עוקץ המשיכות בפנסיה, הסוף ?

הוראה לעצירת משיכות גורפות מכספי פנסיה ותגמולים|| רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה היום (ד') טיוטת חוזר שעתיד למנוע את משיכת כספי התגמולים מקופות גמל לחיסכון כל עוד לא נותקו יחסי עובד מעביד או הגעה לגיל זכאות. בכך נוצרת השוואה למצב הקיים בקרנות הפנסיה ונמנעת עקיפת איסור המשיכה שהתפתחה כפרקטיקה פסולה הפוגעת בחוסכים

 

 
Image: DreamstimeImage: Dreamstime
 

רשות שוק ההון
FacebookTwitter Whatsapp
06/10/2021

לאחרונה הובא לידיעת הרשות כי התפתחה בשוק החיסכון הפנסיוני פרקטיקה פסולה, לפיה בעלי רישיון וכן גורמים נוספים שאינם בעלי רישיון, מפרסמים הודעות לציבור הרחב ואף משדלים בדרכים שונות חוסכים ועמיתים בקרנות הפנסיה "להשיג כסף קל ומהיר" באמצעות העברת החיסכון הצבור בקרן פנסיה לקופת גמל לחיסכון ומשיכת הכסף שלא כדין, ובכך עוקפים את ההוראה האוסרת משיכת כספי תגמולים מקרנות הפנסיה כל עוד מתקיימים יחסי עובד ומעסיק. נוהג זה נוגד באופן מפורש את תכלית החיסכון הפנסיוני שעיקר מטרתו בהבטחת קיומה של קצבת זקנה חודשית בעת פרישה ובקרן פנסיה גם רכישת כיסויים ביטוחיים לנכות ושארים בתקופת עבודתו של החוסך בהיותו עמית מבוטח בקרן הפנסיה. 

בשל הנוהג הפסול כאמור, מבצעת הרשות מהלכים לבלימת המצב הקיים שעשוי לפגוע בחוסכים והמבוטחים בישראל. בתוך כך, מוצע בתיקון החוזר ביצוע האחדה בהוראות בקבועות לעניין משיכת כספים בקופות הגמל לחיסכון ובקרנות הפנסיה, באמצעות תיקון של הוראות התקנון התקני של קופת גמל לחיסכון.

במצב הקיים, בתקנון קרן הפנסיה קיימת הוראה המונעת את האפשרות למשיכת כספי התגמולים כל עוד לא נותקו יחסי עובד ומעסיק. לעומת זאת, בהוראות קופות הגמל לחיסכון לא נקבעה הוראה מקבילה המגבילה את אפשרות המשיכה של כספי תגמולים שעה שעדיין מתקיימים יחסי עובד ומעסיק. זהו המצב אותו מתקן החוזר המוצע.

בנוסף תמשיך הרשות לנקוט בהליכי אכיפה כלפי גורמים מפוקחים אשר הפרו את הוראות הדין והוראות הפיקוח ותבצע את הבירורים הנדרשים אל מול בעלי הרישיון ה"משווקים" מהלך זה. בפרט, קיים חשש ממשי אצל הרשות כי במקרים שהתעוררו לאחרונה פעלו גורמים מסוימים בניגוד לחובות האמון והזהירות החלות עליהם. הרשות תמשיך להבטיח, בכל הכלים העומדים לרשותה, וככל שמשאביה יאפשרו, כי ינקטו צעדים כנגד בעלי רישיון הפועלים בניגוד לטובת לקוחותיהם.