לקוח כשיר התקשר עם חברת ניהול תיקים גדולה, צבר הפסדים ותבע - מה פסק השופט?

לקוח התקשר עם חברת ניהול תיקים, צבר הפסדים ותבע - האם מגיע לו פיצוי?

 

 

 
מימין: עובדיה אביצור ועמית סבגמימין: עובדיה אביצור ועמית סבג
 

עו"ד (כלכלן) עובדיה אביצור ועו"ד עמית סבג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/02/2024

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (המחלקה הכלכלית) (להלן: "בית המשפט") דחה לאחרונה תביעת לקוח (להלן: "התובע") כנגד שתי חברות לניהול תיקים (להלן ייקראו: "נתבעת 1 ונתבעת 2") וכנגד נושא משרה (להלן: "נתבע 3") בחברות הנתבעות, התובע ביקש לחייב את הנתבעים בפיצוי כספי בסך 6,642,923 ₪ .

רופא גמלאי בשנות השבעים לחייו, התקשר עם חברה לניהול תיקים. בין השנים 2015-19 ניהלו עבורו את התיק החברה לניהול תיקים, באמצעות מנהל תיקים. בנוסף, היתה התקשרות עם חברה שאינה בעלת רשיון ניהול תיקים. הסכם ההתקשרות קבע כי שכר מנהל התיקים יורכב מדמי הצלחה בתוספת דמי ניהול. עם החברה שאינה בעלת רשיון נקבעו דמי דמי הצלחה בלבד.

טענות התובע

התובע טוען, כי מנהל התיקים החתים אותו על הסכמי התקשרות לרבות דמי הצלחה (10% מרווחי ההשקעה), למרות שהתובע אינו לקוח כשיר על פי תנאי חוק הייעוץ, ולמרות שתגמול על פי הצלחה חוקי רק כאשר הלקוח הוא כשיר, כהגדרתו בחוק הייעוץ, עוד טוען התובע כי נדרש "להסכים" להיחשב כלקוח כשיר.

עוד טען התובע כי ההסכמה להיחשב לקוח כשיר נבעה מטעות ו/או הטעיה מצד הנתבעים, ותוך התנהלות חסרת תום לב מצדם, בכך גם שללו הנתבעים מהתובע הגנות הניתנות בחוק למי שאינו נחשב לקוח כשיר.

עוד טען התובע שרמת הסיכון בו נוהל תיק ההשקעות היה גבוה ותוך כדי הפרה של הוראות הלקוח לניהול תיק באופן שמרני.

העוולות המקימות את עילת התביעה הן התרשלות, תרמית, הפרת חובה חקוקה, הפרת חובת אמון, הפרת חובת זהירות, הפרת החובה לנהוג בתום לב, טעות, הטעיה ועשיית עושר ולא במשפט.

לקוח כשיר לפי החוק

החוק קובע תנאים להיותו של יחיד לקוח כשיר:

סעיף 9 לתוספת הראשונה לחוק הייעוץ קובע את התנאים להיותו של יחיד לקוח כשיר:

יחיד שמתקיימים בו שניים מאלה ואשר נתן מראש הסכמתו בכתב לכך שייחשב כלקוח כשיר לעניין חוק זה:

(1) השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שבבעלותו, עולה על 12 מיליון שקלים חדשים.

(2) הוא בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפקיד    מקצועי  שדורש מומחיות בשוק ההון;

(3) הוא ביצע לפחות 30 עסקאות, בממוצע, בכל רבעון במשך ארבעת הרבעונים שקדמו להסכמתו; לעניין זה, "עסקה" - למעט עסקה שביצע מנהל תיקים בעבור יחיד הקשור עמו בהסכם לניהול תיק השקעות.

טענות הנתבעים

התובע הצהיר ואישר בחתימתו כי הוא עומד בתנאים להיחשב לקוח כשיר, ולמשמעויות הנלוות לזה.

התובע הביע את רצונו לנהל תיק השקעות ברמת סיכון גבוהה תוך כדי תיאום ציפיות במהלך ניהול התיק.

הנתבעים התייחסו לטענת תשואה בלתי מספקת ולעובדה שאין ביטוח מפני תשואה כאמור.

עוד טענו הנתבעים כי לא היו מצויים בניגוד עניינים וגם שיטת התגמול עליה טען התובע נבעה מהתעקשותו.

