נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מידרוג מציבה תחת בחינה עם השלכות שליליות את הדירוג לקבוצת עמוס לוזון יזמות אנרגיה Baa1‏

 

 הקרנות המשקיעות באגח לוזון לחץ כאן 

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

דירוג סדרות ודירוג מנפיק

Baa2.il

בחינת דירוג עם השלכות שליליות

 

מידרוג מציבה תחת בחינה (CREDIT REVIEW) עם השלכות שליליות את דירוג המנפיק ואגרות החוב (סדרות ו' ו-ז') שהנפיקה קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ (להלן: "החברה"), המדורגות על ידי מידרוג.

הצבת הדירוג בבחינה הינה בעקבות עלית התשואות בסדרות האג"ח של החברה אשר מובילות להיעדר נגישותה למיחזור חוב בשוק ההון, כאשר תזרים המזומנים אותו מציגה החברה בדוחותיה, מסתמך על גיוס חוב, באופן המצריך את החברה לייצר יתרות נזילות גבוהות ממימוש נכסים ו/או מימון מחדש, לצורך פירעון האג"ח החל מחודש יוני לשנת 2019. מידרוג תבחן את תחזית תזרים החברה על רקע האמור ואת ההשפעה על פרופיל הסיכון של החברה ותעדכן בהתאם לתוצאות הבחינה.

אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:

סדרת אג"ח

מספר נייר ערך

דירוג

אופק דירוג

מועד פירעון סופי

אג"ח ו'

4730123

Baa2.il

בחינת דירוג עם השלכות שליליות

01/12/2019

אג"ח ז'

4730149

Baa2.il

בחינת דירוג עם השלכות שליליות

30/09/2021

 

*לחברה סדרות אג"ח נוספות (ח', ט' ו-י') אשר אינן מדורגות על ידי מידרוג

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מחודש פברואר 2018.

אודות החברה

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ (לשעבר קבוצת א. דורי בע"מ) התאגדה בשנת 1961. החל מינואר 2016  נמצאת בשליטתו של מר עמוס לוזון. החברה עוסקת, בעצמה ובאמצעות חברות בנות ותאגידים בשליטתן, בניהול וביצוע של פרויקטים קבלניים ובייזום, פיתוח, הקמה ומכירה של פרויקטים, בעיקר בתחום הנדל"ן בישראל ובפולין. החברה הינה בעלת השליטה בחברת ע.לוזון נדל"ן ופיננסים בע"מ המשמשת כזרוע לפעילות מימון משולבת עם יזמות, החברה הינה שותפה בתחנת כוח פרטית לייצור חשמל, בהספק של כ-860 מגה וואט, באזור אשקלון, באמצעות החזקה בשרשור של כ- 9.4% מהון המניות של דוראד אנרגיה בע"מ.

 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.