רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון || יישוב תביעות אובדן כושר עבודה - תיקון

הוראות החוזר יחולו על כל חברות הביטוח

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
דר משה ברקת קרדיט סטודיו עדיף	דר משה ברקת קרדיט סטודיו עדיף

קרן מרדכי
08/03/2021

1. כללי 

בחוזר ביטוח חיים 2020-1-22 שעניינו "יישוב תביעות אובדן כושר עבודה" (להלן - החוזר) שפורסם ביום 6.12.20 נקבע בסעיף 34(א) כי תחילת תוקפו של החוזר תהיה ביום 2.5.2021. 

בעקבות פניות הגופים המוסדיים מהן עולה כי נוכח מורכבות יישום הוראות החוזר נדרש להם זמן היערכות נוסף לתחילת תוקפו של החוזר, ובשים לב לצורך בהקמת מנגנונים חדשים ליישום ותפעול שוטף של הוראות החוזר (כגון: התקשרות עם ספקי שירותי ייעוץ רפואי וועדות רפואיות, קביעת נהלי עבודה חדשים בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בחוזר ועוד), מוצע לדחות את תחילת תוקפו של החוזר כך שהחוזר ייכנס לתוקפו ביום 1.9.2021.


לחוזר המלא