דיווח למפקח על תעריפים בתכניות לביטוח חיים

 

 
דורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןדורית סלינגר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
 

דורית סלינגר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/08/2015

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 40 ו-42 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), אני מורה כדלקמן:

1 .כללי 

כיסוי ביטוחי למקרה מוות מהווה מקור הכנסה ופיצוי עיקרי של משפחות ומוטבים במקרה של פטירת המבוטח, והוא נפוץ גם כבטוחה להלוואות מסוג משכנתה.כחלק ממדיניות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לעודד את התחרות ולהגביר את שקיפות וזמינות המידע בנוגע לעלות רכישת כיסוי ביטוחי למקרה מוות, בכוונתנו לפתח מחשבון תעריפי ביטוח חיים (להלן: "המחשבון"), שיאפשר למבקשים להצטרף לביטוח חיים להשוות בין דמי הביטוח המוצעים על ידי חברות הביטוח השונות. חוזר זה מסדיר את האופן בו תדווחנה חברות הביטוח על תעריפי הביטוח לצורך הצגתם במחשבון. 

  
2 .הגדרות

"חברת ביטוח מדווחת" – חברת ביטוח המדווחת על תעריפי ביטוח חיים לפי סעיף 3 לחוזר זה;

"חוזר הנהגת תכניות ביטוח" – חוזר גופים מוסדיים 2015-9-5 שעניינו "הנהגת תכניות ביטוח ותקנון קופת גמל", או כל חוזר אחר שיבוא במקומו;

"מצטרף חדש" – מועמד לביטוח המבקש לרכוש פוליסת ביטוח חיים חדשה;

"ביטוח חיים" – ריסק מוות או ריסק מוות למשכנתה;

"סוג תכנית ביטוח" – תכנית ביטוח חיים שהיא אחת מאלה: 
 1. ריסק מוות בדמי ביטוח משתנים כל שנה; 

 2. ריסק מוות בדמי ביטוח משתנים כל 5 שנים; 

 3. ריסק מוות למשכנתה בדמי ביטוח משתנים כל שנה;
"ריסק מוות" – כיסוי ביטוחי למקרה מוות מכל סיבה שהיא הנרכש שלא אגב חיסכון פנסיוני ושאינו ריסק מוות למשכנתה, שתגמולי הביטוח בשלו משולמים בסכום חד פעמי;

"ריסק מוות למשכנתה" – כיסוי ביטוחי למקרה מוות מכל סיבה שהיא ייעודי להלוואה לדיור (משכנתה);

"תוספת חיתום" – תוספת רפואית, תוספת מקצועית או תוספת בשל תחביב מסוכן המתווספת לתעריף הרגיל כתוצאה מהליך החיתום שמבצעת החברה למצטרף חדש לפני קבלתו לביטוח;

"תכנית ביטוח חיים" – תכנית ביטוח חיים אישית, שאינה קבוצתית, שהונהגה בהתאם לסעיף 40 לחוק;

"תעריף ספר" – התעריף המרבי שהונהג בתכנית ביטוח חיים; 

"תעריף רגיל" – התעריף המרבי שיוצע בפועל למצטרפים חדשים, ללא תוספות חיתומיות, שיוצג במחשבון; 

"תעריפים מדווחים" – תעריף ספר או תעריף רגיל, לפי העניין, המוגשים בהתאם להוראות חוזר זה.  

3 .דיווח על דמי ביטוח למצטרפים חדשים

א.חברת ביטוח תגיש למפקח את הדיווחים הבאים, לעניין סוג תכנית ביטוח המשווק על ידה במועד התחילה, החל מיום 1 במרץ 2016 ולא יאוחר מיום 10 במרץ 2016: 

1)דיווח על תעריף הספר;

2)דיווח על התעריף הרגיל. 

ב.חברת ביטוח תגיש למפקח את הדיווחים הבאים, לעניין סוג תכנית ביטוח שיונהג לראשונה ממועד התחילה ואילך, מיד לאחר קבלת הודעת הפיקוח על אי-התנגדות להנהגת התכנית, את הדיווחים הבאים:

1)דיווח על תעריף הספר;

2)דיווח על התעריף הרגיל.

ג.עבור כל סוג תכנית ביטוח ידווח תעריף רגיל אחד בלבד, שיהיה תקף לגבי כל תכניות ביטוח חיים מאותו סוג המשווקות על ידי החברה, נכון למועד הדיווח. 

ד.התעריף הרגיל עבור כל סוג תכנית ביטוח לא יעלה על תעריף הספר שהונהג לגבי אותו סוג תכנית.

