ביטוח || האוצר מאריך את ה"ריסק זמני" אוטומטי עד לסוף יוני - מה זה אומר ?

הכוונה היא להאריך בעצם את תוקף מנגנון ה"ריסק זמני" האוטומטי, לשמירת הזכויות בכיסויים ביטוחיים בחיסכון פנסיוני למוות ונכות/אבדן כושר עבודה, של מי שפוטרו או הוצאו לחל"ת, ואין הפקדות לחסכונות הפנסיוניים שלהם.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
דר משה ברקת יור רשות שוק ההון וביטוחדר משה ברקת יור רשות שוק ההון וביטוח

קרן מרדכי
21/01/2021

משרד האוצר פרסם אמש תזכיר חוק להארכת תוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020. תוקף התקנות פג ב-31 בדצמבר 2020, ומוצע להאריכו עד ל-30 ביוני 2021.

הכוונה היא להאריך בעצם את תוקף מנגנון ה"ריסק זמני" האוטומטי, לשמירת הזכויות בכיסויים ביטוחיים בחיסכון פנסיוני למוות ונכות/אבדן כושר עבודה, של מי שפוטרו או הוצאו לחל"ת, ואין הפקדות לחסכונות הפנסיוניים שלהם. המנגנון הופעל בהוראת האוצר בתחילת משבר הקורונה ל-5 חודשים והוארך ביוני 2020 עד סוף השנה. עתה, כאמור, הוא יוארך במחצית שנה נוספת. בהוראת השעה התייחס האוצר לחסכונות בקרנות הפנסיה החדשות וביטוחי מנהלים.

על פי תזכיר החוק שפורסם השבוע: "בעקבות התפרצות נגיף הקורונה עובדים רבים במשק יצאו לחופשה ללא תשלום, או צומצמה או הסתיימה העסקתם. בעקבות זאת, ההפקדות בגין עובדים אלו הופסקו או צומצמו, כך שהכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות, הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום מיתרתו הצבורה של אותם עובדים עשויים להיפגע כתוצאה מכך.

בנוסף, הפחתת או הפסקת הרצף הביטוחי של אותם עובדים כתוצאה מהפחתת או הפסקת ההפקדות עשוי לפגוע ביכולתם של אותם עובדים לרכוש כיסויים ביטוחיים כאמור בעתיד, זאת במקרה שבו מצבם הרפואי של אותם עובדים ישתנה לרעה ביחס למועד הצטרפותם לאותם כיסויים ביטוחיים והם יידרשו לעבור חיתום.

נוכח מצב ייחודי זה במשק, ולצורך מתן מענה לבעיה זו הותקנו (להלן – התקנות), לזמן מוגבל, שתחילתו ביום פרסום התקנות ועד ליום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

לאור הימשכותו של משבר הקורונה, במסגרתו עובדים רבים במשק ממשיכים לצאת לחופשה ללא תשלום, או מצומצמת או מסיימת העסקתם, מוצע להאריך את תוקפן של התקנות עד ליום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021).

מוצע להאריך את התקנות על אף שתוקפן פג וזאת על מנת שלא לפגוע בעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום, או מצומצמת או מסיימת העסקתם, בתקופה שממועד פקיעת תוקפה של הוראת השעה ועד לכניסת הוראת השעה הנוכחית לתוקף".