סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 

מידרוג מותירה על כנו דירוג של Aa1 באופק יציב לחברת מגדל חברה לביטוח

02/10/2017     עידו אסייג  

מידרוג מותירה על כנו דירוג של  Aa1.ilלאיתנות הפיננסית (IFS) של מגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן- "החברה"), מותירה על כנו דירוג של Aa2.il(hyb) לכתבי התחייבות נדחים (הון שלישוני מורכב) ומותירה על כנו דירוג של Aa3.il(hyb) לכתבי ההתחייבות הנדחים (הון משני מורכב) שהנפיקה החברה באמצעות מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ. אופק הדירוג יציב.

סדרה

מס ני"ע

דירוג

אופק

סוג הון מוכר

תאריך פירעון סופי

א

1125483

Aa3.il(hyb)

יציב

משני מורכב

31.12.2021

ב

1127562

Aa3.il(hyb)

יציב

משני מורכב

31.12.2024

ג

1135862

Aa3.il(hyb)

יציב

משני מורכב

31.12.2027

ד

1137033

Aa2.il(hyb)

יציב

שלישוני מורכב

31.12.2027

ה

1139286

Aa3.il(hyb)

יציב

משני מורכב

30.06.2029שיקולים עיקריים לדירוג 

דירוג החברה משקף פרופיל עסקי חזק, הנתמך בגודלה של החברה, במובילות שוק ובנתחי שוק משמעותיים, שליטה טובה במערך ההפצה ובבסיס לקוחות רחב המהווה פוטנציאל ליצור הכנסות עתידי. מנגד, מוגבל הפרופיל העסקי בפיזור קווי עסקים נמוך יחסית עם ריכוזיות הכנסות גבוהה בענף ביטוח החיים המהווים כ-70% מסך הפרמיות. לחברה פרופיל סיכון סביר ביחס לדירוג, נוכח חשיפה נמוכה יחסית ללקוחות גדולים, סיכון מוצרים נמוך בביטוח כללי ושיפור ביחסי ההון הרגולטורים הנוכחיים והצפויים. אולם, ממשיך להתאפיין בסיכון מוצרים גבוה בביטוח חיים ובריאות לאור העובדה כי חלק מהותי מתוך העתודות של ביטוח חיים, בריאות וחסכון ארוך טווח, כוללים מנגנונים מבטיחי תשואה ותוחלת חיים, אשר חושפים את החברה לשינויים אקסוגניים משמעותיים. נציין כי לדעת מידרוג, על פרופיל הסיכון ממשיכים להעיב צרכי שירות החוב של בעל השליטה למרות שאלה פחתו משמעותית נוכח מחזור חוב, הקלה בעומס הפירעונות והארכת מח"מ החוב. 

הפרופיל הפיננסי של החברה הולם לדירוג ונתמך בכרית הונית הולמת ופרופיל נזילות טוב, כאשר חל שיפור באיכות הנכסים. מנגד, הגמישות פיננסית ורווחיות אינן בולטות לטובה ביחס לדירוג. 

על פי מודל ההון שלנו, לחברה עודף הון מותאם סיכון הולם ביחס לדירוג הנוכחי (תרחיש הקיצון השני בחומרתו מתוך חמישה) עם עודף הון של 115% על בסיס נתוני 30 ביוני 2017. הסיכונים העיקרים אליהם חשופה החברה כפי שנתפס במודל- נובעים מסיכונים ביטוחיים ובפרט סיכוני תוחלת חיים בפוליסות עם מקדמים מובטחים ומסיכוני שוק בתיק הנוסטרו (ביטוח חיים מבטיח תשואה, כללי והון). כמו כן, בהתאם להוראות סולבנסי 2 עמד יחס ה- SCR ליום 31 בדצמבר 2016 על כ- 93% ו-160% ללא ועם הוראות מעבר בהתאמה. יחסים אלו מציגים שיפור משמעותי במצב ההון בהשוואה לשנה קודמת תחת הוראות ההון החדשות (סולבנסי 2), עובדה התומכת בשיפור פרופיל הסיכון וגמישותה העסקית. יחד עם זאת נציין, כי יחס כושר הפירעון ללא הוראות מעבר עדיין נמוך ביחס למתחרים העיקריים, אך אנו סבורים כי לחברה קיימים מספר כלים וגמישות מספקת להשלמת הגירעון ולבניית מרווח מעל החסם הרגולטורי ובהם צבירת הון מהפעילות השוטפת והרחבת בסיס ההון על ידי הנפקת הון רובד 2 נוסף של עד כ-1 מיליארד ₪ (בהתאם למגבלה של 40% מה-SCR), המשך הפחתת הסיכונים בתיק הנוסטרו, התאמה מסוימת בתמהיל המוצרים, רכישת ביטוחי משנה ועוד. מידרוג מצפה, כי החברה תפעל לשמר מרווח ביטחון אל מול החסם הרגולטורי, נוכח תנודתיות גבוהה יותר ביחס למשטר ההון הנוכחי. 

