מידרוג מודיעה על בחינת הדירוג של מצלאווי חברה לבניין

 

 
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/08/2015

בהמשך לדו"ח בחינת הדירוג מיום 20 במאי 2015, מודיעה מידרוג על המשך בחינת הדירוג )Credit Review( של סדרות אג"ח ב', ג' ו-ד' שבמחזור, אותן הנפיקה חברת מצלאוי חברה לבניין בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "מצלאוי").

מידרוג תמשיך לבחון את תהליכי החברה ליצירת מקורות התזרים על מנת לעמוד בהחזרי תשלום האג"ח. להרחבה הנכם מופנים לדו"ח ה-Credit Review מחודש פברואר 2015.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x