נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

צו הבנקאות (שירות ללקוח) פיקוח על שירות טיפול בשיק דחוי (הוראת שעה)

 

 ביום 2019.7.1 עתידות להיכנס לתוקף הוראות מתוך חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018, המטילות על הבנקים חובה לאכוף הגבלות מסוימות על שימוש בשיקים. בהתאם לחוק. בנק לא יפרע שיק שבו לא נקוב שם הנפרע, ולגבי שיקים שסכומם מעל 000,10 ,₪ נקבע כי בנק לא יפרע שיק שהוסב יותר מפעם אחת (למעט אם ההסבה היא לגופים פיננסיים כמפורט בחוק).
לאור מגבלות אלה, נוצר חשש כי שיק שנמשך קודם לכניסת החוק לתוקף, אך הופקד לפירעון לאחר כניסת החוק לתוקף - לא יכובד. כדי למנוע מצב זה, נקבע בסעיף 39(ג)(2) לחוק כי הוראות החוק לא יחולו על שיקים שהופקדו למשמרת בבנק לפני יום התחילה האמור. ולכן, על מנת לעודד את ציבור הלקוחות הקמעונאיים, אשר נמצאים במיקוד העשייה של הפיקוח על הבנקים, להפקיד את שיקים דחויים שהוסבו למשמרת בבנקים עוד לפני כניסת החוק לתוקף, ולמנוע מצב שבו לא יכובדו בשל הוראות החוק החדש - הוחלט להפחית את העמלה הנגבית על ידי הבנקים בגין הפקדת שיקים דחויים שהוסבו. הפחתת העמלה לא תחול על לקוחות שהם עסקים גדולים, כיוון שאלו מפקידים בשגרה במהלך העסקים הרגיל שלהם שיקים למשמרת, ונראה שאינם נזקקים לעידוד נוסף, וכן בהתחשב בעלויות שיש למהלך הזה על המערכת הבנקאית.
צו הפיקוח המצ"ב נקבע מכוח הסמכות שהוענקה לנגיד בנק ישראל בסעיפים 9יא ו-9יב(2) לחוק הבנקאות שירות ללקוח, התשמ"א-1981, לעניין הכרזה על השירות כשירות בר-פיקוח בהיותו שירות חיוני לציבור ופיקוח על סכום העמלה שגובה תאגיד בנקאי מלקוחותיו בעד השירות. כמו כן, הצו ייכנס לתוקף ב-2019.4.15 ויוגבל בזמן, כך שתוקפו יפוג ביום 2019.6.30 ,עם כניסת הוראות החוק לתוקף.
 
לטיוטה לחץ כאן 
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות

 

 
 
 

 

האתר מאפשר לראות את הרכבי קרנות נאמנות עד לרמת נייר הערך הבודד ובנוסף לדעת כמה קרנות נאמנות מחזיקות באותו נייר ערך מסוים ובאיזה היקף.
בנוסף האתר מעלה כתבות פרשנוית וראיונות עם מנהלי קרנות לשם הצגת מדיניות ודרך קרן נאמנות.