קרן הנאמנות: הראל חו"ל סקטורים בצמיחה (4C) 

מספר הקרן:

 

מנהל הקרן: הראל
מנהל ההשקעות: הראל
מעמד מס:
מדיניות הקרן:
(א) (1) בסעיף זה: "מניות סקטורים בצמיחה"- מניות צמיחה (כהגדרתן להלן), שהונפקו על ידי חברות הפועלות בסקטורים (כהגדרתם להלן). "סקטורים"- סקטורים שלהערכת מנהל הקרן, על פי שיקול ‏דעתו, צפויים לצמוח כתוצאה מהמגמות העתידיות בכלכלה העולמית, ואשר יקבעו מעת לעת על ידי הדירקטוריון ו/או על ידי ועדת ההשקעות של מנהל ‏הקרן, בהתבסס על שיקולים כגון: תחזיות מאקרו כלכליות, תחזיות מיקרו כלכליות, זיהוי מגמות ‏השקעה בעולם, בחינת ההשקעות בקרנות נאמנות וב-‏ETF‏, בחינת פריצות דרך טכנולוגיות ובחינת ‏שינויים רגולטוריים רלוונטיים. "מניות צמיחה"- המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן:‏ (א) מניות אשר במועדי הבדיקה (כהגדרתם להלן) מתקיים בהן לפחות אחד מבין התנאים הבאים: (1) הן נכללות במדדי מניות צמיחה* הנערכים על ידי עורכי מדד בינלאומיים (כגון: S&P 500 Growth Index, Russell 3000 Growth Index ו-MSCI World Growth Index). (2) הן נקבעו כמניות צמיחה ו/או הן נכללות במדדי מניות צמיחה, וזאת על פי מודל כמותי אנליטי אשר ‏פותח על ידי מנהל הקרן המתבסס על לפחות שניים מתוך שלושת הפרמטרים הבאים: מכפיל רווח^, מכפיל הון ‏עצמי, ומכפיל מכירות. (ב)‏ מניות כאמור בס"ק (א) להגדרה זו לעיל, שהקרן נחשפה אליהן, ואשר במועד הבדיקה האחרון הן אינן עומדות ‏בתנאים שנקבעו בס"ק (א) הנ"ל, וזאת במשך תקופה שלא תעלה על 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר ‏מועד הבדיקה האמור.‏ ‏"מועדי הבדיקה"- יום חישוב המחירים הראשון של הקרן בחודשים אפריל וספטמבר בכל שנה קלנדרית. ‏(2)‏ החשיפה למניות סקטורים בצמיחה הנסחרות בחו"ל לא ‏תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.‏ (3) הקרן תהיה חשופה בכל עת ללפחות חמישה סקטורים. מנהל הקרן רשאי ‏לסטות ממספר הסקטורים ‏האמור, ובלבד שמשך סטיה כאמור לא יעלה, בכל פעם, על חמישה ימי חישוב ‏מחירים רצופים בקרן. (4) החשיפה לנכסים שאינם מניות סקטורים בצמיחה הנסחרות בחו"ל, למעט למזומנים, לפקדונות לזמן קצוב ולנכסים נוספים שניתן להחזיק בקרן כספית ללא קונצרני בהתאם להוראות הדין, לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (5) החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (6) החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (7)החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (8) לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. (9) הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ.
מאפיינים
- פטורה חייבת חייבת לתושבי חוץ בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ממונפת מחקה חשיפה הפוכה עוקבת מועדים קבועים נקובה בדולר פטור ממס לתושבי חוץ להשקעות חוץ
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי

 

דרוג משקיעים של הקרן

דרוג ממוצע
דרוגים
היה הראשון לדרג
הוספת דרוג אישי
תודה שדרגת את הקרן

 

הקרן הוזכרה בכתבות הבאות

 

 

השוואה מול קרנות אחרות בענף

  מיקום  
תשואה יומית
תשואה חודשית
תשואה שנתית
דמי ניהול
גודל קרן
נכון ל:

מחיר

מחיר קניה
מחיר פדיון

תשואות

יומית
מתחילת החודש
מתחילת השנה
 
שנתית 2023
שנתית 2022
#
#
שנתית 2021
שנתית 2020
#
#
שנתית 2019
שנתית 2018
#
#
שנתית 2017
שנתית 2016
#
#
שנתית ב 2015
שנתית ב 2014
#
#
שנתית ב 2013
שנתית ב 2012
#
#
שנתית ב 2011
שנתית ב 2010
#
#
שנתית ב 2009
שנתית ב 2008
#
#
 
7 ימים
14 ימים
30 ימים
90 ימים
180 ימים
שנה
שנתים
3 שנים

עלויות

דמי ניהול
שעור הוספה
דמי נאמנות

פרופיל חשיפה

מניות
מטח
קוד החשיפה

גודל קרן

גודל קרן
מעודכן לתאריך

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות

מגמה נוכחית אסטרטגיה תשואה בעסקה אחרונה התאמת אלגוריתם לקרן תאריך תחילת מגמה

אין תוצאות ניתוח טכני אוטומטי


היקף נכסי הקרן

 

היקף נכסי הקרן
היקף גיוסי הקרן

 

היקף גיוסי הקרן

חשיפה בפועל
 
מניות
מטח
 
 
 
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
 
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן
ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
 
 
 

משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן : שנים


הרכב ניירות הערך של הקרן

הרכב הקרן והנתונים נכון ל -

 

שווי הקרן לפי ההרכב : 0 אלף שחמיליון

שווי היחידות שהונפקו : 0 אלף שחמיליון

שווי היחידות שנפדו : 0 אלף שחמיליון

 

הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו

Funder

הרכב הקרן והנתונים נכון ל -

הסבר

אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות.

הערה

הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות.

חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי.

(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר.

מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח.

מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל.

מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק.

נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.

ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המגמות יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את המגמות הינה FXG.

תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.

התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של המגמות בעסקאות היסטוריות.

חישוב דרוג האג"ח המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

שיטת הכוכבים של פאנדר: בכל יום בודקים כמה תשואות שונות יש ב״תשואה יומית״ ״תשואה חודשית״ וב"תשואה השנתית״ במידה ויש תשואה זהה למספר קרנות, מספר התשואות השונות ירד לעומת מספר הקרנות בקטגוריה. למשל: בקטגוריה בעלת 60 קרנות יכולות להיות ב״תשואה יומית״ רק 20 תשואות שונות ולכן מספר הכוכבים שיקבע לקרן יהיה בהתאם למיקומה בדרוג מבין 20 תשואות שונות בלבד ולא מבין 60. וכך לגבי התשואה החודשית והשנתית. ברוב הזמן לא יהיו מספר תשואות שונות זהה ביומי, חודשי ושנתי.

הגרף בקרן נקובת דולר מבוסס על התשואה הדולרית של הקרן ולא התשואה השקלית שמתפרסמת בדף הנתונים הרגיל