הוראות הנוגעות להקצאת הון בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

(הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 203, 204A ,203A ו-208A)

 

 
Image by TheDigitalWay from PixabayImage by TheDigitalWay from Pixabay
 

מיכאל לוי
FacebookTwitter Whatsapp
14/10/2021

מבוא

בשנים 2014 עד 2020 פרסמה ועדת באזל לפיקוח בנקאי (BCBS) מספר הוראות חדשות ועדכונים להוראות הנוגעים לסיכון אשראי צד נגדי: במרץ 2014 פורסם מסמך "הגישה הסטנדרטית לחישוב  חשיפה לסיכון אשראי צד נגדי", באפריל 2014 פורסם עדכון למסמך "דרישות ההון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים" ובפרסומים מדצמבר 2014 ומיולי 2020 עודכן מסמך "דרישות ההון בגין סיכון להתאמת שווי בגין סיכון אשראי צד נגדי".

בעקבות פרסומים אלו, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגיד, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 203, והתקנתי את הוראות ניהול בנקאי תקין מספר 204A ,203A ו-208A (להלן – הוראה 203, הוראה 203A, הוראה 204A והוראה 208A – בהתאמה).