הטבה לכספיות - רשות ניירות ערך מאפשרות ביצוע עסקאות ריפו מול בנק ישראל

רשות ניירות ערך - פרסום שו"ת בעניין ביצוע עסקאות מכר חוזר בקרנות כספיות מול בנק ישראל

 

 

 
Image by Daniel Roberts from PixabayImage by Daniel Roberts from Pixabay
 

בעז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/11/2023

שאלה: האם ניתן לבצע עסקאות מכר חוזר בקרנות כספיות מול בנק ישראל?​

תשובה: מנהל קרן רשאי לבצע עסקאות מכר חוזר בקרנות כספיות מול בנק ישראל במסגרת מתווים המפורסמים מטעמו, בכפוף למגבלות ההשקעה החלות על הקרן ולקבוע בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס"א-2001. 

מענה זה מבטל עמדות סגל הרשות שניתנו בעבר בעניין ביצוע עסקאות מכר חוזר בקרנות כספיות. לאור הניסיון שנצבר במהלך השנים בתחום קרנות הנאמנות בכלל, וביחס למאפייני הפעילות של הקרנות הכספיות בפרט, סגל הרשות מצא לנכון לבחון מחדש את עמדתו בעניין ביצוע עסקאות מכר חוזר בקרנות הכספיות. בחינת הדברים מחדש מעלה כי האפשרות לבצע עסקאות ריפו מול בנק ישראל, מאפשרת למנהל קרן כספית שימוש בכלים נוספים בתפעול ושכלול המוצר ובד בבד היא מתיישבת עם היות הקרנות הכספיות אלטרנטיבה לפיקדון הבנקאי נטול הסיכון, תוך הגשמת ייעודן לשמר בהן מצב של תנודתיות וסיכון מזעריים.  
x