גלובל כנפיים נוסקת עם רווח נקי של כ-2.2 מיליון דולר

גלובל כנפיים ליסינג מקבוצת כנפיים מזנקת לרווח נקי בסך של כ-2.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2024, לעומת הפסד נקי של כ-2.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

 

 

Image-by-Sasin-Tipchai-from-PixabayImage-by-Sasin-Tipchai-from-Pixabay

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2024

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג", ת"א: גלכנ; GKL) מקבוצת כנפיים, הפועלת בתחום החכרת המטוסים ומחזיקה (33.3%) בחברת התעופה הקפריסאית TUS Airways, פרסמה את תוצאותיה הכספיות ועדכון עסקי לרבעון הראשון לשנת 2024.

נקודות עיקריות לרבעון הראשון לשנת 2024 ולאחר תאריך המאזן:

ברבעון הראשון לשנת 2024 עברה החברה לרווח נקי בסך כ- 2.2 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי של כ- 2.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות הצטמצמו בכ- 34.7% והסתכמו בכ- 0.6 מיליון דולר, עקב קיטון בהוצאות ייעוץ שוטפות וכן קיטון בדמי הניהול לכנפיים בעקבות עדכון הסכם הניהול במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2023.

ב- 31 במאי 2024 צפויה לבצע החברה פדיון מלא וסופי של יתרת סדרת אג"ח ב' (קרן וריבית) בסך כולל של כ-21.6 מיליון דולר.

באפריל 2024 הוארך בשנה הסכם החכירה של מטוס האיירבוס 330-300 המוחכר לחברת התעופה הסקנדינבית Sunclass Airlines, עד לרבעון השלישי לשנת 2026, בתוספת דמי חכירה לחברה בסך של כ-1.7 מיליון דולר, כאשר החוכרת תמשיך גם בתשלום שוטף של הפקדות חוכר ורזרבות לשיפוץ. בגין עסקה זו רשמה החברה בדוחותיה לרבעון הראשון לשנת 2024 הכנסה בגין ביטול הפרשה לירידת ערך נטו בסך של כ- 0.8 מיליון דולר.

באפריל 2024 התקבל סך של כ- 850 אלף דולר במסגרת תביעת חוב שהגישה החברה מכוח הסכם חכירה ישן עם חברת TransAsia Airways אשר יוכר כהכנסה אחרת בדוחות החברה לרבעון השני לשנת 2024.

במרץ 2024 הושלמה עסקת השקעה אסטרטגית ב- TUS Airways ע"י חברה מקב' התיירות והנופש קווי חופשה, המחזיקה גם בחברת הדקה ה-90, חברת התעופה היוונית בלו בירד ואתר התיירות בליק, בסך 3 מיליון דולר, כשכיום מחזיקים גלובל ליסינג, השותף האמריקאי Kenneth Woolley והמשקיעה החדשה בחלקים שווים ב-  TUS(33.3%). במסגרת העסקה הומרו למניות TUS מרבית ההלוואות שהעמידו החברה ו- Woolley ל-TUS עד ל- 31 בדצמבר 2023, וכן חלק מההלוואות שהועמדו במהלך הרבעון הראשון לשנת 2024. למועד הדוח, יתרת ההלוואות שהועמדו ל-TUS על ידי החברה הינה (בשווי הוגן) כ-2.4 מיליון דולר. לאור הירידה בשיעור ההחזקה של החברה ב-TUS והעובדה שהחברה חדלה להיות בעלת השפעה מהותית על TUS, החל מדוחות הרבעון הראשון לשנת 2024 הפסיקה החברה להציג את TUS כמגזר בר דיווח בדוחותיה והשקעתה ב- TUS נמדדת לפי שווי הוגן.

סך המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים נכון ל- 31 במרץ 2024 הסתכמו בכ- 33.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 35.8 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2023. נכון למועד פרסום הדוח, לחברה יתרות מזומנים ופיקדונות בסך של כ- 34.4 מיליון דולר.

