אי..בי.אי מדווחת - שקילת העמדה לדין והזמנה לשימוע עבור החברה ועבור שני נושאי משרה בה

הודעה בדבר שקילת העמדה לדין והזמנה לשימוע. דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים: תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

 

 

 
Image by 3D Animation Production Company from PixabayImage by 3D Animation Production Company from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/04/2024

אי.בי.אי הוציאה דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים:

בהמשך לאמור בסעיף 22 בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 כפי שפורסם ביום 21 במרץ 2024 (מס' אסמכתא 2024-01-029898), החברה מבקשת לעדכן כי ביום 8 באפריל 2024 התקבלה בידי החברה הודעה בדבר שקילת העמדה לדין והזמנה לשימוע עבור החברה ועבור שני נושאי משרה בה מר עדו קוק (יו"ר הדירקטוריון) ומר רון ויסברג (דירקטור) ("נושאי המשרה") מטעם פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) ("הפרקליטות" ו-"ההודעה").

ההודעה מתארת את השתלשלות האירועים שקדמה למכירת מניות חברת הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ להפניקס אחזקות בע"מ בשנת 2021. במסגרת ההודעה נמסר לחברה ולנושאי המשרה כי הפרקליטות שוקלת להעמידם לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות של שימוש במידע פנים לכאורה.

החברה ונושאי המשרה סמוכים כי לא נפל פגם בהתנהלותם, ובכוונתם לפנות לפרקליטות בבקשה מנומקת להימנע מהגשת כתב אישום כנגדם בהתאם לתנאי ההודעה. 

x