רשות ניירות ערך אישרה הקלות לגופים המפוקחים - דחיית כניסת הוראת קרן מחקה לתוקף

בין ההקלות: מתן ארכה לתאגידים המדווחים לפרסום דוחות הרבעון השלישי, דחיית מועד הגשת דוחות רבעוניים של חברות ניהול התיקים, דחיית כניסת הוראת קרן מחקה לתוקף והקלות זמניות לגבי חובות זיהוי לקוח ושימוש במסמכי מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. כמו כן נדחו בחינות הרישוי למנהלי תיקים

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

רשות ניירות ערך
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/10/2023

יו"ר הרשות עו"ד ספי זינגר: "מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', עוקבת רשות ניירות ערך באופן רציף ומעמיק אחר הנעשה בשוק ההון כדי להבטיח את תפקודו הסדיר".

בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" רשות ניירות ערך אישרה היום מספר הקלות לגופים המפוקחים על ידה. ההקלות יאפשרו לגופים המפוקחים להתמודד עם קשיים שהתעוררו נוכח גיוס המילואים הרחב שבוצע לטובת המלחמה וכן נוכח המצב הביטחוני שמקשה על החברות לקיים את שגרת הפעילות שלהן, תוך שמירה על עניינו של ציבור המשקיעים.

יו"ר הרשות עו"ד ספי זינגר: "מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', עוקבת רשות ניירות ערך באופן רציף ומעמיק אחר הנעשה בשוק ההון כדי להבטיח את תפקודו הסדיר. כמו כן, סגל הרשות מקיים שיח רציף עם הגופים המפוקחים ונציגיהם, על מנת לוודא כי הם שומרים על הרציפות התפקודית, לרבות בכל הנוגע למתן שירות ללקוחות, וכן על מנת לבדוק מהן ההקלות הנדרשות עבורם בכדי להתמודד עם הקשיים בתקופה זו. ההקלות שאושרו היום נועדו למטרות אלו. הרשות ממשיכה לעקוב אחר השוק וצרכיו וכן לבחון מתן הקלות נוספות במידת הצורך".

ההקלות אושרו בנושאים הבאים:

א. מתן ארכה של חודש ימים למועד פרסום הדוח לרבעון השלישי לשנת 2023 לתאגידים המדווחים:

הרשות אישרה הקלה לכלל התאגידים המדווחים לפיה, תינתן ארכה בת חודש ימים במועד האחרון להגשת הדוחות לרבעון השלישי לשנת 2023, כך שהמועד האחרון להגשת הדוחות ידחה מיום 30 בנובמבר 2023 ליום 31 בדצמבר 2023. חברות אשר יבחרו לאמץ את ההקלה ולדחות את מועד פרסום הדוחות, ידרשו לפרסם לציבור המשקיעים דיווח מיידי על כך.

ב. דחיית מועד הגשת דוחות רבעוניים של חברות ניהול תיקים לקוחותיהם:

הרשות הודיעה כי לא תיזום ותמליץ על נקיטת הליכי אכיפה בקשר עם איחור בהגשת הדוחות הרבעוניים לרבעון השלישי של מנהלי  תיקים ויועצי השקעות לרשות ככל שאלו יוגשו עד 60 יום מהמועד שנקבע להגשתם (עד 21.12.23). 

כמו כן הרשות לא תנקוט בהליכי אכיפה כנגד מנהלי תיקים בגין איחור בהגשת הדוחות לרבעון השלישי ללקוחותיהם ככל שאלו ימסרו להם עד 30 יום מתום המועד שנקבע לכך (עד 30.11.23).

ג. דחיית כניסת הוראת קרן מחקה לתוקף:

הרשות החליטה לדחות בחודשיים את מועד כניסתה לתוקף של הוראת קרן מחקה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה במטרה לאפשר למנהלי הקרנות ולנאמנים להיערך כנדרש ליישום  תיקוני ההוראה. 

ד. הקלות זמניות לגבי זיהוי לקוחות בטכנולוגיה המאפשרת זיהוי מרחוק:

הרשות החליטה לתת הקלות זמניות לגבי חובות זיהוי לקוח ושימוש במסמכי מקור לפי חוק איסור הלבנת הון אשר יאפשרו לחברות ניהול תיקים וכן לחברי הבורסה שאינם בנקים לבצע את חובות הזיהוי של הלקוחות, האימות והצהרת נהנה ובעל שליטה, באמצעות טכנולוגיה המאפשרת תקשורת מרחוק. וזאת לתקופה של 60 יום.

ה. דחיית בחינות רישוי 

כמו כן הרשות החליטה לדחות את בחינות היסוד למועמדים לקבלת רישיון שאמורות היו להתקיים במהלך חודש אוקטובר 2023. מועדי הבחינות נדחו למועדים שנקבעו במקור למועד ב' של בחינות אלו. סדרי הרישום לבחינות והקלות הנוגעות לכללים בעניין החזרי האגרות לנרשמים שיבחרו לא לגשת לבחינות, הותאמו לנסיבות המיוחדות של מצב החירום.

ההקלות ואמצעים ליצירת קשר מרוכזים בדף האינטרנט ייעודי שנפתח לשם כך באתר הרשות בכתובת: https://www.new.isa.gov.il/nav-index/supervised-general/war-updates

x