נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

הכשרת היישוב >> הרווח הנקי בשנת 2016 עלה בכ-7.5% לכ-126 מיליון שקל

 

 

קרדיט ורדי כהנא


הכנסות הרבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכמו בכ-136 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון הרביעי צמח לכ-89 מיליון שקל

נכסי הנדל"ן להשקעה של החברה עלו בכ- 9% בהשוואה לשנת 2015 והסתכמו לכ- 3 מיליארד שקל, מתוך סך נכסים של 4.3 מיליון שקל

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "קבוצת הכשרת הישוב מסכמת שנה נוספת של שיפור ברווחיות תוך המשך השקעות ופיתוח של נכסי הליבה אשר את פירותיו נקטוף בעתיד הקרוב: החברה נמצאת בעיצומה של בניית פרויקט הכשרת הישוב בבני-ברק הכולל 2 מגדלי משרדים, מגדל רפואי ובית חולים סיעודי מהגדולים בישראל, נמשך פיתוח הפרויקטים למגורים בערים וורשה וגדנסק בפולין וכן נמשכת הרחבת פעילות הפארקים לוגיסטיים בפולין וכן למדינות נוספות. במקביל לפעולות אשר יביאו לגידול בצד ההכנסות, החברה ביצעה פעולות אשר התבטאו בהפחתה משמעותית של הוצאות המימון. בשנת 2017 נמשיך בקידום פרויקטים אשר צפויים להציף ערך משמעותי לקבוצה הכוללים, בין היתר, את בית מעריב, בית קלקא וכמובן נמשיך בתנופת הפיתוח בתחום ההתחדשות העירונית אשר החלה בשנת 2016, ליצירת מנוע צמיחה גדול לייזום אלפי דירות". 

קבוצת הכשרת הישוב מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2016 כולה. 

בשנת 2016 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-612.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-747.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הקבוצה סיימה את שנת 2016 עם עליה של כ-7.5% ברווח הנקי לכ-126 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-117 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה בכ-38% לכ-89 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-64 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

השיפור בשורת הרווח הנקי מיוחס, בין היתר, לעליית ערך נדל"ן להשקעה נטו בהיקף של כ-147 מיליון שקל בשנת 2016. 

הכנסות הקבוצה ברבעון הרביעי לשנת 2016 הסתכמו בכ-136 מיליון שקל, בהשוואה לכ-160.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

קבוצת הכשרת הישוב סיימה את הרבעון הרביעי של שנת 2016 עם עליה ברווח הנקי לכ-89 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

עיקרי תוצאות המגזרים:

  • סך רווחי הקבוצה ממגזרים הסתכמו בשנת 2016 בכ-159 מיליון שקל, בהשוואה לרווח מגזרי של כ-185 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

  • הכנסות הקבוצה בתחום השכרת הנכסים הסתכמו בשנת 2016 בכ-238 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-260 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. רווחיות המגזר בשנת 2016 הסתכמה בכ-167 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-185 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר ממכירת שני פארקים לוגיסטיים בפולין בשנת 2015, אשר ההכנסות מהם נכללו באופן מלא בתשעת החודשים הראשונים של 2015. ביתר הנכסים של החברה נשמרה יציבות בדמי השכירות, ובחלקם אף חלה עלייה בתקופת הדוח.

  • ההכנסות מעסקי הבניה הפרויקטים המניבים לחברה כיום הכנסות מעסקי בניה הינם פרויקט "אאורה פארק" בוילנוב שבפולין ופרויקט "אאורה גדנסק". בנוסף, בשנת 2016 החלה החברה את בניית פרויקט "ג'ייקוב פארק" בבוקרשט, רומניה. בשנת 2016 ההכנסות הסתכמו בכ-42 מיליון שקל, בהשוואה לכ-111 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הפער בהכנסות נובע מכך שהכנסות ורווחיות מעסקי בניה בפולין נכללים רק לאחר מסירה סופית של הדירות לבעליהן, בהתאם למועדי סיום בניית כל שלב בפרויקט. כך שלמרות שבוצעו מכירות מוקדמות בפרויקטים הנמצאים בשלבי בניה, ההכנסות בגינן יוכרו רק עם השלמת הבניה ומסירתם לדיירים אשר יחלו במהלך שנת 2017. 
כמו-כן, במהלך שנת 2016 החלה הכשרת היישוב לפעול בתחום ההתחדשות העירונית, באמצעות חברת-הבת הכשרה אלפא, במטרה ליצור מנוע צמיחה גדול לייזום אלפי דירות. נכון להיום, הכשרה אלפא מקדמת מספר פרויקטים הנמצאים בשלבים שונים של ייזום.
  • ההכנסות מעסקי המלונאות בשנת 2016 הסתכמו בסך של כ-290 מיליון שקל, בהשוואה לכ-329 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות חלה עקב תום תקופת הסכמי ניהול של שניים ממלונות הרשת במהלך תקופת הדוח. בשנת 2016 חל גידול בהכנסות ממלונות זהים בהשוואה לשנת 2015. לחברה נבע בתקופת הדוח הפסד מהפעלת בתי מלון בסך של כ-9 מיליון שקל בדומה להפסד בשנת 2015.  בסוף שנת 2016 החלה הנהלת מלונות הכשרת היישוב ביישום תכנית אסטרטגית המתמקדת במספר נושאים, ביניהם: חיזוק פעילות הליבה של החברה ושיפור רווחיותה, צמיחת רשת "רימונים" והתרחבותה תוך ניצול אופטימלי של התשתיות הרשתיות הקיימות, וכן חדירה לתחומים חדשים המשיקים לפעילות המלונאית.

סך המזומנים ושווי המזומנים הסתכם ביום 31 לדצמבר 2016 בכ-261 מיליון שקל. בנוסף, לחברה מזומנים מוגבלים בהיקף של כ- 64 מיליון ש"ח.

הונה העצמי של קבוצת הכשרת הישוב נכון ל-31 בדצמבר 2016, הסתכם בכ-1.15 מיליארד שקל, מתוכו כ-754.8 מיליון שקל הון מיוחס לבעלי מניות החברה.

במקביל לפרסום הדוחות, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-36 מיליון שקל, שיחולק ביום 23 באפריל 2017. 

אירועים נוספים מראשית שנת 2017:

  • בינואר 2017 העלתה חברת דירוג האשראי מעלות S&P את דירוג אגרות החוב של החברה לדירוג ilA-/Stable.

  • בינואר 2017 גייסה החברה כ-205 מיליון שקל בהנפקת אג"ח של סדרה חדשה (20) בריבית 3.25% צמודה למדד.
קבוצת הכשרת הישוב הינה חברת הפועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בישראל ובחו"ל – קניונים ופארקים לוגיסטיים; ייזום פרויקטים במקרקעין בישראל ובחו"ל – דירות למגורים, משרדים, התחדשות עירונית ובתי חולים סיעודיים; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים". מנכ"ל החברה הוא מר עופר נמרודי.הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.