ברק (6A) אולטרה ת"א 90 כפליים - הודעה על פרוק קרן - שימו לב!

ברק (6A) אולטרה ת"א 90 כפליים (מספר קרן: 5138136) | הפסקת הצעת יחידות 24/4/24

 

 
Image by FreepikImage by Freepik
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/04/2024

מנהל הקרן מודיע כי הקרן עומדת בפני תהליך פרוק.

עילת הפרוק: בהתאם לסעיף 103(2) לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - "החוק"), החליט דירקטוריון מנהל הקרן ביום 21.03.2024 לפרק את קרן הנאמנות שלעיל בהתאם להוראות הסכם הקרן. 

מועד הפרוק: 25/04/2024 .

המפרק יהיה:

מנהל הקרן.

שכרו של המפרק:

בהתאם להחלטת מנהל הקרן, מנהל הקרן לא יקבל שכר בגין תפקידו כמפרק. יובהר, כי לא יגבו דמי ניהול בקרן בתקופת הפירוק. 

המקום בו ישמרו ספרי הקרן:
 
משרדו הרשום של מנהל הקרן - רחוב מצדה 7, בני ברק 5126112

החל מתאריך 26/03/2024 תופסק הצעת היחידות.

ממועד הפרוק המצוין לעיל לא ניתן יהיה לפדות את יחידות הקרן.

מנהל הקרן רשאי לחרוג ממדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה בהסכם הקרן, בתשקיף או בדוח בשל מימוש נכסי הקרן.

1. לידיעת חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: בהתאם להוראות החוק עליכם לשלוח דוח זה לבעלי היחידות בקרן המחזיקים ביחידות באמצעותכם, מיד לאחר קבלת הדוח, וזאת לפי מעניהם הידועים לכם בעת קבלת הדוח.

2. יצוין, כי החל ממועד ההודעה על פירוק הקרן, נאמן הקרן, יובנק חברה לנאמנות בע"מ, מוותר על תשלום שכרו. יובהר, כי לא יגבו דמי נאמן בקרן בתקופת הפירוק.

3. בד בבד עם דיווח זה מדווח מנהל הקרן על הפסקת הצעת יחידות הקרן החל מיום 26.03.2024.

4. על רקע קושי תפעולי במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בהשלמת פרוק של קרן מבלי שהמסחר בקרן הופסק, לכל המאוחר, יום מסחר אחד לפני מועד הפרוק, בכוונת מנהל הקרן לפנות ליו"ר רשות ניירות ערך בבקשה שתורה על הפסקה של פדיון היחידות בקרן ביום 24.04.2024 (שהינו יום מסחר אחד לפני מועד הפירוק הקבוע).

x