בנק ישראל >> יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברביע השלישי של שנת 2016 בכ-10.5 מיליארדי ש"ח

יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-11 מיליארדים

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

04/12/2016 בנק ישראל


יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברביע השלישי של שנת 2016 בכ-10.5 מיליארדי ש"ח (1.3%) והסתכמה בכ-841 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-11 מיליארדים (2.2%) ועמדה בסופו על כ-501 מיליארדים. 

א.החוב של המגזר העסקי 
  • מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע השלישי של שנת 2016 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-10.5 מיליארדי ש"ח (1.3%) ועמדה בסוף ספטמבר על כ-841 מיליארדים. העלייה ביתרת החוב נבעה מגידול כמותי בחוב החוץ הבנקאי שהסתכם בכ-14.8 מיליארדים והורכב בעיקרו מגיוסים נטו באג"ח סחירות בישראל. גיוסים אלו התבצעו בעיקר בספטמבר, בו נרשמו הנפקות משמעותיות שנבעו בחלקן מהקדמת הנפקות מאוקטובר שהתאפיין במיעוט ימי עסקים (חגי תשרי). העלייה ביתרה קוזזה במקצת מהקטנה כמותית של הלוואות בנקאיות וכתוצאה מייסוף של כ-2.3% בשער החליפין של השקל מול הדולר, אשר הקטין את השווי של החוב הנקוב והצמוד מט"ח.

  • ברביע השלישי של השנה, הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-19 מיליארדי ש"ח, גבוה משמעותית מהגיוסים ברביע הקודם (כ-10 מיליארדים), רוב הגיוסים התבצעו בספטמבר. בחודש אוקטובר 2016, על רקע מיעוט ימי העסקים, הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-0.5 מיליארדי ש"ח בלבד. 

  • המרווח בין תשואת מדד אג"ח החברות הצמוד, תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות התרחב בכ-0.1 נק' האחוז בחודשיים האחרונים עד לרמה של כ-1.36 נק' האחוז באוקטובר, זאת לאחר ירידה של כ-0.31 נק' האחוז שנרשמה בחודשים מרץ עד אוגוסט של השנה. 
בחודש נובמבר 2016 בוצעו התיקונים הרטרואקטיביים הבאים: ניכוי אשראי למלכ"רים ציבוריים ופרטיים מהמגזר העסקי (ירידה של כ-2.3 מיליארדי ₪, ביתרת החוב של המגזר העסקי) והעברתם לממשלה ולמשקי הבית, בהתאמה. זאת, בהתאם להגדרות הבינלאומיות; שיפור אומדן לאחזקות הגופים המוסדיים באג"ח של המגזר העסקי באמצעות שימוש בנתונים פרטניים – שיפור זה אינו משפיע על סך החוב של המגזר העסקי, אלא על פילוח האחזקות באג"ח של המגזר העסקי שבידי הגופים המוסדיים ומשקי הבית (המחושב כשארית). שיפור זה מתבטא בלוחות ארוכי הטווח לפי מלווים ומכשירים המפורסמים באתר הבנק.

ב.החוב של משקי הבית

  • יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע השלישי של שנת 2016 בכ-11 מיליארדי ש"ח (2.2%) והסתכמה בכ-501 מיליארדים. מתחילת השנה גדלה יתרת החוב של משקי הבית בכ-27 מיליארדי ש"ח (5.6%), מזה כ-16 מיליארדים (4.9%) בחוב לדיור וכ-11 מיליארדים (7.2%) בחוב שאינו לדיור.

  • יתרת החוב לדיור עלתה ברביע השלישי של השנה בכ-6 מיליארדי ש"ח (1.8%) ועומדת על כ-337 מיליארדים.

  • ברביע השלישי של שנת 2016 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-16 מיליארדי ש"ח, דומה לתקופה המקבילה אשתקד. באוקטובר 2016 חלה ירידה עונתית ברובה בנטילת משכנתאות לעומת החודש הקודם, והן הסתכמו בכ-2.8 מיליארדי ש"ח, זאת בעקבות מיעוט ימי העסקים בחודש זה. בניכוי השפעות עונתיות, האומדן לנטילת משכנתאות חדשות בחודש אוקטובר הסתכם בכ-4.1 מיליארדי ש"ח (

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניניים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.