הרפורמה בביטוח תאונות אישיות יוצאת לדרך >> כל פעולות המכירה יתבצעו מול המבוטח במישרין על ידי בעל רישיון בלבד, היינו סוכן ביטוח או חברת ביטוח

 

 
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/06/2020הרפורמה בביטוח תאונות אישיות יוצאת לדרך

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, מפרסם הוראות מחייבות המסדירות לראשונה את ענף ביטוח תאונות אישיות, על רקע הכשלים הרבים שעלו בשנים האחרונות בביטוח זה.
ביטוח תאונות אישות מבטיח למבוטח פיצוי כספי בסכום שנקבע במועד הצירוף במקרה של נזקים, דוגמת מוות, נכות ושברים שנגרמו למבוטח כתוצאה מתאונה. בשנים האחרונות שווקו ביטוחי תאונות אישיות בהיקפים נרחבים על ידי חברות הביטוח בשיטות שיווק אגרסיביות ולעיתים אף מטעות.

נוכח כשלים אלו פעלה רשות שוק ההון רבות בשנים האחרונות בתחום ביטוח התאונות האישיות, לרבות עריכת ביקורות ובירור פניות ציבור. ההוראות שמתפרסמות היום משלימות את אסדרת ענף ביטוח תאונות אישיות באופן מקיף.
ההוראות החדשות, שמטרתן להבטיח הליך מכירה הוגן לצד כיסוי ביטוחי ראוי, נוגעות באופן מקיף במכלול ההיבטים בתחום, החל מצירוף מועמד לביטוח וכלה ביישוב התביעה:

✓ מכירת הפוליסה תתבצע על ידי בעל רישיון – נוכח כשלים שנתגלו על ידי הרשות, נקבעה בהוראות שכל פעולות המכירה יתבצעו מול המבוטח במישרין על ידי בעל רישיון בלבד, היינו סוכן ביטוח או חברת ביטוח. הוראה זו נכנסת לתוקפה החל מהיום.

✓ שיפור הצירוף לפוליסות תאונות אישיות - הסיבה המרכזית למודעות הצרכנית הנמוכה כיום היא כשלים בהליך מכירת הביטוח. במסגרת ההוראות נדרשות החברות לבצע שינויים בהליך המכירה, שיהיו ייחודיים למכירת ביטוח תאונות אישיות בנוסף על ההוראות הכלליות שהוגדרו בחוזר צירוף לביטוח. הוראות אלה יבטיחו שקיפות ועסקה מרצון, בין היתר נקבע כי חברת ביטוח תידרש למכור את הפוליסה בהליך צירוף נפרד, ולא בעת מכירת ביטוח אחר. בנוסף חברת הביטוח תידרש לציין בפני המועמד לביטוח בתחילת השיחה בצורה ברורה שמדובר בשיחת מכירה של ביטוח תאונות אישיות ולהסביר באופן מפורט ומדויק מה כוללת הפוליסה ולקבל את הסכמתו לאחר שניתן לו זמן לשקול את ההצעה.

✓ שיפור הכיסוי הביטוחי - הפוליסות כיום כוללות חריגים רבים ו"אותיות קטנות" שמובילות לכך שתביעות רבות נדחות או לא משולמות במלואן. במסגרת ההוראות נקבעה הגדרה רחבה למונח "תאונה", שופרו תנאי הכיסויים השונים והוסרו חריגים שנלוו להגדרת תאונה ולכיסויים בפוליסה. שיפורים אלו יבטיחו שהפוליסות החדשות יבטיחו כיסוי רחב והוגן יותר, וכפועל יוצא מזה תשולמנה תביעות רבות יותר.

✓ הגדרת פוליסה מקיפה - כיום כל חברת ביטוח משווקת פוליסת תאונות אישיות בהיקף שונה. במסגרת ההוראות נקבע כי הפוליסות שישווקו מעתה תכלולנה לכל הפחות כיסוי למוות, נכות, אשפוז, שברים וכוויות וימי החלמה כתוצאה מתאונה. כיסויים אלו יבטיחו מענה הולם בקרות מקרה ביטוח למבוטח המחזיק בביטוח.

✓ פוליסה דו שנתית - בבדיקות שערכה רשות שוק ההון התגלה כי המודעות של המבוטחים לקיומו של הביטוח היא נמוכה כמו גם ההיכרות עם תוכן הכיסוי. על מנת להבטיח מודעות ואקטיביות מצד המבוטחים נקבע שהמבוטח יתבקש לתת את הסכמתו מדי שנתיים כתנאי לחידוש החוזה.

✓ שיפור מנגנון יישוב תביעת נכות מתאונה - במקרים רבים כיום מציעה חברת הביטוח אחוזי נכות נמוכים מאלו שנתבעו על ידי המבוטח מבלי שהוא נבדק על ידיה. במסגרת ההוראות נקבע, כי קביעת אחוזי הנכות תתבסס על חוות דעת רפואית בלבד. בנוסף ניתן משקל רב למקרים בהם המבוטח מגיש חוות דעת מטעם המוסד לביטוח לאומי הקובעת לו אחוזי נכות.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משה ברקת: "הרפורמה שיוצאת לדרך מסדירה לראשונה את ענף ביטוח תאונות האישות באופן מקיף ונרחב. ההוראות מתפרסמות על רקע צמיחת הענף בשנים האחרונות והכשלים שליוו צמיחה זו. אנו מאמינים שהסדרת ענף תאונות אישיות תבטיח מוצר ביטוחי טוב יותר למבוטח, לצד הבטחת מכירה שקופה והוגנת"

x