תקנות תשלומים לקופת גמל - תיקון - טיוטה

 

 
 

משרד האוצר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/10/2015

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל)(תיקון _), התשע"ו-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(ב) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ,  אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 31.בתקנה 3 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד-2014 (להלן –  התקנות) , אחרי תקנת משנה (ב) יבוא – 

"(ג) מעביד לא יהיה חייב למסור פרטים במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל כאמור בתקנת משנה (א) בהתקיים כל התנאים הבאים:

 1. המעביד אינו מעסיק מעל חמישה עובדים;

 2. המעביד מסר לחברה המנהלת את הפרטים שנקבעו בתקנת משנה (א) פעם אחת, וכל עוד לא חל שינוי בפרטים האמורים;

 3. סכום ההפקדה בשל עובד זהה לסכום שהופקד בשלו במועד שבו נמסרו הפרטים כאמור בפסקה (2);

 4. המעביד הורה לחברה לגבות את התשלומים באופן קבוע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון;

 1. חברה מנהלת אישרה למעביד לא לדווח במועד ההפקדה.".

תיקון תקנה 6בתקנה 6 לתקנות, במקום "שלוש שעות" יבוא "שתים עשרה שעות".

תיקון תקנה 7בתקנה 7 לתקנות, במקום "שלושה ימי עסקים" יבוא "שישה ימי עסקים".

תיקון תקנה 9בתקנה 9 לתקנות, אחרי "תעביר חברה מנהלת למעביד" יבוא "שהעביר דיווחים בהתאם להוראות תקנה 13 עד ליום 31 בדצמבר בשנה שביחס אליה הועברו הדיווחים, וכן למעביד שהפקיד תשלומים מבלי שחלה עליו חובת דיווח, בהתאם לתקנת משנה 3(ג)".  

תיקון תקנה 14בתקנה 14  לתקנות –  

 1. בתקנת משנה (ב), במקום "ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016)" יבוא:
"כמפורט להלן - 

 1. לגבי מעביד המעסיק פחות משלושים עובדים - יום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017);

 2. לגבי מעביד המעסיק לפחות שלושים עובדים אך לא יותר מחמישים עובדים –  יום כה' בסיוון התשע"ו (1 ביולי 2016);
 1. לגבי מעביד המעסיק מעל חמישים עובדים - יום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016)";

(2)תקנת משנה (ג) – תימחק.

דברי הסבר

כללי
בהתאם לסעיף 22(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל), התשס"ה-2015, רשאי שר האוצר לקבוע הוראות, בין השאר, לעניין אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל, הפרטים שעל מעביד למסור לחברה המנהלת בעת ההפקדה, המועדים להפקדת התשלומים, והריבית שתגבה החברה המנהלת ממעביד כאמור בשל איחור בהפקדה. 

בחודש אוגוסט 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד – 2015 (להלן – התקנות). 

בחודש נובמבר 2014 פורסם תיקון לתקנות, שבו נקבע כי תחילתה של תקנה 14(א) ביום 1 בינואר 2016. בתיקון מס' 2 לתקנות, אשר פורסם בחודש דצמבר 2014 נקבע כי תחילתן של תקנות 1, 2, 10 ו-11 ביום 2 בדצמבר 2014.  

תיקון תקנה 3

מוצע לתקן את תקנה 3 לתקנות כך שבכפוף לתנאים המנויים בתקנה לא תחול על מעסיק חובת דיווח. מעסיקים קטנים נוהגים לכרות הסכם עם חברה מנהלת לפיו, בכפוף למתן הרשאה לחיוב חשבון או פרטי כרטיס אשראי, גובה החברה תשלום קבוע מדי חודש מחשבון הבנק של המעסיק בשל תשלומי המעסיק בשל עובדיו. לכן, מוצע לפטור מעסיקים של עד 5 עובדים אשר מתקיימים לגביהם התנאים שבתקנות מחובת דיווח שוטף. 


תיקון תקנות 6 ו-7

על מנת לאפשר לגוף המוסדי להשלים את תהליך קליטת הכספים לפני שליחת ההיזון החוזר למעסיק, מוצע לתקן את תקנה 6 ותקנה 7 לתקנות כך שחברה מנהלת תחויב בשליחת היזון חוזר ראשוני בתוך 12 שעות (במקום 3 שעות) ממועד קבלת הדיווח מהמעסיק, ובשליחת היזון חוזר מסכם בתוך 6 ימי עסקים (במקום 3 ימי עסקים) ממועד קבלת הדיווח מהמעסיק. 

תיקון תקנה 9

מוצע לתקן את תקנה 9 כך שמשלוח היזון חוזר מסכם שנתי למעסיק ייעשה בכפוף לכך שהמעביד העביר בשל כל ההפקדות בשנת המס דיווח בקובץ ממוכן ובמבנה אחיד שקבע הממונה. היזון חוזר יישלח גם למעסיק שהפקיד תשלום והיה פטור מחובת דיווח בהתאם לתקנה 3(ג).  
גוף מוסדי איננו יכול להעביר היזון חוזר למעסיק שלא העביר דיווח במבנה אחיד שכן היזונים אלה מכילים פרטים המופיעים במבנה בקובץ הדיווח במבנה האחיד בלבד. 


תיקון תקנה 14

בתקנה 14 לתקנות נקבע, בין השאר, כי תחילתן של תקנות 6 עד 9 ו-13 תהיה ביום 1 בינואר 2016.במטרה להקל על הליך יישום התקנות, מוצע לדחות את מועד התחילה של התקנות האמורות רק לגבי מעסיקים שהתקיים בהם כאמור:

 1. לגבי מעסיקים של 30 עובדים ועד 50 עובדים - יום 1 ביולי 2016;

 2. (לגבי מעסיקים של פחות מ-30 עובדים - יום 1 בינואר 2017. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x