טור דעה >> תיקון 190 - מכפייה רגולאטורית למקלט מס

יישומים בתיקון 190 מאפשרים את הגדלת קצבת הזקנה עד כדי דחיית אירועי מס

 

 
 

לביא שומרוני
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
06/10/2015

פעמים רבות מדינת ישראל מתערבת בתהליכים שונים במטרה להטיב עם אזרחיה על ידי חקיקת חוקים המחייבים את האזרח לפעול, באופן שלפי דעתה תיטיב עימו לבסוף. בשנת 2012 החיל מס הכנסה את תיקון 190 לפקודה. תיקון זה, מעבר להסדרת היבטי פרישה והתחשבנות המיסוי בכל הנוגע לכספי פיצויים, מאפשר לבעלי חסכונות נזילים או לבעלי שכר גבוה להגדיל את קצבתם לקראת הפנסיה.

ההגדלה יכולה להתבצע באמצעות הפקדה למוצרי חיסכון פנסיוני מתוך החסכונות הפנויים או מתוך הפקדות העולות אל מעבר להיקף תקרות הטבת המס. התיקון האמור, עדין כפוף לסעיף 9א' לפקודת מס הכנסה, כלומר הוא חל על קרנות פנסיה חדשות, קופות גמל, פוליסות ביטוח המשלמות לקצבה, והוא מתייחס להפקדות שבוצעו לאחר ה־1 בינואר 2000. מטרת התיקון היא לעודד הפקדות חד פעמיות של כספים פנויים במוצרים פנסיוניים והפקדות ללא רכיבי הכנסה שאינם מקנים הטבות מיסוי בעת ההפקדה. כך בעת הפרישה ניתנת לפורש אפשרות להגדיל את קצבאות הפנסיה ולהימנע מתהום כלכלי בהיקף התזרים לו הוא
הורגל.

למי רלבנטי ההסדר שבתיקון?

נכון להיום, תקרת ההפקדה שלהם למוצרים פנסיוניים מוגבלת למכפלת ארבע פעמים השכר הממוצע במשק (37,040 שקל לחודש) בשיעור ההפקדה המקסימאלי של המעסיק (7.5% ושל העובד )7%. יחד עם זאת, על פי טיוטת חוק ההסדרים של משרד האוצר, יש כוונה להפחית תקרה זו לכ-29,000 שקל לערך. כלומר מעבר לתקרת ההפקדה המותרת חל מיסוי מלא של המפקיד בהתאם למדרגות מס ההכנסה הקיימות בחוק. עד למועד אישור התיקון, עובד אשר הפקדותיו לחיסכון הפנסיוני עלו על התקרה, שילם את זקיפת המס בעת ההפקדה. בנוסף על כך, שילם אותו עובד במעמד פרישתו מס על ההכנסה כקצבה, מס נוסף!
בהתאם לשיעור המס אשר חל עליו באותו המועד. שלטונות המס לא הבחינו במקור הכספים שהופקדו. כלומר, עשוי היה להיווצר מצב בו עובד שהפקיד לחיסכון הפנסיוני, סכומים שחויבו במס בעת ההפקדה, ומהם קיבל קצבה, כי ישלם שוב מס. למעשה העובד במעמד פרישתו ישלם כפל מס.

במטרה למנוע את כפל תשלום המס, נוצר מנגנון הפטור לקצבה מוכרת על פי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה. המחוקק קבע כי קצבה מוכרת היא החלק מקופות חדשות משלמות לקצבה )החל מ־1/1/2008( שמקורה בתשלומים פטורים. תשלומים פטורים אלו הם אותם תשלומים שהפקיד מקבל הקצבה )העמית/המבוטח( ואשר לא היה זכאי בעבורם להטבות ניכוי ממס או זיכוי ממס, לפי סעיפים 47 ו־45 א לפקודת מס הכנסה. הקצבה המוכרת פטורה ממס בהתקיים שני התנאים הבאים יחד: לעמית /למבוטח מלאו לפחות 60 ו/או שמתרחשת פרישה לפי סעיף 2 להגדרת גיל פרישה.

