וועדת פולניצר לקביעת מדיניות הערכות שווי עבור עובדי רשות המסים בישראל

 

 
יור הוועדה, מר רועי פולניצר יור הוועדה, מר רועי פולניצר
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/01/2017

ביום ה- 8 בינואר 2017 הגישה הוועדה הערכות שווי למנהל רשות המסים, מר משה אשר, את דוח הוועדה. 

לדברי יו"ר הוועדה, מר רועי פולניצר "הוועדה הגיעה פה אחד להמלצות על מדיניות אשר תטיב לשרת את רשות המסים בישראל לשנים הבאות בהיותה מתקדמת, בעלת שקיפות ומקיפה. להערכתנו, אימוץ ההמלצות המובאות בדוח זה ימקם את תחום הערכות השווי ברשות בקבוצת רשויות המסים המתקדמות בעולם. הדבר גם יקדם את השתלבות שוק ההון המקומי בשווקי העולם.

לדברי סיו"ר הוועדה, מר יוסי דקל "תחום הערכות השווי זוכה בדרך כלל לתשומת לב מרובה במיוחד בתקופה של משברים וטלטלות בשווקים הפיננסיים. אלא שטיבם של אלה שהם מתרחשים במהירות ובמקרים רבים אף ללא סימנים מוקדמים. משום כך ישנה חשיבות רבה לקיומה של מדיניות מתקדמת שתאפשר לעובדי הרשות לבצע, לפקח ולנהל הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים. חשיבות זו מקבלת משנה תוקף מהיות המשק המקומי משק פתוח ועם השתכללותם של המכשירים הפיננסיים הפתוחים לשימושם של תאגידים."

לדברי חברת הוועדה, רו"ח רחלי קוממי "וועדת פולניצר גיבשה קווים מנחים ספציפיים בנוגע לגיבוש סוגיית הערכת השווי, יישוב הסוגיה במידת האפשר ואופן הכנת דוחות הערכת השווי. חשוב לציין כי דוח הוועדה מספק הלכה למעשה הוראות ספציפיות בנוגע לתכנון משימת הערכת השווי,  ניתוח מידע רלוונטי, הכנת ניירות עבודה ואופן סקירת הערכת שווי של צד שלישי. בראיית הוועדה, קהל היעד של הדוח הינו כל עובדי הרשות אשר מבצעים הערכות שווי של תאגידים או סוקרים הערכות שווי של תאגידים אשר הוכנו על ידי אחרים".

לדברי חבר הוועדה, מר גבי ארביב "וועדת פולניצר, דנה בנושאים של קווים מנחים לגיבוש שווי, קווים מנחים לקבלת החלטה וקווים מנחים לדיווח. בתחום גיבוש השווי המלצות הוועדה עוסקות באופן התכנון, הזיהוי, התיעוד, הניתוח והכנת ניירות עבודה. בתחום קבלת ההחלטה המלצות הוועדה עוסקות בניסוח המטרה ובאופן ההגעה למסקנות. לבסוף, בתחום הדיווח המלצות הוועדה עוסקות בתוכן הדוח ובמתן הצהרת גילוי נאות של מכין העבודה.

לדברי חבר הוועדה, עו"ד אילן קלמנוביץ' "המלצות וועדת פולניצר מבוססות על מתודולוגיות מוכרות ומקובלות הן ע"י האקדמיה והן וע"י רשויות מס בחו"ל כגון ה-IRS  בארה"ב. המטרה היא להכניס אחידות ולהכפיף את כל מעריכי השווי לרבות אלה העובדים ברשות המסים בישראל לכללים ברורים ומקובלים. המלצות הוועדה אינן מתיימרות לכסות את כלל הנושאים, אלא להצביע על הכיוון הכללי שלדעתנו רשות המיסים צריכה ללכת בו. הוועדה מקווה כי המלצותיה ישמשו בסיס לרשות המיסים ליזום מערכת כללים מלאה לתחום חשוב זה, כללים אשר יחייבו את עובדיה העוסקים בהערכות שווי וגם מעריכי שווי חיצוניים המבצעים חוות דעת שנועדו לצרכי מס. 

יו"ר הוועדה, מר רועי פולניצר, חתם ואמר "הוועדה תקווה כי המלצותיה יאומצו במלואן על ידי הרשות וכי הם יחייבו את עובדי הרשות העוסקים בביצוע, פיקוח וניהול הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים כבר בשנת 2017".

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x