הצעה בעניין כללים לקביעת נתח שוק של מנהל קרן

לפי סעיף 23 א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994

 

 

 
לוגו רשות ניירות ערךלוגו רשות ניירות ערך
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/01/2024

דברי הסבר

א. רקע

סעיף 23 ז(א) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד- 1994 (להלן: "החוק" או "חוק הקרנות") קובע מגבלה של 20% על נתח שוק המיוחס לכל אחד ממנהלי הקרנות כתוצאה מקבלה לניהול של קרן נאמנות ממנהל קרן אחר או מרכישת מנהל קרן אחר: "מנהל קרן לא יקבל לניהולו קרן ממנהל קרן אחר למעט ממנהל קרן אחר שהוא חברה השולטת במנהל הקרן או חברה שבשליטת חברה כאמור (בסעיף זה – מנהל קרן אחר), בין בהסכם ובין בדרך אחרת, אם נתח השוק שלו יעלה, לאחר קבלת הניהול, על עשרים אחוזים".

בנוסף סעיף 23 ז(ב) קובע כי: "לא ישלוט אדם במנהלי קרנות, באופן שנתח השוק הכולל שלו עולה על עשרים אחוזים בשל כך שאחד ממנהלי הקרנות שבשליטתו קיבל לניהולו קרן ממנהל קרן אחר."

סעיף 23 ז(ג) מעניק ליו"ר רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות") את הסמכות לדרוש ממנהל קרן שעבר את מגבלת נתח השוק המנויה בחוק לאחר רכישת הפעילות של מנהל קרן אחר, לאחר מתן זכות שימוע, לפעול להקטנת נתח השוק: "ראה יושב ראש הרשות כי מנהל קרן קיבל לניהולו קרן, ממנהל קרן אחר, ולאחר קבלת הניהול עלה נתח השוק שלו, או נתח השוק הכולל של אדם השולט בו, על עשרים אחוזים, רשאי הוא, לאחר שנתן למנהל הקרן ולנאמן או לאותו אדם, לפי הענין, הזדמנות להשמיע את טענותיהם, להורות לו להקטין את נתח השוק או את נתח השוק הכולל".

נתח שוק כולל מוגדר בסעיף 23 א לחוק כ"סך כל נתח השוק של מנהלי הקרנות שבשליטת אדם, ולענין מי ששולט במנהל קרן יחד עם אחרים, ייוחס נתח השוק של מנהל הקרן לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד".

הסעיף מגדיר גם נתח שוק של מנהל קרן כ"שיעור השווי הנקי של נכסי הקרנות שבניהול מנהל קרן מהשווי הנקי של נכסי כל הקרנות המנוהלות בידי כל מנהלי הקרנות בישראל, כפי שחושב בהתאם לכללים שקבעה הרשות ושפורסמו ברשומות".

כקבוע בסעיף המצוטט לעיל, סמכות קביעת הכללים בעניין שיעור שווי הנכסים בהקשר של נתח שוק והמועד לגביו הוא יחושב מצויה בידי הרשות. אולם, מאז שנת 2005 , עת תוקן סעיף זה, שיעור נתח השוק של מנהלי הקרנות לא העלה צורך מעשי בקביעת כללים. בעת האחרונה, ביצוע עסקאות רכישה בענף קרנות הנאמנות עורר את הצורך בהתערבות רגולטורית והסדרת הכללים במטרה להעניק ודאות ובהירות בעניין בחינת חציית המגבלה של 20% ככל שיעלו מקרים רלבנטיים בעתיד.

ב. אופן חישוב נתח השוק

מטרת הכללים המוצעים לפרוט שיטה טכנית-ביצועית לחישוב נתח השוק אשר יהלמו את הוראות הדין, ויהיו ברורים ללא צורך בפרשנות. מכאן שתכלית אחת של החישוב היא פשטות ובהירות. תכלית נוספת היא מניעת עיוותים העלולים לנבוע מתנודות בנתח השוק, שכן היקף השוק משתנה בהתאם לפדיונות ויצירות החלים בו, וכן בהתאם לשערוך נכסי הענף. מכאן שחישוב המבוסס למשל על ערכים ביום ספציפי עלול שלא לשקף את נתח השוק באופן מהימן.

ככלל, יישום הכללים יהא רלוונטי בנסיבות בהן מנהל קרן מקבל לניהולו קרן או מספר קרנות ממנהל קרן או מנהלי קרנות אחרים, ובמקרים בהם חברת ניהול קרנות מבקשת לרכוש או למזג לתוכה פעילות או חלק מפעילות של חברה או חברות ניהול קרנות אחרות ולא במקרים אחרים שאינם נובעים ישירות מעסקאות הרכישה או המיזוג כגון צמיחה אורגנית של מנהל הקרן.

הכללים מתמקדים בתקופת הזמן בה יחושב נתח השוק ובאופן בו יבוצע החישוב.

