משרד האוצר >> קופת גמל להשקעה - הבהרה - טיוטה

תשובות לשאלות שעלו בעקבות חוזר משרד האוצר על קופות גמל להשקעה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

משרד האוצר
03/07/2016

ביום 7.6.16 פורסם ברשומות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקון מס' 15 ,(התשע"ו-2016 )להלן – חוק קופות גמל(. בעקבות פניות שהועברו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, יובהרו בנייר זה הוראות כלליות לניהול קופת גמל להשקעה. נציין כי האמור בנייר זה משקף את הקבוע בהוראות הדין במתכונתן הנוכחית.

1 .תקנון הקופה

בהתאם להוראות סעיף 16 לחוק קופות גמל, חברה מנהלת רשאית להגיש לאישור הממונה תקנון קופת גמל להשקעה. לעניין זה נבקש להפנות להוראות התקנון התקני לקופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שפרסם הממונה ביום 25.8.15 ,והכל בשינויים המחויבים. יובהר כי לא תתאפשר הקמת קופת
גמל להשקעה במסגרת תקנון של קופת גמל קיימת.

2 .ניהול השקעות

בכוונתנו לתקן את הוראות חוזר גופים מוסדיים 29-9-2015 ,שעניינו מסלולי השקעה בקופת גמל, כך שההוראות הרלבנטיות לקרנות השתלמות יחולו ביחס לקופת גמל להשקעה. עד למועד התיקון האמור יחולו לעניין קופת גמל להשקעה ההוראות הקבועות לגבי קופת גמל לחיסכון.

3 .הפקדות לקופת גמל להשקעה

א. קופת גמל להשקעה לא תאפשר הפקדת כספים בחשבונו של עמית בסכומים העולים על התקרה השנתית הקבועה בחוק קופות גמל )להלן – תקרת ההפקדה(.

ב. חברה מנהלת תבדוק עמידה בתקרת ההפקדה במועד הפקדת כספים לקופת גמל להשקעה ולא בתום שנת הכספים.

4 .דמי ניהול

תקרת דמי הניהול השנתיים המרביים בקופת גמל להשקעה תהיה בהתאם לתקרת דמי הניהול הקבועה בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )דמי ניהול(, התשע"ב-2012 ,לעניין קופות גמל לחיסכון, וכל עוד לא נקבע אחרת.

5 .העברת כספים בין קופות גמל

בכוונתנו לתקן את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, )העברת כספים בין קופות גמל(, התשס"ח- 2008 .עד לתיקון לא תתאפשר העברת כספים מקופת גמל להשקעה או אליה.

6 .מסלול דיגיטאלי

בכוונת האגף לחייב חברה מנהלת של קופת גמל להשקעה לפתוח מסלול דיגיטאלי בו פעולות העמית והשירותים הניתנים לו יבוצעו באופן דיגיטאלי.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

 

 

 

אתר קרנות נאמנות , קרנות השתלמות , קופות גמל , פנסיה‏ וניהול השקעות.‏ נתונים כתבות ומידע ייחודי ובלעדי על ניהול השקעות, קרנות נאמנות גמל ופנסיה.

*דיסקליימר: בתאריך 1.7.2021 ועד לתאריך 15.9.2021 נכנסת לתוקפה רפורמת קרנות הנאמנות החדשה של רשות ניירות הערך. בתקופה זו יחולו שינויים גדולים בקטגוריות, בשמות ובמדיניות של קרנות הנאמנות. על אחריות הגולשים לוודא את הנתונים הנכונים של הקרן. חברת פאנדר בע"מ לא תהה אחראית לשום שגיאה או אי עדכון מיידי בנתוני הקרנות שבאתר פאנדר.