רשות ניירות ערך >> אין מניעה לשנות אסיפות שנקבעו פיזית לישיבות אלקטרוניות

הרשות מעדכנת נהלים לאור המצב

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
צילום ענבל מרמריצילום ענבל מרמרי

18/03/2020 קרן מרדכי

קיום אספות כלליות של בעלי מניות ואספות מחזיקי אגרות חוב - הוראות החוק בקשר לקיום אסיפות כלליות של בעלי מניות ואסיפות מחזיקי אגרות חוב מוסדרות בסעיף 73 לחוק החברות, התשנ"ט-1999" ובסעיף 35יב11 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968", בהתאמה. ההצבעה באסיפות נעשית לרוב בפועל באמצעות כתבי הצבעה או במערכת ההצבעה האלקטרונית. למען הסר ספק יובהר שלעמדת סגל הרשות לא קיימת מניעה על פי חוק ניירות ערך וחוק החברות כי בתקופת המגבלות תאגידים יקיימו אסיפות באמצעי תקשורת ללא נוכחות פיסית, באופן שבו כל המשתתפים באסיפה יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. תאגידים שפרסמו דוחות זימוני אסיפות עובר לתקופת המגבלות
רשאים לעדכן את מקום התכנסות האספות לאמצעי תקשורת כאמור.
 
קיום ישיבות דירקטוריון וועדותיו – נוסף לאמור בסעיף 1 לעיל יובהר עוד כי לעמדת סגל הרשות לא קיימת ככלל מניעה על פי חוק החברות, כי בתקופת המגבלות תאגידים יקיימו ישיבות של הדירקטוריון וועדותיו באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.