בנוסף, סעיף 9א' )ה( לפקודת מס הכנסה, יאפשר לעמית להוון קצבה מוכרת, כלומר לבצע משיכת סכומים חד פעמיים וזאת בהתקיים שני התנאים הבאים יחד: מלאו לו לפחות 60 ויש לו פנסיה מזערית של 4,481 שקל (נכון לשנת 2015). היוון קצבה מוכרת ימוסה במרכיב הרווח – בשיעור של 15%  מהרווח הנומינאלי. דוגמאות ליישום תיקון 190  בשיתוף גורן ניהול הון משפחתי סוכני ביטוח או מתכנני פרישה אשר מלווים פורשים לעתיד ומבצעים עבורם תכנון פרישה מקיף, מיישמים חלקים נרחבים בתיקון 190 לצורך תכנון המיסוי לפרישה ביעילות, זאת בהתחשב בשינויים בצרכי המשפחה, שינויים רגולטורים ושינויים בתנאי השוק. ההתייחסות הכוללנית היא ליתרונות ולחסרונות של מוצרים שונים המושפעים מתיקון 190 ועל חלופות העומדות בפני המשקיע הפוטנציאלי.

נתי שחור מגורן ניהול הון משפחתי המתמחה ביישום יתרונות תיקון 190 עבור לקוחותיו, מציג בהרחבה שני מקרים בהם באמצעות תיקון 190 ייעל את ניהול כספי החוסכים. הדוגמאות שמציג מאפשרות ניהול יעיל של התיק הפנסיוני והפיננסי, כך שיענה על צרכי המשפחה וימצה את הטבות המס לאורך זמן.

במקרה הראשון, אדם בן 68 בעל קצבה חודשית של כ־7,500 שקל וצבירות הוניות של כששה מיליון שקל בבנק. לרוב אדם זה המקבל ייעוץ על השקעותיו או מינה מנהל תיקים על השקעותיו, ישלם בגין כל מכירת נייר ערך המגלם רווח, מס רווחי הון בשיעור של25%  על הרווח הריאלי. שחור מציין כי על בסיס תיקון 190, באפשרותו להפקיד את הכספים לטובת מוצר פנסיוני )קופת גמל/קופת ביטוח( וליהנות ממגוון רחב של מסלולי השקעה. כמו כן, באפשרותו לנהל בעצמו את הכספים או באמצעות מנהל תיקים על פי מתווה שיבחר, באמצעות קופות גמל.מסוג IRA. באמצעות מהלך שכזה, ידחה את תשלומי המס בגין רווחי הון עד מועד פדיון הכספים בפועל כקצבה מוכרת פטורה ממס שולי ומס רווחי הון או כסכום חד פעמי. עוד מדגיש שחור, כי כל מכירת נייר ערך במסלול או העברת הכספים בין מסלולים או בין גופים מנהלים לא יגררו אירוע מס. 

יתרה מזאת, ולאור מעמדו (קרי, עמידה במבחן גיל וקצבה מזערית( בעת פדיון הכספים חזרה לחשבון הבנק שלו, שיעור המס שישלם על הרווחים )למעט על רכיב של כ־35,070 שקל או כ־29,000 שקל על פי טיוטת חוק ההסדרים החדשה( יסתכם ב־15% על הרווח הנומינאלי. מצב אשר בתנאי אינפלציה נמוכים ייהנה מתשלום מס מופחת. בנוסף – מציין שחור, יוכל המשקיע לחסוך בהוצאות בגין עמלות קנייה/מכירה של ניירות ערך וייהנה במקרה זה – ממוצר אשר השקיפות בו גבוהה ובקרת הרגולציה (אגף שוק ההון במשרד האוצר) ברמה גבוהה עוד יותר.

דוגמא נוספת בה מציג שחור את היתרונות ביישום תיקון 190,היא בהשקעות במוצרים מורכבים עליהם חל מס הכנסה על רווחי הון בשיעורים העולים על 25% מהרווח הראלי ועלולים להסתכם בכ־30% מהרווח הריאלי גם על רווחים לא ממומשים בכל שנה קלנדארית. באמצעות השקעה בקופות גמל בניהול אישי המשקיע יכול להיחשף להשקעות בתנאי מס מופחתים משמעותית )יסתכם ב־15% על הרווח הנומינאלי ורק במועד פדיון הכספים מהקופה( ובלבד שיעמוד בתנאי החוק לפדיון הכספים מקופת גמל על בסיס תיקון 190 וכן שההשקעה במוצרים המורכבים תהיינה תחת הגדרות החוק להשקעה בקרנות חוץ )קרנות גידור וכיו"ב(

לביא שומרוני סוכן פנסיוני בעל תואר M.B.A

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x