פניות מקדמיות || רשות ניירות ערך || מדדים בבורסות מקדימות שנתוניהם מתפרסמים בעיכוב

עיתוי שערוך ביחס לעסקאות החלף שאינן במימון (SWAP) בקרן וקביעת מחירים בקרנות מחקות המתכסות בעסקאות כאמור במקרים של בורסות מקדימות ומדדים עולמיים | הגדרת "יום מסחר" עבור קרנות מחקות המתכסות באמצעות עסקאות כאמור

 

 
ענת גואטה-יור רשות נירות ערך  צילום ענבל מרמריענת גואטה-יור רשות נירות ערך צילום ענבל מרמרי
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/08/2020

עיתוי שערוך ביחס לעסקאות החלף שאינן במימון (SWAP) בקרן + קביעת מחירים בקרנות מחקות המתכסות בעסקאות כאמור במקרים של בורסות מקדימות ומדדים עולמיים + הגדרת "יום מסחר" עבור קרנות מחקות המתכסות באמצעות עסקאות כאמור + מדדים בבורסות מקדימות שנתוניהם מתפרסמים בעיכוב.

 

מטרת הפנייה

1 .מטרת פנייה זו היא לקבל את התייחסותה של הרשות באשר לאופן הפעולה הנכון במספר סוגיות כדלקמן:

א. עיתוי שערוך ביחס לעסקאות החלף שאינן במימון (SWAP) בקרן

ב. קביעת מחירים בקרנות מחקות המתכסות בעסקאות כאמור במקרים של בורסות מקדימות ומדדים עולמיים

ג. הגדרת "יום מסחר" עבור קרנות מחקות המתכסות באמצעות עסקאות כאמור; ד. מקרים בהם מדובר במדדים בבורסות מקדימות שנתוניהם מתפרסמים בעיכוב.

2 .לצורך כך, ולצורך הצגת הדברים בצורה בהירה ומובנת, תפורטנה הסוגיות האמורות להלן בנפרד.

 

המשך קריאת הבקשה של איגוד בתי ההשקעות

 

בפנייתכם אשר בסימוכין, ביקשתם את עמדת רשות ניירות ערך באשר לאופן הפעולה הנכון בסוגיות הבאות בשל העובדה שאין התייחסות ברורה ביחס לאלו בדין, והצגתם הצעות לאופן היישום המתאים של הוראות הדין הרלוונטיות:
1. הגדרת "יום מסחר" בקרן מחקה;
2. עיתוי שערוך עסקת SWAP ורכיב ריבית בעסקת כאמור;
 
לאחר בחינת הצעותיכם, להלן נפרט את עמדות הסגל בנושאים השונים:
1. יום מסחר בקרן מחקה - יום מסחר בקרן מחקה, פתוחה או סגורה, הוא יום שבו מתקיימים שני אלה: 5% אם יש בקרן מנגנון של דמי ניהול משתנים);
1.2. שווי הנכסים המוחזקים בקרן שלא ניתן לקבוע את שווים לאותו יום אינו עולה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (או אינו עולה על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן אם יש בקרן מנגנון של דמי ניהול משתנים).
די כי אחד מתנאים אלה לא יתקיים ביום מסוים כדי שלא יראו בו יום מסחר בקרן. על הדוח על הפסקת הצעת יחידות ופדיונן עקב אי קיום מסחר בנכסי הקרן  (ק88) לשקף כמובן את המועדים האמורים בהם לא יהיה יום חישוב מחירים בקרן.
 
2. שווי ליום מסחר של עסקת SWAP: 
2.1. יקבע לפי שווי העסקה למחרת יום המסחר (1+T) בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.1.1. נכס הבסיס של העסקה הוא מדד עולמי.
2.1.2. כל הנכסים הנכללים במדד נכס הבסיס של העסקה נסחרים במדינה מקדימה כמשמעותה בתקנה 5(א) לתקנות המחירים. ככל שמדובר בסחורה - אם מחירה נקבע במועד שמקדים את שעת סיום המסחר בישראל בארבע שעות לפחות.
בהתקיים האמור, כאשר מחיר סוף יום (1+T (של נכס המעקב מתפרסם לאחר שעת נעילת המסחר בישראל, מחירי הקרן יתפרסמו יומיים לאחר יום המסחר (T+2). 
לעניין זה, "מדד עולמי" – "מדד עולמי" המוגדר כך במערכת הפצה בינלאומית של מידע על ניירות ערך.
לשאלתכם ביחס למדדים ספציפיים אותם הזכרתם בפנייתכם – הם עונים על הגדרת "מדד עולמי".
2.2. עבור נכס בסיס שאינו נכלל בסעיף 1.2, שווי ליום מסחר של עסקת SWAP יקבע בהתאם לשווי העסקה ביום המסחר (T).
 
לתשובה במלאה לחץ כאן 

 

x