הוראה לחברות תשלומים לעניין שמירה והגנה על כספי לקוחות

רשות ניירות ערך מפרסמת דברי הסבר לחוק הקובע את הדרישות לקבלת רישיון מאת הרשות

 

 
Photo-Silvabom-Dreamstime.comPhoto-Silvabom-Dreamstime.com
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/06/2024

א. דברי הסבר:

חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, התשפ"ג- 2023 )להלן גם – החוק או חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום( אשר פורסם ברשומות ביום 6.6.23 מסמיך את רשות ניירות ערך (להלן – הרשות) להעניק רישיונות ולפקח על חברות אשר עוסקות בשירותי תשלום חוץ בנקאיים. מטרתו של החוק היא לעודד את התחרות בשוק שירותי התשלום באמצעות יצירת אפשרות לגורמים חוץ בנקאיים להיכנס לתחום זה ולהתפתח בו, לצד השחקנים הבנקאיים הקיימים בשוק, והכול תוך שמירה על עניינם של הלקוחות. עקרונות האסדרה אשר נקבעו בחוק מבוססים, בהתאמות הנדרשות, על שתי הדירקטיבות האירופאיות המסדירות פעילויות תשלום באירופה – ה- Payment Services Directive - PSD2 וה- EMD- Electronic Money Directive.

השירותים אשר מוסדרים במסגרת החוק ואשר יחייבו רישיון מאת הרשות הם: הנפקה של אמצעי תשלום; סליקה של פעולת תשלום; ניהול חשבון תשלום – שלושתם שירותי תשלום קלאסיים. בנוסף החוק מאפשר שני סוגים חדשים ומתקדמים של שירותים טכנולוגיים שהם ייזום מתקדם וייזום בסיסי, אלו יאפשרו ביצוע קל ונוח של העברות בנקאיות, באופן שיאפשר לייצר חלופה תחרותית לשימוש בכרטיסי אשראי לצורך ביצוע תשלומים לבתי עסק.

החוק קובע את הדרישות לקבלת רישיון מאת הרשות, כגון: הון עצמי מספק, עמידה בדרישות טכנולוגיות, דרישות אבטחת מידע וניהול סיכונים, הגשת תוכנית עסקית, ועוד. כמו כן, החוק מסדיר את החובות השוטפות שיחולו על בעלי רישיון ובראשן שמירה והגנה על כספי הלקוחות המוחזקים על ידי בעלי הרישיון. בדומה לכל החוקים שבסמכותה של הרשות, גם חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום כולל סמכויות פיקוח, ביקורת ואכיפה על בעלי רישיון, ובפרט, מנגנון הטלת עיצום כספי, אכיפה מינהלית ואכיפה פלילית.


x