לקוח כשיר, וחובות מנהל התיקים

בדיון עלו מספר סוגיות ביניהן האבחנה בין לקוח כשיר לבין לקוח שאינו כשיר וכיצד זה בה לידי ביטוי בחובות מנהל התיקים ויועץ ההשקעות כלפי הלקוח המוגדר ככשיר וככזה שאינו מוגדר כשיר. 

סעיף 11(ב) לחוק הייעוץ קובע:

ב) אין במתן הסכמת הלקוח, בין מראש, בין בכתב, בין בעל-פה, בין ביחס לעסקה מסויימת ובין ביחס לסוגי עסקאות, כדי לפטור בעל רשיון מחובותיו לפי פרק זה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה.

המחלוקת שעלתה היא בעניין הגדרת התובע "כשיר", המחלוקת עלתה על אף שצוין בפסק הדין כי התובע חתם על תצהיר לפיו בבעלותו למעלה מ-12 מיליון שקלים וכי הוא בעל מומחיות וכישורים בשוק ההון, לאמור עונה על 2 מתוך 4 קריטריונים להיכנס תחת הגדרת לקוח כשיר. בחוות דעת מומחה מטעם התובע נקבע כי התובע אינו בעל כישורים ובעל מומחיות בשוק ההון וכי אינו עונה על הגדרת לקוח כשיר.

סעיף 9(2) לחוק הייעוץ קובע ביחס לתנאי המומחיות כי הלקוח:

(2) הוא בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפקיד מקצועי  שדורש מומחיות בשוק ההון;

בית המשפט לא קיבל את טענת התובע לכך שאינו לקוח כשיר וציין את העובדה כי חתם (התובע) פעמיים על הצהרות המעידות על עמידתו בתנאי כשירות, טענות נוספות שעלו כגון שהנתבעים פעלו בניגוד עניינים וכן עילה לבטלות חוזה נדחו על ידי בית המשפט.

בית המשפט התייחס גם לעניין השקעה במניות ורשלנות:

"עוד יודגש כי השקעה במניות איננה "פוליסת ביטוח" והעובדה שתיק ההשקעות של התובע לא הניב רווחים משביעי רצון אינה מבססת עילה לרשלנות כנגד הנתבעות (ראו ת"צ (מחוזי ת"א) 1934-09 חנוך גולדברג עו"ד נ' אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ (נבו 29.04.2012 ). בהקשר הזה, חשוב לזכור שהדבר היסודי והמהותי ביותר בשוק ניירות הערך הוא מרכיב "חוסר הוודאות", כך שכל מי שמשקיע במניות לוקח על עצמו תמיד סיכון מיודע להפסד או לאובדן רווחים.בהתאם, אין לראות באובדן רווחים בלבד כראייה להתרשלות הנתבעים בניהול תיק ההשקעות. למעלה מהצורך, אוסיף כי התובע אף לא הוכיח שאילו הנתבעים לא היו מנהלים את התיק התובע בהכרח היה פועל על פי אפיקי ההשקעה החלופיים אליהם הוא מפנה בבקשת הסעד, ומכך ניתן להסיק שדרישת התובע לפיצויים מבוססת כולה על  "חוכמת    הבדיעבד"

נקבע אפוא, שלא נמצאה עילה לבטלות הסכמי ההתקשרות עקב מעשה או מחדל או אגב טעות בכדאיות העסקה. 

לא הוכח שהנתבעים פעלו בניגוד עניינים, ומסקנתם שהתובע כשיר לאור מכלול הנסיבות היה סביר. 

עוד נקבע, שתמחור המבוסס על הצלחה אינו מהווה הפרה של העדר ניגוד עניינים.

התביעה נדחתה על כל חלקיה. התובע יישא בהוצאות הנתבעים ובכלל זה שכר טרחת עורך דין בסך 90,000 ₪.

נכון לכתיבת מאמר זה טרם הוגש ערעור על פסק הדין.

הכותבים אינם מייצגים בתיק, מומלץ לקרוא את פסק הדין המלא.

סבג אביצור עורכי דין (קציני ציות), עוסקים במשפט מסחרי מתמחים בדיני בנקאות ורגולציה פיננסית, עו"ד אביצור יוצא המערכת הבנקאית, לשעבר יועץ השקעות, ממונה אכיפה מנהלית וקצין ציות חטיבתי, לעורך דין עובדיה אביצור רישיון ייעוץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך (רישיון מותלה מרצון).

x