הטיפול במשבר הנדל"ן מועבר בחלקו לרשויות המקומיות

על כל היתר לבניית יח"ד תקבל רשות מקומית מענק של 2,000 ₪ מקרן תמרוץ הגדלת היצע הדיור; הקרן תמומן מהפרשות הרשות מארנונה עסקית; משכירי נכסים ללינה עבור אורחים מתחלפים לתקופה העולה על 90 יום בשנה יוגדרו כבית מלון

 

 

 
Image by F. Muhammad from PixabayImage by F. Muhammad from Pixabay
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/05/2022

על פי טיוטת התכנית הכלכלית לשנת 2023 של האוצר

וקם קרן לתמרוץ הגדלת היצע הדיור ברשויות מקומיות, אשר כספיה ישמשו לתמרוץ הרשויות המקומיות בהגדלת היצע הדיור בתחומן, באמצעות מתן סיוע לקליטת תושבים חדשים ברשות ובצמצום הפערים הנובעים מהגדלת היצע הדיור בה.

החל משנת 2024 ואילך, כל רשות מקומית תפריש לקרן ברבעון הראשון של השנה, סכום מסוים מהגידול בגביית הארנונה שאינה ממגורים בשנה הקודמת לשנה שבה מבוצעת.

על מנת להבטיח כי הדבר לא יכביד על רשויות שהכנסותיהן מארנונה שאינה למגורים נמוכות, מוצע לקבוע דיפרנציאציה בין רשויות מקומיות ביחס להפרשות שלהן יידרשו, בהתאם לגובה הכנסותיהן מארנונה כאמור, כך שרשויות שהכנסותיהן מארנונה עסקית הן הגדולות ביותר באופן יחסי לרשויות האחרות יפרישו 40% מהגידול בהכנסותיהן וכך במתווה יורד, כאשר רשויות שהכנסותיהן מארנונה שאינה למגורים הן הנמוכות ביותר באופן יחסי לרשויות האחרות, יפרישו רק 10% מהגידול בהכנסות אלו, באופן שישמר עבורן שיעור גדול יותר מהגידול בהכנסות מארנונה שאינה למגורים.

הכספים שהופרשו על ידי הרשויות המקומיות יועברו לקרן לתמרוץ דיור, שמתוכה הן יחולקו בין הרשויות המקומיות באופן שעבור כל היתר לבניית יחידת דיור שהוציאה רשות מקומית בשנה קלנדרית.

החל משנת 2021 ואילך, תהא זכאית הרשות בחלוף שלוש שנים מיום מתן ההיתר, למענק בסך 2,000 ש"ח שיועבר לתקציבה השוטף מידי שנה (להלן – מענק להאצת דיור). כצעד משלים, עד שנת 2029, במידה והכספים שהצטברו בקרן לא יספיקו למימון המענקים להאצת דיור, הממשלה תוסיף את הכספים הנדרשים לקרן. זאת, באופן שיבטיח כי גם בשנים הראשונות לקיומה של הקרן, שבהן ההפרשה של הרשויות לא בהכרח תספיק למימון כלל המענקים להאצת דיור בהן.

נוכח תיקון זה, מוצע לקבוע במקביל כי באופן חד פעמי יוסמכו הרשויות המקומיות לעדכן את תעריף הארנונה למגורים שלהן בשיעור של עד 5% ללא אישור שר האוצר ושרת הפנים.

קיצור תקופת פטור מארנונה למבנים לא מאויישים

השמשת מבנים שנהרסו או ניזוקו יכולה להגדיל את היצע הדירות בשוק ותוכל להוות פתרון ראשוני מהיר למצב. כך ביחס למבנים המיועדים למגורים בעיקר, אך גם ביחס למבנים המיועדים לתעשיה, מסחר ותעסוקה, השמשתם צפויה לתרום משמעותית להכנסות הרשויות המקומיות ולהיטיב עם תושביהן. 

לכן, מוצע לקצר את התקופה שבה זכאים מבנים כאמור לפטור מארנונה, משלוש שנים לשנתיים בלבד!

לידיעת משכירי אייר בי אנד בי – בתכנית המוצעת יונחו שר האוצר ושרת הפנים לתקן את תקנות הארנונה ולהוסיף להגדרה של בתי מלון כל נכס אשר משמש למתן שירותי לינה עבור אורחים מתחלפים במסגרת פעילות השכרת הנכס לטווחי זמן קצרים לתקופה העולה על 90 ימים בשנה.

התחדשות עירונית בשכונות צמודי קרקע

כיום קיימות באזורי הביקוש במדינת ישראל עשרות אלפי יחידות דיור בבנייה צמודת קרקע. יחידות הדיור צמודות הקרקע נפרסות על לא מעט שטחים שיש בהם פוטנציאל בינוי גבוה, במיוחד כשמדובר בבניה רוויה שכוללת מספר יחידות גבוה יחסית ליחדת השטח. כך לדוגמא, בעיר חולון מספר יחידות הדיור צמודות הקרקע עומד על 7.5% מיחידות הדיור אולם השטח עליו בנויות אותן יחידות עומד על כ 26% מהשטחים הבנויים בעיר כפי שעולה מבדיקה שביצע המרכז למיפוי ישראל עבור משרד האוצר.

האוצר מציע כי במקום המצב הקיים בו הכרזה על מתחם לפינוי בינוי או לעיבוי בנייה היא בשטח שיש בו 24 יחידות כדי לבנות עליו 70 יח"ד דיור כיום, כאשר מדובר ביחידות דיור צמודות קרקע הנמצאות על תא שטח גדול יחסית, מוצע שבסמכות מנהל הרשות המקומית להכריז על שטח כעל מתחם לפינוי לשם בינוי תחול גם אם יש בשטח פחות מ 24 יחידות, ובתנאי שבשטח כאמור יש 10 יחידות לפחות שהן יחידות צמודות קרקע.