ונכויות. 

ברבעון המדווח נרשם רווח כולל לפני מס בסך של כ-69 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ-234 מיליון ש"ח לפני מס אשתקד. 

הקיטון ברווח הכולל לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הושפע בעיקרו משחרור נמוך יותר של העתודות בשל עליית הריבית בקיזוז הירידה במרווחים של אגרות החוב הצמודות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וקוזז בחלקו מקיטון בהפסד ההשקעתי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ההפסד ההשקעתי ברבעון המדווח נבע בעיקרו מאי גביית דמי ניהול משתנים בתיק המשתתף ברווחים. מנגד, בתיק הנוסטרו בביטוח חיים נרשמו רווחי השקעות. 

בדמי הגמולים בפנסיה חלה עלייה של כ-12% ובדמי הגמולים בגמל עלייה של כ-30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בביטוח חיים, נרשמה עלייה של כ-163% לעומת הרבעון המקביל אשתקד בהפקדות חד פעמיות בגין חוזי ביטוח ובתקבולים חד פעמיים בגין חוזי השקעה.

ביטוח בריאות:

ברבעון המדווח נרשם איזון ברווח החיתומי לעומת רווח חיתומי בסך כ-6 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. בביטוח הסיעודי וכן בביטוח הוצאות רפואיות חלה ירידה ברווח בשל גידול בתביעות. 

ברבעון המדווח נרשם רווח השקעתי לעומת הפסד השקעתי ברבעון המקביל אשתקד, אשר נבע בעיקרו מתשואות ריאליות גבוהות יותר ברבעון המדווח.

בביטוח בריאות חלה עלייה של כ-4% בפרמיות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ביטוח כללי:

ההפסד החיתומי ברבעון המדווח הסתכם בכ-2 מיליון ש"ח לפני מס לעומת הפסד חיתומי בסך כ-27 מיליון ש"ח לפני מס ברבעון המקביל אשתקד. הצמצום בהפסד החיתומי נבע בעיקר ממעבר לרווח חיתומי בענף רכב רכוש.

בענף רכב רכוש - מעבר לרווח חיתומי ברבעון המדווח לעומת הפסד חיתומי ברבעון המקביל אשתקד. הרווח האמור הושפע מעלייה בפרמיה הממוצעת וכן מהתפתחות חיובית בניסיון התביעות. 

בענף רכב חובה - ההפסד החיתומי נותר ברמה דומה להפסד החיתומי ברבעון המקביל אשתקד ונבע בעיקרו מהפסד בשנת החיתום השוטפת.

בענפי רכוש אחר - הרווח החיתומי נותר ברמה דומה לרווח החיתומי ברבעון המקביל אשתקד.

בענפי החבויות - נרשם הפסד חיתומי לעומת רווח חיתומי ברבעון המקביל אשתקד אשר נבע בעיקרו מגידול בהפסד בשנת החיתום השוטפת בענפי צד ג' וחבות מעבידים וכן מהתפתחות חיובית שחלה ברבעון המקביל אשתקד בגין שנות חיתום קודמות.

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי ברבעון המדווח הסתכמו בכ-784 מיליון ש"ח, עלייה של כ-5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. העלייה בפרמיות נבעה בעיקרה מגידול בפרמיה הממוצעת בענפי הרכב. 

יחס כושר פירעון מבוסס סולבנסי 2, ליום 31 בדצמבר 2023

ביום 23 במאי 2024 פרסמה מגדל ביטוח את דוח יחס כושר הפירעון שלה ליום 31 בדצמבר 2023, כפי שאושר על ידי דירקטוריון מגדל ביטוח. יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח ירד 

מכ-133% ביום 31 בדצמבר ,2022 לכ-123% ביום 31 בדצמבר 2023, לאור קיטון משמעותי בסכום הניכוי ובמקביל לעלייה ביחס כושר הפירעון ללא הוראות המעבר מ-72% ל-78%.

בסיכום: הרווח ברבעון נבע בעיקר מעלייה ברווח החיתומי במרבית תחומי הפעילות של הקבוצה. הירידה ברווח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נובעת מקיטון בהשפעת שינויי הריבית על ההתחייבויות הביטוחיות, בקיזוז הכנסות מהשקעות.


לגרף מגדל ביטוח לחצו כאן

192 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 179.32 מיליון במגדל ביטוח
קרנות נאמנות שמחזיקות את מגדל ביטוח. לרשימה המלאה
x