מודיעין אנרגיה יורדת למרות גידול בהכנסות

הכנסות השותפות עלו במהלך הרבעון ה-3 והסתכמו בכ-8 מיליון דולר | ירידה בתזרים המזומנים ברבעון מול הרבעון המקביל אשתקד

 

 

 
Image by Kristina Kasputiene from PixabayImage by Kristina Kasputiene from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/11/2023

בחודש נובמבר, החלה ההפקה משלושת הקידוחים החדשים לשנת 2023. קידוחים אלו, הובילו לגידול משמעותי בקצב ההפקה היומית, אשר הסתכם במהלך עשרת הימים האחרונים בממוצע, לכ-2,000 חביות ביום, כאשר כ-1,000 חביות ביום מיוחסות לקידוחים החדשים – חלקה של מודיעין.
 
השותפות תקיים כנס משקיעים מקוון, ביום א׳, ה-3.12.2023 בשעה 10:30 לסקירת התוצאות והפעילות.
 
מספר חביות הנפט שנמכרו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 (ללא תוספת ההפקה מקידוחי 2023) הסתכמו לכ-323 אלפי חביות נפט (חלק מודיעין) – עלייה של 45% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי לשנת 2023, נמכרו 101 אלף חביות, לעומת כ-66.4 אלפי חביות נפט שנמכרו ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 52%.
 
הגידול בהפקה, הוביל לעלייה בהכנסות השותפות, שהסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, לכ- 23.8 מיליון דולר בהשוואה לכ- 21.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ-13%.

ברבעון השלישי לשנת 2023, הסתכמו ההכנסות בכ- 8 מיליון דולר בהשוואה לכ- 5.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 33%. העלייה בהיקף ההכנסות נובעת בעיקר מגידול של כ-52% בהפקה (כ- 101 אלפי חביות לעומת כ- 66.4 אלפי חביות ברבעון המקביל אשתקד), וזאת למרות ירידה בשיעור של כ-12% במחיר הממוצע של חבית נפט אשר עמד על כ- 77.7 דולר לחבית, לעומת מחיר ממוצע של כ-88.2 דולר לחבית ברבעון המקביל אשתקד.
 
ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 הסתכם לסך של כ- 7.5 מיליון דולר לעומת סך של כ-8.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ב-EBITDA מיוחסת לעלייה בהוצאות התפעול בפרויקט NPB.

ה-EBITDA לרבעון השלישי 2023, הסתכם לסך של כ- 2.4 מיליון דולר לעומת סך של כ- 2 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ב-EBITDA נובעת בעיקר מעלייה בהכנסות בתקופה זו.
 
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2023, הסתכם לכ- 8.6 מיליון דולר בהשוואה לתקופה המקבילה לשנת 2023 אז הסתכם התזרים לכ- 8.7 מיליון דולר.

ברבעון השלישי לשנת 2023, הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בכ- 2 מיליון דולר לעומת סך של 3.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
בחודש יולי השנה, החלה תכנית הקידוחים לשנת 2023 (חלק השותפות עומד על 78%), התוכנית כללה, בין היתר, שלושה קידוחי הפקה חדשים.
 
בתחילת החודש דיווחה השותפות על השלמת תכנית הקידוחים לשנת 2023, על חזרה חלקית להפקה ממספר בארות שהושבתו בעבר ועל תחילת ההפקה ומכירת נפט מהקידוחים החדשים, שתרומתן תבוא לידי ביטוי כבר בדוחות השנתיים.
 
ביום 31.12.23 צפויה השותפות לפרוע 42.9% מיתרת קרן אגרות חוב להמרה (סדרה א) ותשלום ריבית, בסך כולל של כ-4.9 מיליון דולר. לצורך כך בחודש אוגוסט השנה, התקשרה השותפות עם קרן השקעות בהסכם מימון המיועד, בין היתר לפירעון אגרות החוב.
 
דגשים לרבעון ה-3 לשנת 2023:

הכנסות השותפות ברבעון ה-3 לשנת 2023 הסתכמו בכ-8 מיליון דולר;

ה-EBITDA ברבעון ה-3 לשנת 2023 הסתכם בכ-2.4 מיליון דולר;

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם הרבעון בכ-2 מיליון דולר;

הרווח הנקי הסתכם הרבעון בכ-407 אלפי דולר.

לגרף מודיעין יהש לחצו כאן

6 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 170.14 אלפי במודיעין יהש
קרנות נאמנות שמחזיקות את מודיעין יהש.

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

הראל תשתיות ישראל

0.42%

87275.79

PTF ת"א צמיחה

0.19%

7401.18

MTF מחקה ת"א צמיחה 

0.19%

26734.49

דולפין גמישה

0.07%

17018.51

הראל מחקה ת"א All-Share

0.04%

3359.85

דולפין 10/90

0%

28353.21


x