הוראות השעה >> התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה

הבנקים מרחיבים את קבלת הקהל

 

 
 

קרן מרדכי
FacebookTwitter Whatsapp
07/05/2020

מבוא
1. על רקע החלטת הממשלה על הקלות נוספות במגבלות הפעילות, ועל מנת לאפשר המשכיות במתן השירותים הבנקאיים לציבור הרחב, תוך שמירה על בריאותו ועל בריאות עובדי הבנקים, להלן עדכון שגיבשנו להוראת שעה.
2. לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, ובאישור הנגיד, קבעתי את הוראת ניהול בנקאי תקין הבאה כמפורט להלן.
 
עיקרי עדכון ההוראה
הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 355 בנושא המשכיות עסקית (סעיף 12) בסעיף 13א, שהוסף להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 355 בסעיף 12 להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 250, במקום "30% "יבוא "50%"
בנוסף יבוא בסעיף 2
"סניפי הקהל יתנו את כלל השירותים שניתנו ערב קביעת המפקחת בדבר חשש ממשי לפגיעה בבריאות הציבור. ככלל, השירותים יינתנו בכפוף לתיאום תור מראש, ואולם התאגיד הבנקאי יפרסם באתר האינטרנט שלו סוגי לקוחות וסוגי מקרים שלגביהם יינתן שירות אף ללא תיאום תור מראש. השירותים יינתנו גם ללקוחות התאגיד הבנקאי שאינם לקוחות אותו הסניף".
 
דברי הסבר
לנוכח החלטת הממשלה על הקלות נוספות במגבלות הפעילות, פעילות הסניפים שיתנו שירות לקהל תורחב כך שהשיעור המינימאלי של הסניפים הפתוחים לקהל יעמוד על 50%. בסניפים אלו יינתנו כלל השירותים הניתנים בשגרה.
ככלל, השירותים יינתנו בכפוף לתיאום תור מראש, וזאת משיקולים של בריאות הציבור. עם זאת, התאגידים הבנקאיים נדרשים לתת מענה לסוגי לקוחות, למשל, אזרחים ותיקים, ולסוגי מקרים כגון מקרים דחופים, שלגביהם יינתן שירות גם ללא תיאום תור מראש. התאגיד הבנקאי יפרסם באתר האינטרנט שלו את סוגי הלקוחות ואת סוגי המקרים כאמור.
 
להמשך ההוראות לחץ כאן