הניצחון של יורם נוה || השלים מהפך בחברת הביטוח כלל

כלל החזקות עסקי ביטוח מדווחת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2021. החברה ממשיכה בשיפור תוצאותיה העסקיות ומציגה ברבעון הראשון של שנת 2021 רווח כולל לאחר מס בסך של כ-402 מיליון ₪, לעומת הפסד כולל לאחר מס בסך של כ-483 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יורם נוה מנכל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרגיורם נוה מנכל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג

אדם כהן
02/06/2021היקף הנכסים המנוהלים של החברה הגיע לשיא חדש בסוף הרבעון ה-1 ועומד על כ-246 מיליארד ₪, גידול של כ-4% לעומת סוף שנת 2020.

סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה ב-31.03.2021 מסתכם בכ-6,701 מיליוני ₪, זאת לעומת כ-6,299 מיליוני ₪ ב 31.12.2020, גידול מרשים של כ-6%.

הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים והתקבולים בגין חוזי השקעה בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-5,543 מיליוני ₪, לעומת סך של כ-5,205 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6.5%.

התשואה להון במונחים שנתיים ברבעון הראשון של 2021 עמדה על שיעור של כ-25.5%, לעומת שיעור שלילי של כ-33.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

יורם נוה, מנכ"ל כלל החזקות עסקי ביטוח:

"כלל ביטוח ופיננסים ממשיכה לעמוד בהצלחה בתוכנית האסטרטגית שלה ומציגה צמיחה משמעותית, לצד המשך התייעלות בהוצאותיה, דבר המוביל לשיפור עקבי ברווח החיתומי. בתוך כך קטנה מצבת העובדים בשנתיים האחרונות בכ- 500 עובדים.

החברה ממשיכה להציג תשואות מהגבוהות בענף, דבר התורם למיצוב העסקי שלה ולרווחיותה. אנו מסכמים את הרבעון הנוכחי עם היקף נכסים מנוהלים שהגיע לכ-246 מיליארד ₪.

כחלק מאסטרטגית ההשקעות שהתווינו בתחילת 2019 העמקנו את השקעותינו בתחום הטכנולוגיה וכיום, החשיפה הכוללת, לרבות התחייבויות עתידיות, עומדת על כ-2 מיליארד דולר. ברבעון האחרון נהנו עמיתי כלל ביטוח ופיננסים מעליות שווי משמעותיות בסקטור זה.

הרבעון הנוכחי התאפיין בהמשך התגייסות העובדים במתן שירות יוצא דופן ללקוחות וסוכני החברה, אשר סייעו לחברה לעמוד בתוכנית העבודה שלה ולהשיג את יעדיה העסקיים, זוהי הזדמנות מצויינת להודות להם.

אני שמח לציין כי אנו מסיימים את הרבעון הראשון 2021 כשסך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה מסתכם בכ-6,701 מיליוני ₪, עלייה של כמיליארד ₪, בהשוואה לסך ההון בסוף שנת 2019.

חיים סאמט, יו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח:

"דירקטוריון כלל מודה להנהלת החברה ועובדיה על פתיחת שנה מרשימה, כהמשך ישיר למגמה המוצלחת שניכרה בתוצאות שנת 2020.

החברה החלה ברבעון הראשון של שנת 2021 להוציא לפועל מדיניות של מיזוגים ורכישות, זאת לצד צמיחה אורגנית ושיפור ברווחיותה".