תדיראן מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2023

וממשיכה לפעול למימוש פוטנציאל הצמיחה בשוק האנרגיה הסולארית באירופה, ושוק הסולאר ואגירת אנרגיה בישראל

 

 

 
משה ממרוד, מנכ״ל ובעל השליטה בתדיראן, קרדיט צילום: סיון פרג׳משה ממרוד, מנכ״ל ובעל השליטה בתדיראן, קרדיט צילום: סיון פרג׳
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

ההכנסות ברבעון הסתכמו לכ-642.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-6.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
 
הרווח הגולמי הסתכם לכ-105.9 מיליון ש"ח, שיעור של כ-16.5%.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם לכ-49.3 מיליון ש"ח, שיעור של כ-7.7%.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לכ-40.0 מיליון ש"ח, שיעור של כ-6.2%.

הכנסות מגזר מוצרי הצריכה ברבעון השלישי צמחו בשיעור של כ-5.2% לעומת תקופה מקבילה אשתקד ועמדו על כ-301 מיליון ש"ח, שיעור הרווח התפעולי עמד על כ-10.7%.

החברה מעריכה כי היקף מכירות מגזר מוצרי הצריכה בשנת 2023 יעמוד על כ-900 מיליון ש"ח ושיעור הרווח התפעולי לשנת 2023  יהיה בטווח שבין 6% ל-7%.

הכנסות מגזר האנרגיה ברבעון השלישי צמחו בשיעור של כ-7.2% לעומת תקופה מקבילה אשתקד, שיעור הרווח התפעולי עמד על כ-5% כתוצאה מהכרה בהכנסה בפרויקטי אגירה לצד קיטון בהכנסות VP SOLAR.

משה ממרוד, מנכ"ל החברה ובעל השליטה, מסר: "אנו מציגים את תוצאות הרבעון השלישי, אשר בהתאם לתחזיותינו היה טוב יותר בתחום מוצרי הצריכה, הן מבחינת מכירות והן מבחינת הרווחיות, לאחר שסיימנו תהליך של מימוש מלאי יקרי. בתחום האנרגיה ישנו גידול בהכנסות שנבע בעיקר מהכרה בהכנסות בגין מסירות של מערכות אגירה בהיקף של כ-51 מיליון דולר כאשר  בסולאר באיטליה ובישראל, חווינו ירידה במכירות וברווחים גם ברבעון זה, כתוצאה מנסיבות אותן ציינו בדיווחים קודמים, אולם אני מעריכים כי ההתפתחויות הצפויות בשוק הסולאר באיטליה ובישראל, מהוות הזדמנות צמיחה לפעילות החברה ותומכות ביעד האסטרטגי שהצגנו. 

עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל, חווינו ירידה בביקוש למוצרי החברה בישראל (במוצרי מיזוג אוויר ובסולאר), בעיקר בשבועות הראשונים. במהלך חודש נובמבר נראה כי קצב המכירות של מוצרי מיזוג אוויר חוזר לקצב המאפיין תקופה זו בשנה. בנוסף, בעקבות המלחמה צפוי עיכוב מסוים במסירת מערכות אגירה לבקשת הלקוחות, בין היתר, לאור העובדה כי חלק מהאתרים ממוקמים בעוטף. החברה צפויה למסור מערכות בהיקף כולל של כ-85 מיליון דולר בשנת 2023.  מטבע הדברים, התקופה מאופיינת בחוסר וודאות לגבי המשך התפתחות המלחמה והשפעותיה ואין ביכולתנו להעריך כיצד יתפתח המצב ואת המשך ההשפעה על ביצועי החברה בעתיד. חשוב לציין כי  הקבוצה נכנסת לתקופה זו עם חוסן וגמישות פיננסית, מינוף נמוך וניהול מלאי יעיל ואשרור דירוג שלilAA-  (אופק שלילי) על ידי חברת הדירוג מעלות. ליבנו עם המשפחות שאיבדו את יקיריהם. משפחת תדיראן שולחת איחולי החלמה לכל הפצועים ומייחלת לחזרתם של החטופים והחטופות במהרה ובשלום. אנו מבקשים לחזק ולהודות לכל החיילים והחיילות וכלל כוחות הביטחון הפועלים להגנה על הבית."

להלן תמצית תוצאות הפעילות לרבעון השלישי לשנת 2023 (בהשוואה לרבעון המקביל ב-2022):

מחזור המכירות ברבעון השלישי של שנת 2023 גדל בשיעור של כ-6.7% והסתכם לכ-642.3 מיליון ש"ח לעומת כ-602.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברבעון נובע מגידול כמותי וכספי במכירות מזגנים ומהכרה בהכנסות מפרויקטים לאגירת אנרגיה. הגידול קוזז בחלקו מירידה בהכנסות VP SOLAR .

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לכ-105.9 מיליון ש"ח (שיעור של כ-16.5%), בדומה לכ-105.1 מיליון ש"ח (שיעור של 17.5%) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בין היתר משינוי בתמהיל ההכנסות של מגזר האנרגיה ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA ברבעון ירד בכ-2.3% והסתכם לכ-61.6 מיליון ש"ח (שיעור של כ-9.6%), לעומת כ-63.0 מיליון ש"ח (שיעור של כ-10.5%) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי ברבעון גדל בכ-7.9% והסתכם בכ-40.0 מיליון ש"ח (שיעור של כ-6.2%) לעומת כ-37.1 מיליון ש"ח (שיעור של כ-6.2%) ברבעון המקביל אשתקד. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של הקבוצה הסתכם ברבעון לכ-21.0 מיליון ש"ח לעומת כ-(23.8) מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי ליום 30.9.2023 הסתכם בכ-508.8 מיליון ש"ח לעומת כ-412.6 מיליון ש"ח ליום 31.12.2022. 

לגרף תדיראן גרופ לחצו כאן

197 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 85.77 מיליון בתדיראן גרופ
קרנות נאמנות שמחזיקות את תדיראן גרופ. לרשימה המלאה
x