סוכני ביטוח || ניסיון נוסף למנוע כניסת "חוזר צרוף"

ביום חמישי פנה, איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח, לראש רשות שוק ההון ביטוח וחסכון על מנת לנסות ולעצור את כניסת "חוזר צרוף" לתוקף. בנוסף נוגה עקל רצה לנשיאות וחוזרת בה מהתפטרותה.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום פאנדרצילום פאנדר

קרן מרדכי
28/02/2021

ביום חמישי פנה, איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח, לראש רשות שוק ההון ביטוח וחסכון על מנת לנסות ולעצור את כניסת "חוזר צרוף" לתוקף. זו פניה שנייה בימים האחרונים על מנת למנוע את כניסת התיקון לתוקף מחר (ב') כפי שדיווחנו פה ביום שישי על פניית שלמה אייזיק ליוע"מש
לטענת איגור בכדי לעמוד בדרישות שמוטלות על בעל הרישיון בסעיף המחייב הודעה ללקוח על קיום חברה שממנה נובעות יותר מ-40% מהכנסות הסוכן בענף יש צורך במידע שאינו נמצא במדויק ברשותו של סוכן הביטוח. ומגוון של בעיות טכניות לא מאפשרות לסוכנים לעמוד בדרישות החוזר. תשובה מרשות שוק ההון טרם התקבלה.

עוד בנושא הלשכה, הגיע למערכת פאנדר - אדוויזרלנד הידיעה כי נוגה עקל מתכוונת לרוץ לנשיאות הלשכה ובמקביל היא חוזרת בה מכוונת ההתפטרות ותמשיך לכהן כיו"ר מחוז מרכז.
לנוסח המלא של מכתב איגור מורי:


לכבוד:
מר משה ברקת, ד"ר
ראש רשות שוק ההון ביטוח וחסכון
עם ועולמו 4
ירושלים

א.נ.,

הנדון: בקשה לדחיית חוזר הצירוף


כיו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח בישראל הנני מתכבד להסב את תשומת לב הרשות כי כניסתו לתוקף ב-1 למרץ של חוזר הצירוף בתיקונים המתבקשים הינו בגדר גזרה שציבור הסוכנים אינו יכול לעמוד בה ומשכך מבוקש לדחות את מועד התחילה של התיקונים, כולם או חלקם, כפי שיפורט בהרחבה להלן בפנייתי הדחופה אליך.

בתחילת דבריי אציין כי אין מדובר על ויכוח על יעילות של סעיף כזה או אחר או תרומתו לרווחת הלקוחות. ויכוח זה אינו במקום בשלב זה ואם הרשות סבורה כי גילוי נאות מוגבר יתרום ללקוחות, אין בכוונתנו לנסות ולהפריך טיעון שכזה ואין לנו ספק כי הרשות בבוא היום תעשה את הבדיקות הרגילות ותסיק את מסקנותיה בדבר ערכו של הגילוי ביחס לציבור המבוטחים.

עם זאת, בכדי לעמוד בדרישות שמוטלות על בעל הרישיון בסעיף המחייב הודעה ללקוח על קיום חברה שממנה נובעות יותר מ-40% מהכנסות הסוכן בענף יש צורך במידע שאינו נמצא במדויק ברשותו של סוכן הביטוח.

ראשית , יש לזכור כי הוראה דומה קיימת בתחום הפנסיוני (מדרג החברות בטופס הנמקה) ולשם עמידה בדרישות מסמך ההנמקה,  מחוייבות חברות הביטוח לספק לבעל רישיון אישור מוסמך על הכנסותיו ממנה.

דרישה שמתווספת כעת לחוזר הצירוף אינה מטילה על החברות חובה לספק אישור כזה והחברות אכן לא מספקות דוחות אחידים.

להלן רק מקצת הבעיות שכבר ביום 1.3.21 יהפכו את כל בעלי הרישיון במדינה ל"עבריינים" בעל כורחם:

1.  אין לאף חברה בענף הביטוח דוחות אחידים המאפשרים להבחין בין סוגי העמלה לצורך עמידה בחוזר על פי הענפים המתבקשים.

2.  הדוחות הקיימים בחלק מהחברות מערבבים בין הענפים כך שמפרטים יחד פוליסות מענף החיים וענף החיים.

3.  חלק מהפוליסות הן מעורבות (מחלות קשות בפוליסות חיים)

4.  כלל לא הובהר על ידי הרשות מה כוונת הגדרת ה"ענף" מעבר להפנייה לענפי הביטוח בחוק.

5.  בניהם?

6.  מקדמות נפרעים משולמות היום כחלק מכלל העמלות (לאלה שביקשו זאת) ובחלק מהמקרים קיים קושי להבחין בינן ובין העמלה הרגילה, למרות שלמעשה מדובר בהלוואה ולא בעמלה, כיצד יש להתייחס לתשלומים אלו.
 
מאליו מובן כי אלו הם רק דוגמאות נבחרות לקושי המתעורר בהכנות לכניסת החוזר לתוקף. אך אין ספק כי די בדוגמאות אלה בכדי להראות שענף הביטוח כולו אינו מוכן כלל לעמידה בדרישות ההוראות החדשות אשר עתידות להכנס לתוקפן ביום 1.3.21.

יתרה מכך, כל פניותינו לקבל הבהרות מה נעשה מול החברות על ידי הרשות, עלו בתוהו.

על כן אבקשכם להודיע לאור האמור, על דחיה סבירה של כניסת הוראות חוזר לתוקף או דחיית כניסה לתוקף של הסעיפים ביחס לסוגיית ה 40% ומעלה בהיקף עמלה,  ובתוך תקופת הדחיה להורות לחברות הביטוח להכין ולספק את הדוחות לסוכני הביטוח או לחילופין להודיע על דחיית הסעיף האמור במספר חודשים כדי לתת לחברות הביטוח שהות הולמת להערך ליישום הדרישה, או לחילופי חילופין, להודיע על תקופת אי אכיפה של הוראות אלו למשך תקופה של שנה לשם הערכות ויישום.

בנוסף, החוזר מפנה את הסוכנים לקבל מידע על החברות המשווקות בענפי הביטוח השונים מהדוחות השנתיים של הרשות המפורסמים באתר הרשות. נבקש לחדד כי בשלב זה מופיע באתר דוח שנתי המתייחס לשנת 2019 בלבד חרף העובדה שהשנה הינה 2021 ,והיה מצופה כי הרשות תציג רשימה מעודכנת של חברות לשנת 2020 באתר הרשות כך שכל סוכן יוכל לראות את מספר החברות הרלוונטיות לכל ענף ביטוח .

נודה להתייחסותכם הדחופה


  מר איגור מורי,
  יו"ר ועדת הבריאות
  לשכת סוכני הביטוח בישראל