הואיל ולצורך חישוב העמידה במגבלת נתח השוק נוקב החוק בביטוי "לאחר קבלת הניהול", מוצע כי התקופה הרלבנטית לחישוב תחל בתקופה שקדמה לעסקת הרכישה ותסתיים במועד השלמת העסקה וסיום הטיפול בה כפי שיוגדר בכללים. בקביעת תקופה, להבדיל ממועד בודד, יש גם כדי למנוע עיוותים כאמור לעיל ולשקף באופן טוב יותר את נתח השוק. כיוון שעשוי לעבור פרק זמן ניכר בין מועד ההתקשרות בהסכם ההעברה, ובין ההעברה בפועל, מוצע לבצע את החישוב ביחס לפרק זמן של 6 חודשים קודם להעברה בפועל.

סגל הרשות בחן חלופות שונות לגבי אופן החישוב, והדרך המוצעת לחשב את נתח השוק במהלך התקופה האמורה, היא באופן שלא תתאפשר חצייה של מגבלת ה- 20% הקבועה בחוק בכל אחד מימי התקופה האמורה. חלופה זו נבחרה לאור חשיבות מגבלת ה- 20% הקבועה במפורש בחוק כשיעור המקסימלי המותר, ולאור החשש כי חישוב ממוצע עלול לאפשר גם מצב בו היתה בחלק מהימים בתקופה שקדמה להעברה חצייה משמעותית של הסף הקבוע במגבלה.

ג. התייחסות לדוח הערכת רגולציה (RIA)

עם כניסתו לתוקף של חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב– 2021 (להלן: "חוק עקרונות האסדרה"), החל מחודש ינואר 2023, חלה על הרשות החובה לערוך דוח הערכת רגולציה (RIA) בהתאם לחוק זה. עם זאת, בחוק עקרונות האסדרה מנויים מספר חריגים, אשר בהתקיימם חל פטור מעריכת דוח כאמור. אחד הפטורים עוסק במקרה בו "ההשפעות הישירות והעקיפות שצפויות להיות לאסדרה על הגורמים שעליהם היא נועדה לחול או על אינטרסים מוגנים אחרים, לרבות עלות הציות לה, אינן מהותיות" (סעיף 34 (ג)(2) לחוק עקרונות האסדרה), והוא נועד לאפשר למאסדר להתאים באופן יעיל את האסדרה במקרים שהשפעתה על המאוסדרים או על אינטרסים ציבוריים, ובייחוד עלות הציות לה, היא בלתי משמעותית.

כפי שתואר לעיל, הכללים המוצעים לחישוב נתח שוק מספקים שיטה חישובית שהינה טכנית - ביצועית במהותה באשר לחובה שנקבעה כבר בחוק, ואינם עתידים להשית עלות כלשהי על המפוקחים או להשפיע עליהם בצורה ישירה או עקיפה מעבר למה שנקבע כבר בחוק. הכללים אינם עתידים לשנות את האסדרה הקיימת אלא להבהיר את המגבלה הקבועה כאמור בחוק, בלבד. על כן, חל פטור מחובת פרסום דוח RIA על הכללים לחישוב מכוח סעיף 34 (ג)(2) לחוק עקרונות האסדרה.

להלן הנוסח המוצע של הכללים:

כללים לקביעת נתח שוק לפי סעיף 23 א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד – 1994 (להלן: "החוק")

1. בכללים אלה:

מנהל קרן אחר – למעט מנהל קרן אחר שהוא חברה השולטת במנהל הקרן או חברה שבשליטת חברה כאמור;

העברת קרן – העברת קרן נאמנות למנהל קרן ממנהל קרן אחר בין בהסכם ובין בדרך אחרת;

מועד העברת קרן למנהל קרן ממנהל קרן אחר – מועד חתימת הסכם בין מנהל הקרן המעביר את הקרן למנהל הקרן המקבל;

מועד השלמת העברת קרן למנהל קרן ממנהל קרן אחר – המועד בו עברה הקרן לניהולו בפועל של מנהל הקרן המקבל ובו קמה לו חובת הדיווח על פי סעיף 112 א לחוק;

"נתח שוק כולל" ו"נתח שוק של מנהל קרן", כהגדרתם בסעיף 23 א לחוק;

2 . התקופה לחישוב העמידה במגבלת נתח השוק הקבועה בסעיף 23 ז לחוק, לעניין קבלת קרן של מנהל קרן ממנהל קרן אחר, תחל שישה חודשים טרם מועד העברת הקרן למנהל הקרן ממנהל קרן אחר ותסתיים במועד השלמת העברת הקרן למנהל הקרן ממנהל הקרן האחר.

במהלך כל אחד מהימים בתקופה כאמור, לא יעלה נתח השוק של מנהל הקרן המקבל לניהולו את הקרן על המגבלה של 20% מנתח השוק הכולל.

3 . תחילתם של כללים שבוע לאחר מועד פרסום הודעה על נתינתם ברשומות.

x