נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון >> עידכוני רגולציה

 

 
נושא

הוראות

הסבר

מסלקה פנסיונית

חוזר מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - תיקון

1. הוספת נספח ט' לעניין קידוד אחיד במוצרי החיסכון הפנסיוני

2. הוראות לעניין אופן הפניה של סוכן ביטוח לקבלת מידע אודות פיצויים

3. דחיית הוראות חובות השימוש לגבי ממשק אירועים ליום 22 באפריל 2018

קרנות פנסיה

איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - הוראת שעה - יישום נוסף

הוראות ליישום נוסף של הוראת השעה בסעיף 24א לחוק קופות גמל

ביטוח חיים

קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אבדן כושר עבודה (תיקון)

תיקון הוראות החוזר לעניין פוליסות לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתיות

חלוקת דיבידנד

חלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח - טיוטה

טיוטת מכתב בנוגע לחלוקת דיבידנד על ידי חברת ביטוח, המעדכן את המכתב שמספרו 2016-11905 מיום 10 באוגוסט 2016.

גילוי סולבנסי

מבנה הגילוי הנדרש של חברות ביטוח בנושא משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס Solvency II - טיוטה שנייה

טיוטת חוזר בדבר הגילוי הנדרש אודות משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס Solvency II

ממשל תאגידי וניהול סיכונים, מידע ודיווח

אישור נושאי משרה ודיווח על בעלי תפקיד בגופים מוסדיים – טיוטה

טיוטת חוזר שמטרתו עדכון תהליך אישור נושאי משרה בגוף מוסדי וכן דרישות דיווח נוספות לגבי בעלי תפקיד משמעותי לאור העלאת מודול חדש במערכת אותות

ממשל תאגידי וניהול סיכונים

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(ועדת השקעות), התשע"ז-2017 - טיוטה

טיוטת תקנות שמעדכנות את ההוראות לגבי ועדת השקעות עמיתים במטרה להעלות את הרמה המקצועית של חברי הוועדה, להבטיח את עצמאותם ולצמצם ניגודי עניינים פוטנציאליים

הלבנת הון

הוראות לעניין זיהוי חלופי של לקוחות גופים מוסדיים במצב חירום – סופי

חוזר שמטרתו קביעת דרכים חלופיות לזיהוי ואימות פרטים של לקוחות גופים מוסדיים עליהם חל צו איסור הלבנת הון.

אחזור מידע אישי - תיקון

לכלול באזור האישי של המבוטח את אישור הביטוח המורחב

במטרה להקל על הליך המעבר של מבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופות חולים מקופת חולים אחת לקופת חולים אחרת, נדרשת חברת הביטוח, המבטחת בביטוח הסיעודי בקופת החולים לכלול באזור האישי של המבוטח את אישור הביטוח המורחב

השקעות

הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים המוסדיים

פירוט היבטים של השקעות אחראיות בקביעת מדיניות ההשקעה של הגופים, אם קיימים

מידע ודיווח

 

תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין דיווחים לממונה

עדכון הוראות הנוגעות לעניין דיווחים לממונה ובין היתר, עדכון והחלפת קבצי דיווח על עמיתים ומבוטחים במסגרת הדיווחים הנלווים של קופות גמל וקרנות פנסיה.

ביטוח רכב חובה 

א. השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים - טיוטה.

ב. השבת כספים מקרנית לציבור המבוטחים - מתכונת דיווח - טיוטה

 תיקון הוראות חוזרי ביטוח 2016-1-14 ו- 2016-1-22

א. הוראות לעניין 24 חודשי ביטוח.

ב. הוספת דרישת דיווח שנתית לקרנית.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.