ה.התעריפים המדווחים יכללו התייחסות למשתנים הבאים:

 1. סוג תכנית הביטוח; 

 2. גיל המבוטח במועד תחילת הביטוח;

 3. מין המבוטח;

 4. מעשן או לא מעשן;

 5. טווח סכומי הביטוח לגביהם רלוונטי התעריף;

 6. גיל כניסה מינימלי לביטוח; 

 7. גיל כניסה מקסימלי לביטוח; 

 8. גיל מקסימלי לביטוח;

 9. לעניין ריסק מוות למשכנתה:  
א)מספר המבוטחים בפוליסה (מבוטח אחד או שני מבוטחים); 

ב)שיעור המרווח במונחים שנתיים שמוסיפה החברה על שיעור הריבית המשתנה לגבי הלוואה בריבית משתנה, אם היא מוסיפה, לשם חישוב סכום הביטוח לאורך תקופת הביטוח. 

ו.חברת ביטוח מדווחת המבקשת לעדכן את התעריף הרגיל המוצג במחשבון, תגיש למפקח תעריף מעודכן החל מה-11 לכל חודש ועד ל-10 לחודש הבא אחריו (להלן: "תקופת הדיווח"). לא הודיע המפקח או עובד הכפוף לו על התנגדותו לתעריף הרגיל המעודכן כאמור תוך 15 ימי עבודה מיום ההגשה, יפורסם התעריף הרגיל המעודכן במחשבון ב-1 לחודש העוקב לתום תקופת הדיווח, אלא אם בקשה החברה כי התעריף יכנס לתוקף ב-1 לחודש של חודש מאוחר יותר.

 
ז.פרסום התעריף הרגיל במחשבון יהיה בהתאם לדיווח האחרון של חברת הביטוח המדווחת וכל עוד לא נכנס לתוקף תעריף רגיל חדש שהגישה החברה בהתאם להוראות חוזר זה.

ח.עדכנה חברת הביטוח מדווחת את תעריף הספר לגבי תכנית ביטוח חיים בהתאם להוראות חוזר הנהגת תכניות ביטוח, תדווח החברה על תעריף הספר המעודכן בהתאם להוראות חוזר זה מיד לאחר קבלת הודעה על אי התנגדות לעדכון התכנית.  

ט.התעריפים המדווחים ידווחו למפקח באמצעות פורטל "אותות" (בכתובת : https://otot.mof.gov.il/), בהתאם למתכונת הקבועה בקבצי הדיווח המצורפים בנספח א' לחוזר זה. 

י.להודעה על הנהגה או שינוי בתעריף יצורפו: 

1)הצהרת מנהל אגף או ראש תחום ביטוח חיים או המנהל הכללי של חברת הביטוח המדווחת, בנוסח המפורט בנספח ב' לחוזר זה.

2)הצהרת אקטואר בנוסח המפורט בנספח ג' לחוזר זה. 

יא.דמי הביטוח שניתן יהיה לגבות ממצטרף חדש לא יעלו על התעריף הרגיל שבתוקף במועד פנייתו לחברת הביטוח, ובלבד שהועברה הצעת ביטוח מהמצטרף החדש בתוך 7 ימי עסקים ממועד פנייתו כאמור לחברת הביטוח.

יב.קיבלה חברת ביטוח מדווחת פנייה ממצטרף חדש בכתובת המייל כאמור בסעיף קטן 4(ב) להלן, תפעל ליצירת קשר עימו לא יאוחר מ-3 ימי עסקים לאחר קבלת הפניה האמורה. הועברה מהמצטרף החדש הצעת ביטוח בתוך 7 ימי עסקים מהיום שבו נוצר עימו קשר כאמור, לא יעלו דמי הביטוח שניתן יהיה לגבות ממנו על התעריף הרגיל שהיה בתוקף במועד פנייתו במייל לחברת הביטוח. 

יג.מצטרף חדש שהעביר הצעת ביטוח לאחר התקופה האמורה בסעיפים קטנים (יא) ו- (יב), לפי העניין, לא יעלו דמי הביטוח שניתן יהיה לגבות ממנו על התעריף הרגיל שהיה בתוקף במועד העברת ההצעה.

יד.לדמי הביטוח כאמור בסעיפים קטנים (יא) עד (יג) ניתן יהיה להוסיף תוספת חיתום בלבד, אם תקבע. 

4 .דיווח על פרטי התקשרות

א.חברת ביטוח מדווחת תעביר למפקח, באמצעות מערכת דיווח נושאי משרה בגופים מוסדיים (https://contactinfo.mof.gov.il/), תחת הלשונית "בעלי תפקידים", פרטי התקשרות של איש קשר שיהיה אחראי על העברת התעריפים המדווחים ופרטי ההתקשרות עמו, לרבות טלפון במשרד, טלפון נייד וכתובת דוא"ל, וזאת לא יאוחר מיום 1 בספטמבר 2015.

ב.חברת ביטוח מדווחת תעביר למפקח, באמצעות מערכת דיווח נושאי משרה בגופים מוסדיים (https://contactinfo.mof.gov.il/), תחת הלשונית "בעלי תפקידים", כתובת מייל לצורך יצירת קשר עבור מצטרפים חדשים.

5 .תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל חברות הביטוח המשווקות תכניות ביטוח חיים.

6 .תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 1 במרץ 2016.


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x