החבות האקטוארית לפנסיה תקציבית של ממשלת ישראל מסתכמת בסוף שנת 2014 בכ- 648 מיליארד ש"ח

החשבת הכללית במשרד האוצר פרסמה את הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2014

 

 
 

איתי שלוסברג
FacebookTwitter Whatsapp
16/07/2015

החשבת הכללית במשרד האוצר, רו"ח מיכל עבאדי בויאנג'ו, פרסמה היום את הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל לשנת 2014. הדוחות הכספיים של ממשלת ישראל מספקים לממשלה, לכנסת ולכלל הציבור תמונת מצב מקיפה על נכסי הממשלה והתחייבויותיה. הדוחות הכספיים מגבירים את השקיפות בפעילות הממשלה ומשמשים כלי תומך לקבלת החלטות מדיניות. 

היקף הנכסים על פי הדוחות המאוחדים (הממשלה כולל גופים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות), הסתכמו בסוף שנת 2014 בכ- 503 מיליארד ש"ח. בנוסף, אומדן ערך הקרקעות שבידי הממשלה הסתכם בסך של כ-330 מיליארד ש"ח. היקף ההתחייבויות הסתכם בכ- 2,229 מיליארד ש"ח והגרעון בהון עמד על כ- 1,700 מיליארד ש"ח.

הגירעון בתקציב המדינה בשנת 2014 הסתכם בכ- 29.9 מיליארד ש"ח, שהם כ- 2.8% אחוז מהתמ"ג.  ההוצאות האזרחיות הסתכמו בכ- 66.4% מהתקציב וכ- 17.9% מהתמ"ג. הוצאות הביטחון הסתכמו      בכ- 20.4% מהתקציב וכ- 6.4% מהתמ"ג. תשלומי הריבית הסתכמו בכ- 13.2% מהתקציב וכ- 3.6% מהתמ"ג.  

בדוחות נכלל מידע באשר להתחייבויותיה ארוכות הטווח של הממשלה, כולל נתונים אקטוארים. החבות האקטוארית לפנסיה תקציבית של ממשלת ישראל מסתכמת בסוף שנת 2014 בכ- 648 מיליארד ש"ח, מתוכם כ- 384 מיליארד ש"ח בגין גמלאים וכ- 264 מיליארד ש"ח בגין עובדים פעילים. תשלומי הגמלאות יגיעו לשיאם בשנת 2033 ויעמדו על 26.56 מיליארד ש"ח. כמו כן, ניתנה בדוח לראשונה התפלגות תזרים צפויה לשנים הבאות לפי קבוצות מקבלי קצבה - גמלאי המדינה, ההוראה, המשטרה, השב"ס ומערכת הביטחון. 

בנוסף, נכללים בדוחות נתונים אקטואריים של הרשות לזכויות ניצולי השואה אחרי יישום התכנית הלאומית לסיוע לניצולי שואה. על פי הנתונים לסוף שנת 2014, היקף אומדן המחויבות האקטוארית הוא כ- 40.4 מיליארד ש"ח לכ- 168 אלף זכאים. 

הדוחות מציגים לראשונה נתונים על הנפקות אגרות חוב מיועדות לקרנות הפנסיה והשפעתן על החוב הממשלתי וניהולו בעתיד. הדוחות מראים מגמת עלייה בחלק הלא סחיר מכלל החוב. כמו כן, לראשונה, נכלל בדוחות אומדן להיקף העלות העודפת הכלולה בהוצאות הריבית בגין הנפקת אג"ח מיועדות בריבית הגבוהה מריבית השוק. סך כל העלות העודפת לשנת 2014, בגין כל מלאי אגרות החוב המיועדות, מסתכמת בכ- 2.7 מיליארד ש"ח. 

ממשלת ישראל נמצאת בתהליך של השלמת רפורמה מקיפה בחשבונאות הממשלתית, שמטרתה, בין היתר, להגביר את אמינותו של הדיווח הכספי באמצעות ביקורת חיצונית על הדוחות הכספיים. יישום הרפורמה צפוי לשפר באופן ניכר את איכות הדיווח הכספי של ממשלת ישראל ולהעניק לציבור, למקבלי ההחלטות ולמשתמשי הדוחות הכספיים האחרים, מידע אמין ומלא על מצבה הכספי של ממשלת ישראל. 

החשבת הכללית, מיכל עבאדי בויאנג'ו: "כבכל שנה, אגף החשב הכללי מפרסם את הדוחות הכספיים, מתוך אמונה כי שקיפות היא אבן יסוד במנהל תקין ויעיל. דוחות כספיים מהימנים משמשים בסיס לשיפור תהליכים משמעותיים, בראייה ארוכת טווח. מכלול המידע הניתן מעניק תמונה רחבה על פעילות הממשלה במגוון תחומים ומיועד לייעל ולשפר את אופן קבלת ההחלטות וניהול נכסי המדינה".

החשבונאי הראשי באגף החשב הכללי, ועורך הדוחות הכספיים, רו"ח עוזי שר: "שנת 2014 התאפיינה בהמשך הטמעת כלים ממוחשבים במשרדי הממשלה לצרכי הדיווח הכספי, הגברת השקיפות וייעול תהליכי עבודה. תהליך זה יימשך עד להשלמת הערכות המשרדים לדיווח מלא על בסיס מצטבר והגשת דוחות כספיים מבוקרים".הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.