IBI מודיעה על כניסה למשא ומתן לרכישת חברת פסגות קרנות נאמנות

IBI מכוונים לרכוש סוג אחד של קרנות

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
04/12/2023

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 3 בדצמבר 2023 אישר דירקטוריון החברה ודירקטוריון חברת הבת אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ ("איביאי קרנות") את כניסתן של החברות למשא ומתן עם פסגות קבוצה לפיננסים בע"מ וחברות בשליטתה ("פסגות קבוצה"), לרכישת 100% ממניות פסגות קרנות נאמנות בע"מ ("פסגות קרנות נאמנות").

בהתאם לעקרונות למשא ומתן שאושרו על-ידי הדירקטוריונים, יוצע לרכוש את פסגות קרנות נאמנות עם פעילות הקרנות הפאסיביות בלבד בתמורה לסכום של כ- 150 מיליון ₪ (שישולם באמצעות החברה או איביאי קרנות). 

אם יגובש הסכם סופי הוא יהא כפוף לאישורים הנדרשים על-פי הוראות דין או הסכמים מסחריים, בהם אישורים רגולטורים ואישורים צדדים שלישיים. במסגרת המשא ומתן תבחן החברה קליטת כוח האדם הקיים בפסגות קרנות נאמנות לצורך המשך תפעול ניהול קרנות הנאמנות שיירכשו.

בכוונת החברה ואיביאי קרנות לנקוט מאמצים מסחריים סבירים להשלמת בדיקות הנאותות ולפעול מול פסגות קבוצה לצורך התקשרות בהסכם סופי ומחייב.

האמור לעיל כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968 . כאמור לעיל, מובהר כי נכון למועד דיווח מיידי זה, אין כל וודאות שהמשא ומתן יוביל להסכם סופי ומחייב, ושככל שייחתם הסכם סופי, מה יהיו תנאיו, לרבות מתווה העסקה, מחירה והמועדים לביצועה. יצוין כי ביצוע העסקה מותנה בקבלת אישורים והסכמות של צדדים שלישיים לרבות אישורים רגולטוריים.


x