תזרים מזומנים צפוי מדמי חכירה ליום 31 במרץ 2024 על בסיס הסכמים קיימים להחכרת 4 המטוסים שבצי בסך כ- 82.5 מיליון דולר, מהם כ- 10.1 מיליון דולר צפויים להתקבל במהלך השנה הקרובה.

יתרת העלות המופחתת של 4 המטוסים בצי נכון ל- 31 במרץ 2024 הסתכמה בכ- 102.8 מיליון דולר.

שווי נטו נדל"ן להשקעה (קרקע בשדה דב) הסתכם בכ- 4.3 מיליון דולר.

ההון העצמי נכון ל- 31 במרץ 2024 הסתכם בכ- 52 מיליון דולר, בהשוואה להון עצמי של כ- 49.7 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2023.

החוב פיננסי (ברוטו) של החברה ליום 31 במרץ 2024 עמד על כ- 88.6 מיליון דולר וכלל שתי הלוואות Non-Recourse בגין שלושה מטוסים ושתי סדרות אג"ח (מתוכן, סך של כ-21.6 מיליון דולר בגין אג"ח סדרה ב', אשר פדיון סופי ומלא שלה צפוי ב-31 במאי 2024).

סידני סלסקי, מנכ"ל גלובל כנפיים, מסר: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של שנת 2024 עם רווח נקי בשורה התחתונה, איזון בפעילות הליסינג ומעבר לתזרים מזומנים חיובי. אלה הם פירות ראשונים של המהלכים אשר ביצענו בשנתיים האחרונות לייצוב צי המטוסים והתקשרות עם חוכרים איכותיים בארה"ב ובאירופה, הקטנת המינוף וצמצום ההוצאות השוטפות, אשר צפויים לבוא לידי ביטוי גם ברבעונים הבאים. פדיון יתרת הבלון של סדרה אג"ח ב' הצפוי בסוף החודש הזה יקטין משמעותית את יתרת החוב הפיננסי של החברה, כשלצד זה אחד מארבעת המטוסים הקיימים כיום בצי חופשי משעבוד."

"באשר לחברת התעופה TUS, השלמנו ברבעון הראשון של השנה את עסקת ההשקעה האסטרטגית של חברה מקבוצת התיירות קווי חופשה, המחזיקה גם בחברת הדקה ה-90, חברת התעופה היוונית בלו בירד ואתר התיירות בליק. מהלכי התייעלות שנקטנו בהם טרם העסקה ובמהלכה היו חשובים גם כן, לצד האתגרים הנלווים למלחמה. הסינרגיה עם המשקיעה החדשה, אשר מעורבת באופן פעיל בניהול השוטף של TUS ובהתוויית האסטרטגיה שלה מתחילה לקרום עור וגידים, כאשר TUS ממוקדת בשלב זה בהחכרה רטובה ומכירת קיבולת מושבים לחברות שכר, כולל זרות. זאת, לצד התאוששות מסוימת בפעילות בנתב"ג במהלך הרבעון הראשון של השנה ולאחריו, לקראת עונת האביב והקיץ."

לסיכום, מסר סלסקי: "מגמת הגידול בביקוש הגלובאלי למטוסים מחד, לצד ההיצע המוגבל מאידך, נמשכת גם במהלך שנת 2024. זו מתבטאת בעלייה בדמי החכירה ובשוויי המטוסים כולל מטוסים בשלבי אמצע החיים בהם מתמחה גלובל ליסינג. על רקע מגמות אלה והשיפור באיתנות הפיננסית של החברה, אנו בוחנים חלופות שונות להמשך טיוב וטיפול בצי המטוסים הקיים, לצד בחינת הזדמנויות עסקיות בשוק הליסינג ובתחומים משיקים בענף התעופה, במקביל לייעול פעילות החברה."
 
תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024

הכנסות החברה לרבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בסך של כ- 2.5 מיליון דולר, גידול של כ- 40% בהשוואה לכ- 1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מהחכרת מטוס האיירבוס 330-200 לחברת Iberia, אשר החל להניב הכנסות מדמי חכירה במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2023.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בסך של כ- 1.6 מיליון דולר (שיעור של כ- 61% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 89 אלף דולר (שיעור של כ- 5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקרו מהגידול בהכנסות מדמי חכירה לצד קיטון בהוצאות הפעלה, אשר ברבעון הראשון לשנת 2024 כללו הוצאות פחת בלבד, ללא הוצאות הקשורות בטיפול ותחזוקת מטוסים.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הראשון לשנת 2024 הצטמצמו בכ- 34.7% והסתכמו בכ- 0.6 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות הנהלה וכלליות בסך כ- 0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקרו מקיטון בהוצאות ייעוץ שוטפות אשר נרשמו ברבעון המקביל אשתקד בקשר עם הטיפול במטוסים שלא היו מוחכרים, ומקיטון בדמי הניהול לכנפיים בעקבות עדכון הסכם הניהול במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2023.

הכנסות אחרות, נטו ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בסך של כ- 2.1 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות אחרות, נטו בסך כ- 226 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות אחרות, נטו בתקופת הדוח כוללות הכנסות (נטו) בסך של כ-1.1 מיליון דולר הנובעות ממעבר למדידת ההשקעה ב-TUS על פי שווי הוגן עקב הירידה באחזקה לכ- 33.3% (בתקופות קודמות ההשקעה הוצגה לפי שיטת השווי המאזני), הכנסות בגין ביטול הפרשה לירידת ערך בגין גוף מטוס איירבוס 330-300 בסך של כ-0.8 מיליון דולר והכנסות בגין התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה של הקרקע בשדה דב בסך של כ-0.2 מיליון דולר. ברבעון המקביל אשתקד הכנסות אחרות, נטו כללו הכנסות בגין ביטול הפרשה לירידת ערך בגין 2 מטוסי איירבוס 320-200 בסך של כ-0.4 מיליון דולר בניכוי הוצאות בגין התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה בסך של כ-0.1 מיליון דולר.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בסך של כ- 3.1 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך כ- 0.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו, ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכמו בסך של כ- 0.9 מיליון דולר, קיטון של כ- 46% בהשוואה להוצאות מימון, נטו, בסך כ- 1.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון לשנת 2024 לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקרו כתוצאה מהקטנת מצבת ההלוואות ואג"ח, לאור פירעון שוטף ומוקדם, ומגידול בהכנסות ריבית על פיקדונות. 

הרווח לפני מס ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בסך של כ- 2.4 מיליון דולר, בהשוואה להפסד לפני מס בסך כ- 3.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הכנסות אחרות, נטו.

הרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בסך של כ- 2.2 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי בסך כ- 2.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

סך המזומנים ופיקדונות בנקאיים (לא כולל פיקדונות משועבדים) נכון ל- 31 במרץ 2024 הסתכמו בסך של כ- 33.6 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 35.8 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2023. עיקר הקיטון נובע ממתן הלוואות בסך של כ-2.5 מיליון דולר לחברת TUS ופירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים בסך של כ-0.9 מיליון דולר, בניכוי מזומנים מפעילות שוטפת בסך כ-1.1 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוח, ברשות החברה יתרות מזומנים ופיקדונות בסך של כ- 34.4 מיליון דולר.

ההון העצמי נכון ל- 31 במרץ 2024 הסתכם בסך של כ- 52 מיליון דולר, בהשוואה להון עצמי בסך של כ- 49.7 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2023. הגידול בהון נובע מהרווח לתקופה.

לגרף גלובל כנפיים לחצו כאן

15 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 3.95 מיליון בגלובל כנפיים
קרנות נאמנות שמחזיקות את גלובל כנפיים. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

FOREST עיטם 

0.19%

1430360.89

FOREST מניות

0.17%

177641.76

PTF ת"א צמיחה

0.09%

4264.09

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.09%

17188.85

FORES 20\80 

0.07%

758878.36

FOREST (!) אג"ח

0.05%

585969.46

מגדל (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה

0.04%

26462.6

מגדל (!) אפיקים אג"ח 

0.03%

31047.47

מגדל תיק 10/90

0.03%

200377.92

מגדל תיק 20/80

0.03%

282678.53


x