נציין, כי הדירוג מגלם הטבה בגין מח"מ ההתחייבויות הארוך יחסית של החברה התומך משמעותית בפרופיל הנזילות ובדירוג החברה.

בתרחיש הבסיס של מידרוג, אנו מניחים כי החברה תשמר את מיצובה העסקי והיקף הפרמיות המורווחות ברוטו מפעילות אורגנית יצמח בכ-10% במצטבר בשנים 2017-2018 ביחס ל-2016. מחולל הרווח המרכזי יוותר ענף ביטוח החיים, כאשר הסביבה העסקית תיוותר מאתגרת. מחד צמיחה מתונה אולם יציבות בשיעור האבטלה שילחץ על המשך עליית השכר הריאלי ומאידך אנו לא רואים לחץ לעלייה משמעותית בעקום הריבית בטווח הזמן הקצר, כאשר פוטנציאל התשואות בשוק ההון יוותר מתון ותנודתי להערכתנו. במגזר הבריאות אנו מניחים התמתנות מסוימת בצמיחה בדומה לענף אולם קצב הצמיחה יוותר גבוה יחסית גם נוכח שיעור חדירה נמוך, כאשר בביטוח הכללי אנו מניחים שימור נתחי השוק הקיימים גם לאור רווחיות חיתומית מוגבלת. 

בשקלול יחסי הרווחיות שלנו עם התחזית ולאור תוצאות השנים הקודמות המשקפות מחזור עסקים לתפיסתנו, אנו מעריכים את רווחיות החברה ככזו שאינה בולטת לטובה ביחס לדירוג, כאשר פוטנציאל הרווח מוגבל, כאמור כתלות בפוטנציאל יצור התשואה. בתרחיש זה, יחסי ה-ROC וה- ROA צפויים לנוע בטווח שבין 3%-5% ו-0.2%-0.3% בהתאמה, בשנתיים הקרובות.

אופק הדירוג היציב משקף את העובדה כי אנו צופים שהחברה תשמור על נתוני המפתח בטווח התחזית.

מגדל חברה לביטוח בע"מ – נתונים פיננסים עיקריים (במיליוני ₪) 

 

 [1]30.06.2017

 [1]30.06.2016

2016

2015

2014

סה"כ נכסים

139,958

128,619

134,434

125,668

118,227

סה"כ הון המשויך לבעלי המניות של החברה

5,298

4,211

4,851

4,680

4,720

סה"כ רווח (הפסד) כולל משויך לבעלי המניות של החברה

1,087

(581)

172

169

554

סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו

12,051

10,673

11,194

10,689

10,426

מתוכם בביטוח חיים וחסכון ארוך טווח

8,480

7,489

7,835

7,662

7,606

מתוכם בביטוח בריאות

1,254

1,097

1,177

1,024

880

מתוכם בביטוח כללי

2,316

2,087

2,182

2,003

1,940

סה"כ פרמיות שהורווחו בשייר

11,281

10,019

10,486

10,066

9,738

סה"כ רווחי השקעה

7,988

906

4,930

3,475

5,598


יחסים מותאמים של מידרוג

נכסים בלתי מוחשיים ו-DAC מההון העצמי

41%

51%

45%

47%

48%

הון עצמי לסך הנכסים (ללא תלוי תשואה)

12%

10%

11%

11%

12%

תשואה על מקורות מימון (ROC)

13.3%

-8.2%

2.1%

2.4%

9.3%

תשואה על הנכסים

0.8%

-0.5%

0.1%

0.1%

0.5%

חוב מותאם לחוב מותאם והון עצמי

44%

44%

46%

41%

27%

רווח מותאם לפני ריבית ומס (EBIT) להוצאות ריבית

14.6x

-14.9x

5.8x

19.0x

22.9x[1] מתייחס ל-12 חודשים אחרונים שהסתיימו באותו תאריך


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר
 
סגור